Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Loksa linna heakorra eeskiri

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2015, 2

Loksa linna heakorra eeskiri

Vastu võetud 24.08.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 alusel, arvestades kalapüügiseaduse § 6 lõikes 1 ja §-s 21, liiklusseaduse § 3 lõigetes 5 ja 6, looduskaitseseaduse § 42 lõigetes 3 ja 4 ning §-s 45, ning § 25 lõigetes 1, 3 ja 7, ehitusseadustiku §-s 8, Loksa Linnavolikogu 09.09.2010.a määruse nr 20 “Puude raieloa väljaandmise kord Loksa linnas” § 1 lõikes 1 sätestatut.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorra eeskirja eesmärk ja kohaldamisala

  (1) Loksa linna heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja Loksa linna vastavate õigusaktidega tagada linna puhtus ja heakord. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Loksa linna territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (2) Heakorranõuded kehtivad kalmistul ulatuses, mis ei ole vastuolus kalmistu olemusega ja tingimusel, et Loksa kalmistu kasutamise eeskirjas ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Loksa linna jäätmehoolduseeskirjaga, kaevetööde eeskirjaga, koerte, kasside ja teiste koduloomade pidamise eeskirjaga, puude raieloa väljaandmise korraga ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted:

  (1) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

  (2) Kinnistu on kinnisasi, millel on omanik. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.

  (3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa.

  (4) Puhastusala on ala, mis ulatub kinnistu piirist sõidutee või tänava servani.

  (5) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.

  (6) Supluskoht on veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks ja avalik rand, sellega piirnev maismaaosa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt.

  (7) Haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosad või hoonetevahelised välisruumid asulates, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef ja taimestik ning vastavafunktsioonilised rajatised. Haljasala on asulas paiknev avamaataimkattega ala.

  (8) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.

  (9) Eriolukord on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine.

  (10) Romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda.

  (11) Illegaalne grafiti on omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonised.

2. peatükk LOKSA LINNAHOOLDUSE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 3.   Loksa Linnahoolduse kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorraalast tööd Loksal korraldab Loksa Linnahooldus.

  (2) Loksa Linnahoolduse kohustuste hulka linna heakorra tagamisel kuuluvad:
  1) linna haljastus- ja heakorratööde, laste mänguväljakute, jõeäärse, mereranna ja linnametsade hoolduse korraldamine ja koordineerimine ning raieloa taotluste menetlemine lähtuvalt linna haljastuse säästva arengu põhimõtetest;
  2) heakorratööde teostamine kõigil linna omandis olevatel teedel, sealhulgas kergliiklusteedel, sildadel, parklates ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata siis kaks meetrit teerajatise piirist);
  3) linna avalike tualettide haldamine;
  4) linnamööbli paigaldamine ja hooldamine;
  5) lillede istutamine kevadperioodil ning lilleklumpide hooldus kogu hooaja vältel;
  6) põõsaste sh ilupõõsaste ja hekkide istutamine ning korrashoid; puude istutamine ja hooldamine:
  7) tänavatel tänava alguses, lõpus ja ristmikel tänavanimega siltide või viitade paigaldamine, mis vastab linnas kasutatavale ühtsele kujundussüsteemile;
  8) heakorratööde teostamine ühissõidukite peatustes koos jäätmemahutite paigaldamisega;
  9) heakorratööde teostamine avalikus rannas koos vajaliku rannainventari, pinkide ja prügiurnide olemasolu tagamisega suveperioodil;
  10) heakorratööde teostamine linnale kuuluvates parkides, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel kui Loksa linna õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;
  11) suplusvee nõuetekohase seire läbiviimine suplushooajal;
  12) üldkasutatavatesse parkidesse, haljasalale, randa vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamine ja nende regulaarne tühjendamine.

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

  (2) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja

  (3) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme (v.a välireklaamikandja) paigaldada Loksa Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsu s) loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

  (4) Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist tänavale. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms.

  (5) Isikutel on keelatud sõita või viibida mootor- või maastikusõidukiga supelranna alal, avalikes parkides või linnaväljakul.

  (6) Koduloomi pidava omaniku kohustused ja koduloomade pidamise üldnõuded sätestatakse koerte, kasside ja teiste koduloomade pidamise eeskirjas.

  (7) Lemmikloomade pidajad on kohustatud looma jalutama viies kinni pidama Loksa linna koerte, kasside ja teiste koduloomade pidamise eeskirjast. Keelatud on jalutada koeri supelranna alal, linnaväljakul, lastele mõeldud mänguväljakutel ja spordiväljakutel või tiheasustusalal liikuda kariloomadega mööda jalgteid, haljasalasid ja teeäärseid kraave.

  (8) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (9) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbrus hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse kooskõlastuses määratud tähtajaks.

4. peatükk KINNISTU HEAKORD 

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia, kinnistu piirides asuvad mängu- ja spordiväljakud, pesukuivatuskohad, vaibakloppimispuud jmt rajatised ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema terved ning nõuetekohaselt värvitud; hoone fassaadile ei ole lubatud paigaldada elemente või tehnilisi seadmeid, mis ei vasta kinnitatud ehitusprojektile;
  3) mitte püstitama krundile sh kallasrajale ebaseaduslikke ehitisi;
  4) mitte püstitama loata lemmikloomade pidamiseks ulualuseid ühiskondlikult kasutatavale maa-alale ja avalikesse kohtadesse;
  5) kõrvaldama ehitiste seintelt või piiretelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning kirjutised, kritseldused, grafiti jms;
  6) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
  7) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või kinnistu piiresse;
  8) tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  9) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
  10) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  11) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;
  12) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga; piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse; piirdeaia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest; nimetatud töö teostatakse avariitööna; pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;
  13) tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse ning puhastustööde ajal tänaval ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
  14) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
  15) vältima kinnistult pori ja prahi kandumist kõnni- ja sõiduteele ning naaberkinnistule.

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

  (3) Puu või põõsa (v.a omaniku kinnistul asuva viljapuu ja marjapõõsa) raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba Loksa Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

5. peatükk ETTEVÕTJATE JA ASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 6.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid, sh toitlustusettevõtte sissepääsu kõrvale prügikasti sigaretiotsade kogumiseks ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, et vältida ületäitumist.

§ 7.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  (1) Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest ning rajades veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna. Kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse nende pesemise teel;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee; ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras linnavalitsuse loa alusel;
  4) alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest rajama ning hoidma korras ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja piiristamiseks mõeldud piirdeaia, milline paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
  5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.

  (2) Ehitus- ja remonditöö kohta tuleb paigutada nähtavale kohale teabetahvel, millele on märgitud:
  1) töö tegija nimi ja aadress;
  2) töö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
  3) töö nimetus;
  4) töö alg- ja lõpptähtaeg.

  (3) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi Standardi EVS 613:2001 nõuetest.

§ 8.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

6. peatükk VÄLIREKLAAMI- VÕI TEABEKANDJA PAIGALDAMISE JA HALDAMISEGA SEOTUD KOHUSTUSED 

§ 9.   Välireklaami- või teabekandja omaniku kohustused

  Välireklaami- või teabekandja omanik on kohustatud:
  1) kooskõlastama välireklaami ja teabe või nende eksponeerimiseks vajaliku välireklaami- või teabekandja linnavalitsusega;
  2) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaami- või teabekandja ja välireklaami ning teabe korrashoiu ning hoolduse.

7. peatükk HEAKORRA NÕUDED LINNAS ELAVALE, VIIBIVALE VÕI TEGUTSEVALE ISIKULE 

§ 10.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) sõita või viibida võõral maatükil mootor- või maastikusõidukiga ilma omaniku loata; loa olemasolu ei eeldata vaid luba peab olema reaalselt olemas;
  2) risustada ja reostada linna territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms, määrida ja kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele, ühistranspordisõidukitele vms või kahjustada neid muul viisil;
  3) kahjustada, rikkuda, määrida või lõhkuda kalmistu-, pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, valgustit vms) ja ehitisi (st hooneid ja rajatisi);
  4) kahjustada kalmistu haljasala, hauaplatsi, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid;
  5) kahjustada linna haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada, omavoliliselt hävitada puid ja põõsaid;
  6) istutada linnavalitsuse kooskõlastuseta ümber puid, mille rinnasläbimõõt on suurem kui 8 cm;
  7) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma linnavalitsuse kooskõlastuseta;
  8) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  9) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärses õue osas; sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba;
  10) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid Loksa siseveekogudes, meres, selleks mitteettenähtud kohas või reostada neid muul moel;
  11) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas;
  12) põletada jäätmeid (prügi) ja kulu;
  13) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil; sademetevee kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma linnavalitsuse kooskõlastuseta on keelatud;
  14) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel;
  15) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele; lund võib paigutada kõnniteele juhul, kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
  16) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti parki, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  17) telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides jm selleks mitteettenähtud kohas;
  18) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  19) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  20) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri; erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
  21) koguda ja kuhjata ehitusmaterjali üldkasutatavasse kohta linnavalitsuse nõusolekuta;
  22) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  23) illegaalse grafiti tegemine.

8. peatükk VASTUTUS 

§ 11.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 12.   Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 11 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 13.   Omavoliliselt paigaldatud välireklaami kõrvaldamine

  Loksa linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab linnavalitsus. Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab selle omanik. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste suhtes.

§ 14.   Järelevalve

  Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsus ja politsei prefektuur vastavalt oma pädevusele.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Loksa Linnavolikogu 28. veebruari 2008.a. määrus nr 6 “Loksa linna heakorra eeskirja kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json