Teksti suurus:

Kunda linnavolikogu 21. detsembri 2016 otsuse nr 41 „Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 01.08.2017, 14

Kunda linnavolikogu 21. detsembri 2016 otsuse nr 41 „Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 15.05.2017 nr 10

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, § 22 lõike 1 punkti 37, haldusreformi seaduse § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõiked 6 ja 7, § 141 lõike 42, ning arvestades Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla vahelisi läbirääkimisi,

KUNDA LINNAVOLIKOGU OTSUSTAB:

1. Muuta Kunda linnavolikogu 21. detsembri 2016 otsuse nr 41 „Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu kinnitamine“ punktis 1 lisade loetelu ning kinnitada ühinemislepingu lisana „Lisa 7. Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu muutmine“ vastavalt otsuse lisale.

2. Kunda Linnavalitsusel avalikustada ühinemislepingu Lisa 7 ning edastada otsus avaldamiseks Riigi Teatajas.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Kunda Linnavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva otsuse teadasaamisest või päevast, millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast otsusest teada saama.

Janek Puusepp
Linnavolikogu esimees

Lisa Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu muutmine

/otsingu_soovitused.json