HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2015, 11

Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Vastu võetud 26.08.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ning Räpina Vallavolikogu 26.03.2008 määruse nr 9 „Räpina Muusikakooli põhimäärus” § 7 lõike 2 ja § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Õppetasu suurus

 (1) Kehtestada Räpina Muusikakooli õppetasu suurus ühe õppuri kohta järgmiselt:
 1) eelkooli rühmatund 8 eurot kuus;
 2) eelkooli individuaaltund (0,5 akadeemilist tundi nädalas) 8 eurot kuus;
 3) põhikool 16 eurot kuus;
 4) üldkultuuriline õpe 16 eurot kuus;
 5) lisa-aasta 16 eurot kuus;
 6) vabaõpe 9 eurot kuus.

 (2) Kehtestada Räpina Muusikakooli õppetasu suurus ühe täiskasvanud õppuri kohta järgmiselt:
 1) Õppurile, kes on 18–26-aastane (kaasa arvatud) 5 eurot õppetund;
 2) Õppurile, kes on vanem kui 26-aastane 8 eurot õppetund.

 (3) Lõikes 1 nimetatud õppetasu suurus kehtib õppurile, kes on Räpina Muusikakoolis õpinguid alustanud enne täisealiseks saamist.

§ 2.  Õppetasu maksmise kord

  Õppetasu makstakse õppeperioodi vältel, sealhulgas:
 1) eelkooli rühmatundide ja individuaaltundide eest perioodil oktoober kuni aprill (7 kuud), õppuri ja lapsevanema soovi korral on õppuril võimalus osaleda eelkooli individuaaltundides ka maikuus;
 2) põhikoolis, üldkultuurilises õppes, lisa-aastal ja vabaõppes perioodil september kuni mai (9 kuud);
 3) täiskasvanuõppes perioodil oktoober kuni mai iga kuu 20. kuupäevaks esitatud arve alusel.

§ 3.  Täiskasvanuõppe korraldamine

 (1) Räpina Muusikakool võib täiskasvanuõpet korraldada oma põhitegevust kahjustamata.

 (2) Täiskasvanuõppe korraldamise üksikasjad kinnitab Räpina Vallavalitsus Räpina Muusikakooli direktori ettepanekul.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Täiskasvanud õppurile, kes on õppima asunud enne käesoleva määruse jõustumist, jäävad kehtima õpingute alustamise aegsed tingimused kuni tema 27-aastaseks saamiseni.

 (2) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 21. mai 2014. aasta määrus nr 10 „Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine”.

 (3) Määrust rakendatakse 1. septembrist 2015.

Kaido Palu
volikogu esimees