HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2020, 5

Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.08.2020 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 151 ning noorsootöö seaduse § 152 alusel.

§ 1.   Toetuse eraldamise üldsätted ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib noorsootöö seaduse § 151 ja riigieelarve seaduse kohaselt Viimsi vallale eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse projektitoetuse taotlemise tingimused ja korra.

  (2) Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eesmärk on toetada Viimsi valla 7–19aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamist, kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamist, võimaluste mitmekesistamist ning jätkusuutlikkuse tagamist läbi Viimsi vallas tegutsevate juriidilistele isikute (edaspidi taotleja) ja Viimsi vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavatele asutuste poolt pakutava huvihariduse ja huvitegevuse teenuse (edaspidi projektitoetus) toetamise.

§ 2.   Taotlemise tingimused

  (1) Projektitoetust võib taotleda:
  1) uute huviringide sh integratsiooni eesmärgil loodud huviringide või muude juhendatud noorte vabaaja sisustamise tegevuste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil;
  2) huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks;
  3) uuenduslike metoodikate kasutusele võtuks huvikooli õppe- või ainekavades või olemasolevate tegevuste kvaliteedi tõstmiseks või laiendamiseks;
  4) loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks, olemasolevate LTT huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  5) erivajadustega laste ja noortele suunatud juhendatud tegevuseks.

  (2) Projektitoetuse eelarve moodustub vastavalt Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas kinnitatud projektitoetuse summale.

  (3) Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid õppevahendeid ja tööjõukulu.

  (4) Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

  (5) Määruse alusel ei toetata juba taotleja eelarvest kaetavaid kulusid või mõne muu Viimsi valla eelarvest eraldatava toetuse eest tasutud tegevusi.

  (6) Taotlus esitatakse allkirjastatult läbi Viimsi valla iseteeninduskeskkonna, e-kanalite kaudu või paberkandjal kohapeal.

  (7) Taotluse esitamise tähtajad on 15. mai ja 15. august.

  (8) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja pangarekvisiidid;
  4) tegevuse nimetus ja elluviimise periood;
  5) tegevuse kirjeldus, eesmärk, tegevuskava, avamisest ja tegevusest teavitamise plaan, tegevuse jätkusuutlikkuse tagamise ja toetusvajaduse põhjendus ning selgitus täpsemalt, milleks toetust kasutatakse;
  6) prognoos tegevuses osalejate arvu kohta;
  7) tegevuse elluviija/juhendaja pädevuse kirjeldus, sealhulgas viide pädevust tõendavatele allikatele või pädevust tõendavad dokumendid;
  8) taotletava tegevuse elluviimiseks vajalik eelarve suurus sh kuluartiklid;
  9) lapsevanema poolt makstava osalustasu suurus enne ja pärast toetuse saamist.

  (9) Vallavalitsuse huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna eest vastutava osakonna poolt (edaspidi vastutav osakond) kontrollitakse esitatud taotluste nõuetele vastavust ning edastatakse need vallavalitsuse poolt moodustatud huvihariduse ja huvitegevuse projektide hindamise komisjonile (edaspidi komisjon) ettepanekute tegemiseks.

  (10) Juhul kui taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, antakse taotlejale kuni kolm tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmisel taotlust läbivaatamisele ei kuulu.

§ 3.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) tegevuse kirjeldus annab põhjaliku ülevaate taotletava tegevuse vajadusest, sisust ning jätkusuutlikkusest;
  2) kavandatav tegevus on eakohane, pakub 7-19aastasele lapsele või noorele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald (edaspidi 7-19aastane laps või noor), võimaluse mitmekülgseks arenguks või juhendatud vabaaja sisustamiseks, tagades noortele võimaluse laiahaardelisemaks kaasamiseks;
  3) tegevuse elluviijal/juhendajal on piisav pädevus tegevuse elluviimiseks;
  4) tegevuses osalejate arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;
  5) taotletud toetuse suurus on põhjendatud ning taotluses esitatud kulud on seotud kavandatava tegevusega.

§ 4.   Taotluse hindamiskomisjon

  (1) Vallavalitsuse poolt moodustatakse taotluste hindamise komisjon, kuhu kuuluvad vähemalt:
  1) 2 esindajat volikogu noorsoo- ja hariduskomisjonist;
  2) 2 esindajat volikogu kultuuri- ja spordikomisjonist;
  3) 2 esindajat vastutavast osakonnast;
  4) 1 esindaja noortevolikogust.

  (2) Komisjoni liikmete hulka ei tohi kuuluda taotluse esitanud juriidilise isiku esindaja.

  (3) Komisjon valib oma liikmete seast komisjoni esimehe.

  (4) Komisjoni tehnilise teenindamise (sh. koosolekute protokollimise) tagab vastutav osakond.

  (5) Komisjonil on õigus hindamisele kaasata vastavaid valdkonna spetsialiste.

§ 5.   Taotluse hindamine

  (1) Taotluse hindamisel antakse taotlusele punkte käesoleva määruse § 3 punktides 1-5 nimetatud kriteeriumite alusel. Iga kriteeriumi eest on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti, kokku võib üks taotlus saada maksimaalselt 100 punkti.

  (2) Iga komisjoni liikme poolt hinnatakse taotlust § 3 punktides 1-5 toodud kriteeriumide alusel 5-punktilise intervalliga (0, 5, 10, 15 ja 20) ning põhjendatakse antud punktisummat komisjoni koosolekul.

  (3) Kõigi komisjoni liikmete poolt taotluse ühele kriteeriumile antud punktid liidetakse ja jagatakse hindeid andnud komisjoni liikmete arvuga ning saadakse vastava hindamise kriteeriumi eest kujunev keskmine punktide arv. Kogu taotluse punktisumma saadakse kõigi kriteeriumite eest antud punktide liitmisel.

§ 6.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamisel järjestatakse taotlused hindamise tulemusel saadud punktide järjekorras kõrgeimast madalamini. Toetuse suuruse kohta tehakse komisjoni poolt ettepanek vastavalt tegevuse eesmärgipärasusele, osalejate arvule, taotletud kululiigile, tegevuse kogumaksumusele ja eelarvevahendite olemasolule.

  (2) Toetuse eraldamise ja selle suurus otsustatakse komisjoni ettepanekut ja määruse sätteid arvestades vastutava osakonna juhataja poolt 10 päeva jooksul peale komisjoni koosoleku toimumist.

  (3) Taotluse rahuldamisel tuleb taotlejal sõlmida vallavalitsusega toetuse kasutamise leping 30 päeva jooksul arvates taotluse rahuldamise päevast.

  (4) Lepingu tähtaegselt sõlmimata jätmisel taotlejast tuleneval põhjusel ei ole taotlejal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda.

§ 7.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
  1) taotluses on esitatud teadlikult valeandmeid;
  2) taotlejal on riiklike või Viimsi vallas kehtestatud kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  3) taotlejal on võlgnevus vallavalitsuse ees;
  4) taotlus on saanud komisjonilt käesoleva määruse § 5 lg 2 alusel alla 50 punkti;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Taotlus võidakse rahuldamata jätta juhul, kui taotleja:
  1) on rikkunud Viimsi vallalt saadud toetuste kasutamise nõudeid;
  2) ei ole esitanud aruannet Viimsi vallalt saadud toetuste kohta;
  3) on esitanud puudustega aruande ning ei ole selles esinevaid puudusi etteantud tähtaja jooksul kõrvaldanud.

  (3) Osakonna kirjalik otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta edastatakse taotluses esitatud kontaktaadressile.

§ 8.   Toetuse väljamaksmine

  Toetus makstakse taotleja arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates.

§ 9.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) kasutama toetust taotluses esitatud perioodil, mil tegevust ellu viiakse, kuid mitte kauem kui üks õppeaasta;
  2) teavitama vastutavat osakonda koheselt toetusega seotud igast muudatusest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
  3) esitama käesoleva määruse §10 lg 1 sätestatud vahe- ja lõpparuande;
  4) tagastama saadud toetuse või selle osa, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
  5) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  6) viivitamatult informeerima vastutavat osakonda tegevuse teostamise käigus ilmnenud tegevuse negatiivse tulemuse tõenäosusest või vältimatusest ning tegevuse edasise jätkamise otstarbekusest;
  7) vähendama 7-19aastase lapse või noore eest lapsevanema poolt makstava huviringi või muu taotletava tegevuse osalustasu 10% ulatuses kogu tegevuse perioodil või vabastama ühe kuu osalustasu ulatuses;
  8) vahendite ostuks toetuse taotlemisel tagama omaosaluse 10% ulatuses soetuse maksumusest;
  9) toetuse eraldamisel kajastama toetava tegevuse reklaamis, kodulehel, sotsiaalmeedias vms, et antud tegevust või huviringi toetab Viimsi vald.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja kohustub vastutavale osakonnale esitama toetuse kasutamise kohta vahearuande (juhul kui toetuse kasutamise periood on õppeaasta) ja lõpparuande, va juhul kui tegevus toimub perioodil 15. mai – 15. august.

  (2) Vahearuanne esitatakse vastutavale osakonnale hiljemalt 21. detsembriks ja lõpparuanne hiljemalt 30. juuniks või peale toetatava vahendi ostmist.

  (3) Allkirjastatud vahearuandes esitatakse:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood;
  2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
  3) tegevuse nimetus;
  4) saadud toetuse suurus ja kuludokumentide koopiad;
  5) selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud kulud ja vahendid erinevad tegelikest kuludest;
  6) osalejate nimekiri (ees- ja perekonnanimi, isikukood) ja ringipäeviku/ tegevuses osalemise kinnitus;
  7) sealhulgas kavandatud ja tegeliku osalejate arvu erinevuse korral vastavasisuline põhjendus;
  8) 7–19aastase lapse või noore eest tasutava osalustasu suurus peale toetuse eraldamist.

  (4) Allkirjastatud lõpparuandes esitatakse:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood;
  2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
  3) tegevuse nimetus;
  4) tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise ülevaade, sealhulgas kavandatud ja tegeliku tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise erinevuse korral vastavasisulised põhjendused;
  5) käesoleva määruse §10 lg 3 p 6 sätestatud dokumendid või tegevuses osalenute arv (juhul kui detsembris esitati vahearuanne);
  6) kuludokumentide koopiad, mida ei esitatud vahearuandes;
  7) selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud ja tegelikud kulud erinevad, va juhul, kui põhjendus on juba vahearuandes esitatud;
  8) hinnang tegevuse õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele.

  (5) Vastutav osakond võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei ole kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses taotleja poolt lubatut;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud tähtaegselt nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus läbi viidud;
  5) tegevust ei toimunud, kuna tegevuse elluviimisel ei kogunenud piisav arv osalejaid.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) 2020.a projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 15. september.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 määrus nr 4 „Viimsi valla 2019–2020. a huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise kord“.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Taavi Kotka
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json