HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.08.2017, 1

Huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 26.07.2017 nr 7
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 1 punkti 6, Põlva Vallavalitsuse 19. augusti 2015. a määruse 8 "Põlva Muusikakooli põhimäärus" § 14, Põlva Vallavalitsuse 19. augusti 2015. a määruse 9 "Põlva Spordikooli põhimäärus" § 14, Põlva Vallavalitsuse 19. augusti 2015. a määrus 10 "Põlva Kunstikooli põhimäärus" § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Põlva valla munitsipaalhuvikooli (edaspidi huvikool) hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogu koosseisu kinnitamist, hoolekogu töökorralduse põhimõtteid ja aruandlust.

  (2) Käesolevas korras nimetatakse pedagoogiks hoolekogu liikmetena huvikoolide õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

  (3) Hoolekogu juhindub oma tegevuses käesolevast korrast, huvikooli põhimäärusest, Põlva valla õigusaktidest ning teistest huvikooli hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 2.   Hoolekogu koosseis

  (1) Huvikooli hoolekoguse kuuluvad pedagoogide esindaja, õppurite esindaja, lapsevanemate (edaspidi vanemate) esindaja, Põlva valla esindaja ning võimalusel kooli toetavate organisatsioonide esindaja. Huvikooli hoolekogu on viie kuni üheksaliikmeline.

  (2) Vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse huvikooli hoolekogu liikmetest.

  (3) Vanemate, kooli toetavate organisatsioonide ja Põlva valla esindajaks ei tohi olla sama huvikooli töötaja.

  (4) Huvikooli direktor otsustab käesolevas korras lubatud piirides hoolekogu struktuuri, hoolekogu liikmete arvu ja asendusliikmete vajaduse, õppurite esindaja valimise korraldamise ning algatab esindajate valimise.

§ 3.   Vanemate esindaja valimine

  (1) Vanemate esindaja valitakse vanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga vanem. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega.

  (2) Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on samas huvikoolis valitud teise huvigrupi esindajaks.

  (3) Kui esindaja valitakse kauemaks kui ühe hoolekogu koosseisu volituste ajaks, määratakse esindaja valimisel tema esindajaks olemise tähtaeg (volituse aeg).

  (4) Vanemate esindaja valimine ja vajadusel tema volituse aeg protokollitakse.

  (5) Vanemate esindaja esindab hoolekogus esindatavate arvamusi, mille selgitab välja enda valitud viisil.

§ 4.   Huvikooli toetava organisatsiooni esindaja valimine

  (1) Huvikooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk lepingu või põhikirja kohaselt on kooli toetamine, võib valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud organisatsioonile vastava ettepaneku.

  (2) Huvikooli toetava organisatsiooni esindusõigusega juhatuse liige või seltsinglane esitab kooli direktorile kooli toetava organisatsiooni esindajaks valitud isiku andmed ning andmed tema volituse kehtimise aja kohta, kui esindaja on valitud kauemaks ajaks kui ühe hoolekogu koosseisu volituste ajaks.

§ 5.   Huvikooli pedagoogide esindaja valimine

  (1) Huvikooli õppenõukogu valib hoolekogusse nimetamiseks pedagoogide esindaja või esindajad, arvestades direktori ettepanekut hoolekogu liikmete arvu kohta. Kui esindaja valitakse kauemaks kui ühe hoolekogu koosseisu volituste ajaks, määratakse esindaja valimisel tema volituse aeg.

  (2) Huvikooli pedagoogide esindajaks võib olla huvikooli iga pedagoog, välja arvatud pedagoog, kelle töölepingujärgne ülesanne on asendada huvikooli direktorit tema eemalviibimise ajal. Pedagoogide esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu koosolekul osalev pedagoog. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega.

  (3) Pedagoogide esindaja valimine ja vajadusel tema volituse aeg protokollitakse.

§ 6.   Põlva valla esindaja nimetamine

  Põlva valla esindaja huvikooli hoolekogusse nimetab vallavalitsus.

§ 7.   Hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine

  (1) Huvikooli direktor esitab vallavalitsusele igal õppeaastal hiljemalt 10. oktoobriks hoolekogusse valitud esindajate nimekirja.

  (2) Vallavalitsus kinnitab igaks õppeaastaks huvikooli hoolekogu koosseisu kahe nädala jooksul pärast esindajate nimekirja saamist.

§ 8.   Hoolekogu liikme õigused ja volitused

  (1) Hoolekogu liikmel on õigus:
  1) saada ülevaade huvikooli õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ning raha kasutamisest;
  2) saada informatsiooni huvikooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  3) saada huvikooli direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  4) teha vajadusel vallavalitsusele ettepanek järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
  5) kaasata vajadusel hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning eksperte.

  (2) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) vanemate esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel huvikooli õppurite nimekirjast;
  2) vanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajaks valitud isiku tööleasumisel huvikoolis, mille hoolekogu liige ta on;
  3) uue esindaja valimisel esindatavate poolt;
  4) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  5) esindajaks valitud õppuri väljaarvamisel huvikoolist;
  6) organisatsiooni, mida esindaja esindab, tegevuse lõppemisel;
  7) esindaja ebaväärika käitumise või huvikooli mainet kahjustava tegevuse korral või;
  8) esindaja surma korral.

§ 9.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab huvikooli direktor sellest esimesel võimalusel vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 10.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Huvikooli hoolekogu ülesandeks on huvikooli tegevuse suunamine ning ettepanekute tegemine huvikooli direktorile ja Põlva vallale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel antud õigusaktides pandud ülesandeid.

  (3) Huvikooli hoolekogu ülesandeks on muuhulgas:
  1) kooskõlastada kooli arengukava ja edastada see omapoolse hinnanguga Põlva vallale kinnitamiseks;
  2) kooskõlastada kooli kodukord;
  3) kuulata ära direktori aruanne kooli tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise kohta ning edastada see koos omapoolse hinnanguga Põlva vallale;
  4) avaldada arvamust kooli eelarve projekti kohta;
  5) teha ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks.
  6) teha ettepanekuid kooli arengu, tegevuse, õppekorralduse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
  7) teha vajadusel Põlva vallale ettepanek järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle.

§ 11.   Hoolekogu töövorm ja tegevuse planeerimine

  (1) Hoolekogu peamine töövorm on koosolek.

  (2) Huvikooli hoolekogu kutsutakse kokku vastavalt hoolekogu tööplaanile vähemalt üks kord poolaastas.

  (3) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on välja toodud:
  1) koosolekute toimumise orienteeruv aeg;
  2) tegevuste sisu (temaatika).

  (4) Hoolekogu tööplaan avalikustatakse huvikooli veebilehel seitsme kalendripäeva jooksul pärast tööplaani kinnitamist.

§ 12.   Hoolekogu juhtimine

  (1) Hoolekogu koosseisu esimesel koosolekul valivad hoolekogu liikmed enda hulgast esimehe ja aseesimehe ning protokollija.

  (2) Hoolekogu tegevust juhib hoolekogu esimees, keda asendab tema äraolekul kõigis küsimustes aseesimees. Hoolekogu esimees on kohustatud oma äraolekust (sh kui esineb takistus hoolekogu esimehe ülesannete täitmiseks) aseesimeest teavitama.

§ 13.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Huvikooli hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (2) Koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Kui hoolekogu päevakorras on teema, mille osas peab hoolekogu liige välja selgitama esindatavate arvamuse, peab hoolekogu liikmele enne koosoleku toimumist jääma mõistlik aeg esindatavate arvamuse välja selgitamiseks.

  (4) Hoolekogu korralise koosoleku toimumise aeg, koht ja kavandatud päevakord tehakse vanematele teatavaks hiljemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist.

§ 14.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Huvikooli hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, kui selleks teeb ettepaneku kooli direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 hoolekogu liikmetest.

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

  (3) Hoolekogu erakorralise koosoleku toimimise aeg, koht ja kavandatud päevakord tehakse vanematele teatavaks hiljemalt hoolekogu koosoleku toimumisega samal päeval.

§ 15.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (2) Hoolekogu esimees korraldab koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamise ning asjakohaste materjalide eelneva tutvustamise hoolekogu liikmetele.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute saamiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Vajadusel kutsub hoolekogu esimees liikmeks mitteolevaid isikuid hoolekogu koosolekule nõu või selgitusi andma päevakorras olevatel teemadel.

  (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees kokku uue koosoleku.

§ 16.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele ja huvikooli direktorile.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt huvikooli asjaajamiskorrale.

§ 17.   Hoolekogu otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (3) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (4) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu toimumist.

  (5) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 18.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu, selgitab otsustamist vajavat küsimust ja teeb kättesaadavaks otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning annab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kaks tööpäeva.

  (3) Hoolekogu liige teavitab hoolekogu esimeest oma seisukohast.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu esimees. Protokolli allkirjastab hoolekogu esimees. Protokollis tuuakse välja hoolekogu liikmete antud vastuse aeg ja sisu.

§ 19.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu kinnitab igal aastal augusti- või septembrikuus aruande eelmise õppeaasta tegevuste kohta. Aruanne avalikustatakse huvikooli veebilehel.

  (2) Aruandes kajastatakse õppeaasta jooksul tehtud tööd, saavutatud tulemused, lahendatud küsimused ja uueks õppeaastaks kavandatavad plaanid.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 20.   Määruste muutmine

  Põlva Vallavalitsuse 19. augusti 2015. a määruse 8 "Põlva Muusikakooli põhimäärus", Põlva Vallavalitsuse 19. augusti 2015. a määruse 9 "Põlva Spordikooli põhimäärus" ja Põlva Vallavalitsuse 19. augusti 2015. a määruse 10 "Põlva Kunstikooli põhimäärus" preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Põlva Vallavolikogu 10. mai 2017. a otsuse nr 49 "Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine" alusel.".

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. septembril.

Janika Usin
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Eliko Saks
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json