HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eralasteaedade toetamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2020, 12

Eralasteaedade toetamise kord

Vastu võetud 21.06.2016 nr 21
RT IV, 30.06.2016, 11
jõustumine 01.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2017RT IV, 21.01.2017, 124.01.2017
12.11.2019RT IV, 20.11.2019, 323.11.2019
25.08.2020RT IV, 01.09.2020, 304.09.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 22 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Eralasteaedade toetamise korras määratakse Viimsi valla eelarvest (edaspidi vallaeelarvest) toetuse taotlemise, toetuse taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise, sihtfinantseerimise lepingu sõlmimise ja toetuse kasutamise kohta aruandluse esitamise ning kontrolli teostamise tingimused ja kord.

  (2) Käesolev kord ei rakendu lapsehoiuteenuse osutamisele.

§ 2.   Mõisted ja nende tähendus

  (1) Eralasteaed on eraõiguslik juriidiline isik, kes käesoleva korra mõistes tegutseb koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel, omab haridus- ja teadusministri poolt antud koolitusluba ja võimaldab alushariduse omandamist koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

  (2) Viimsi Vallavalitsuse toetus (edaspidi toetus) on vallaeelarvest eraldatav sihtotstarbeline rahaline toetus, mis koosneb toetatavate laste kohta ettenähtud toetuste summast ühe lapse kohta üheks kalendrikuuks.

  (3) Toetatav laps on eralasteaias tegelikult kohta kasutav 1,5-7 aastane laps, kelle elukoht ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas kogu toetuse maksmise perioodi jooksul.

  (4) Üksikvanem on vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Viimsi Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.

  (5) Osaajaline lasteaiakoht on eralasteaia poolt loodud lasteaiakoht, kus toetatav laps kasutab lasteaiakohta mitte rohkem kui kolmel (3) päeval nädalas või kaheteistkümnel (12) päeval kalendrikuus.

2. peatükk TOETUSE SUURUS JA MAKSMINE 

§ 3.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suuruse ühe lapse kohta kalendrikuus kehtestab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Lapse eest, kes kasutab eralasteaias osaajalist lasteaiakohta, makstakse toetust mitte rohkem kui 50% toetuse maksimummäärast.

  (3) Lapse eest, kelle ühe vanema elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas ja kelle vanem ei ole käesoleva määruse mõistes üksikvanem, makstakse toetust mitte rohkem kui 50% toetuse maksimummäärast.

  (4) Toetuse suurus on tervik ja toetuse arvestusperioodiks on kalendrikuu, väljaarvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 toodud erisuse osas.

§ 4.   Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse eralasteaiale lapse eest, kes Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) andmetel arveldamisele kuuluva kalendrikuu kümnenda (10) kuupäeva seisuga oli kantud eralasteaia nimekirja ja kes kasutab nimetatud eralasteaias tegelikult kohta või osaajalist kohta.

  (2) Toetust makstakse lapse eest, kes kasutab osaajalist lasteaiakohta mitte rohkem kui kolmel (3) päeval nädalas või kaheteistkümnel (12) päeval kalendrikuus.

  (3) Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas vähemalt arveldamisele kuuluva kuu 10. kuupäeva seisuga ning on seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul.

  (4) Toetust ei maksta lapse eest, kelle vanem või seaduslik esindaja on teinud taotluse Viimsi valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmiseks ning kellele on pakutud kohta Viimsi valla munitsipaallasteaias või Viimsi vallale hankelepingu alusel teenust pakkuvas eralasteaias ning kes on pakutud kohast loobunud.
[RT IV, 01.09.2020, 3 - jõust. 04.09.2020]

  (5)
[Kehtetu -RT IV, 01.09.2020, 3 - jõust. 04.09.2020]

  (6) Toetuse maksmise tähtajad, poolte õigused ja kohustused arveldamisel ning arveldamise üksikasjad lepitakse kokku sihtfinantseerimise lepingus.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 5.   Taotluse esitamine

  Eralasteaia pidaja või tema seaduslik esindaja esitab taotluse sihtfinantseerimise lepingu sõlmimiseks ja vallaeelarvest järgnevaks õppeaastaks toetuse saamiseks vallavalitsuse haridusosakonnale (edaspidi Osakond) hiljemalt taotluse perioodiks oleva õppeaasta 30. septembriks või esmakordsel toetuse taotlemisel kogu õppeaasta jooksul.
[RT IV, 20.11.2019, 3 - jõust. 23.11.2019]

§ 6.   Esmakordses taotluses esitatavad andmed ja lisatud dokumendid

  (1) Taotluses esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta;
  2) toetatavate laste nimekiri;
  3) osaajalist lasteaiakohta kasutavate laste arv;
  4) eralasteaia pidaja ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingu koopia(d) lasteaias õppekoha kasutamise kohta;
  5) toetuse kasutamise sihtotstarve.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid või nende ärakirjad:
  1) kehtiv koolitusluba;
  2) kehtiv lasteaia põhikiri (vastavalt erakooliseaduse § 6);
  3) arengukava;
  4) õppekava.

§ 7.   Korduvtaotluses esitatud andmed ja lisatud dokumendid

  (1) Korduvtaotluses esitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta;
  2) toetatavate laste nimekiri;
  3) osaajalist lasteaiakohta kasutavate laste arv;
  4) eralasteaia pidaja ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingu koopia(d) lasteaias õppekoha kasutamise kohta;
  5) toetuse kasutamise sihtotstarve.

  (2) Korduvtaotlusele lisatakse aruanded eelneva toetuse perioodi kohta:
  1) aruanne toetuse kasutamise kohta;
  2) aruanne õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste kohta.

  (3) Sihtfinantseerimise toetuse kasutamise aruande vormi ning õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste aruande vormi kinnitab vallavalitsus.

  (4) Korduvtaotluse esitamisel lisatakse paragrahvi 6 lõike 2 punktides 1-4 nimetatud dokumendid juhul, kui neid on muudetud.

  (5) Eralasteaed esitab toetuse kasutamise ajal Osakonnale hiljemalt 10 tööpäeva jooksul kõikide käesolevas paragrahvis nimetatud dokumentide muudatused või uuena väljaantud dokumendid pärast dokumendi muutumist või väljaandmist (sealhulgas eralasteaia ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingu muudatused).

  (6) Esmakordse taotluse kui ka korduvtaotluse puhul kontrollib Osakond eralasteaia maksuvõlgnevust.

§ 8.   Toetatavate laste arvu määramine

  (1) Toetatavate laste arv määratakse igakuiselt vastavalt eralasteaia pidaja või tema seadusliku esindaja poolt esitatud tegelikult eralasteaias käivate laste nimekirjale, mis vastab arveldamiseks oleva kuu 10. kuupäeva seisuga EHISesse kantud laste arvule ning arvestades eralasteaias tegutsevates rühmades seaduses kehtestatud laste arvu.

  (2) Toetust makstakse osaajalist lasteaiakohta kasutava lapse eest, kui eralasteaias on lapse arenguks vajalikud tingimused tagatud ning eralasteaia rühmades ei viibi ühel ja samal ajal rohkem lapsi, kui õigusaktides kehtestatud normid lubavad.

  (3) Toetust ei maksta lapse eest, kes EHISe andmetel arveldamiseks oleva kuu kümnenda (10) kuupäeva seisuga ei ole toetuse saaja lasteaia nimekirjas või on mõne teise lasteaia nimekirjas.

  (4) Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas hiljemalt arveldamiseks oleva kuu kümnenda (10) kuupäeva seisuga ning on seda kogu toetamise perioodi vältel.

4. peatükk TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE 

§ 9.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Osakond vaatab eralasteaia poolt esitatud taotluse läbi kümne (10) tööpäeva jooksul taotluse laekumise kuupäevast alates.

  (2) Puuduste esinemisel teavitab Osakond sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  (3) Osakonnal on õigus nõuda eralasteaialt täiendavaid dokumente.

  (4) Juhul, kui taotleja ei kõrvalda taotluses puudusi tähtaegselt, tagastatakse esitatud taotlus ning menetlus toetuse määramiseks ja lepingu sõlmimiseks lõpetatakse.

  (5) Taotluse tagasi lükkamisest teavitab Osakond eralasteaeda kirjalikult kümne (10) tööpäeva jooksul tagasilükkamise otsustamisest.

5. peatükk TOETUSE ERALDAMISE ALUSED JA SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU SÕLMIMINE 

§ 10.   Toetuse eraldamise alused

  (1) Toetuse andmine vormistatakse vallavalitsuse ja eralasteaia vahel sõlmitava sihtfinantseerimise lepinguga (edaspidi leping), mille vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Vallaeelarvest toetuse maksmise aluseks on vallavalitsuse ja eralasteaia vahel sõlmitud lepingus toodud alustel esitatud arve, milles on märgitud toetatavate laste arv ja toetuse suurus toetatava lapse kohta.

  (3) Toetust makstakse vastavalt vallavalitsuse ja eralasteaia vahel sõlmitud lepingus toodud tingimustele.

  (4) Toetuse eraldamine lõpetatakse lapse eralasteaiast nimekirjast kustutamisel. Eralasteaia pidaja on kohustatud lapse EHISe nimekirjast viivitamatult eemaldama.

§ 11.   Sihtfinantseerimise leping

  (1) Vallavalitsus sõlmib eralasteaiaga lepingu vastavalt eralasteaia direktori esitatud taotlusele kehtivusega üheks õppeaastaks.

  (2) Lepingus määratakse kindlaks:
  1) lepingu osapooled;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  3) toetuse maksmise tingimused;
  4) toetuse väljamaksmise ajad ja suurused;
  5) toetuse andja ja toetuse saaja õigused ja kohustused;
  6) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  7) toetuse mittesihtotstarbelise kasutamisega kaasnevad sanktsioonid;
  8) toetuse kasutamisega seotud vaidluste lahendamine;
  9) muud lepingus vajalikud tingimused.

  (3) Eralasteaiaga sõlmitud lepingu järgseid vallavalitsuse kohustusi täidab Osakond, ühtlasi kontrollib Osakond lepingu täitmist eralasteaia poolt ja toetuse kasutamise vastavust käesolevale korrale ja sõlmitud lepingule ning rakendab vajadusel õiguskaitsevahendeid.

  (4) Kui toetuse taotleja ei tagasta Osakonnale allkirjastatud lepingut viie (5) tööpäeva jooksul, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja taotluse menetlemine lõpetatakse.

§ 12.   Taotluse tagasilükkamine

  (1) Osakond ei sõlmi eralasteaiaga sihtfinantseerimise lepingut, kui:
  1) eralasteaed on jätnud esitamata eelneval perioodil eraldatud toetuse kasutamise kohta finantsaruande ja/või aruande õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste kohta;
  2) eralasteaed on esitanud puuduliku taotluse ja ei ole puuduseid määratud tähtajaks kõrvaldanud;
  3) eralasteaed on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) eralasteaed on eelneva toetuse maksmise perioodi jooksul järelevalve käigus esitanud Osakonnale valeandmeid;
  5) eralasteaed on jätnud järelevalve ettekirjutused põhjendamatult täitmata või ei ole Osakonda teavitanud toimunud riiklikust järelevalvest;
  6) eralasteaia tegevus ei vasta õigusaktides kehtestatud nõuetele;
  7) eralasteaial on maksuvõlgnevus;
  8) eralasteaial puudub kehtiv koolitusluba.

6. peatükk ARUANDLUS JA KONTROLL 

§ 13.   Aruandlus

  (1) Eralasteaed esitab Osakonnale aruande eralasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste kohta ja aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt toetuse perioodile järgneva õppeaasta 15. septembriks.

  (2) Toetuse nõuetele vastava kasutamise kontrollimiseks on Osakonnal õigus nõuda eralasteaialt toetuse kasutamise ajal ja pärast seda täiendavaid andmeid toetuse kasutamise kohta, kuludokumentide ärakirju, seletusi, vahearuandeid ja tutvuda eralasteaia dokumentidega (sealhulgas vanematelt saadud õppemaksu puudutav dokumentatsioon), lapse eralasteaias kohalkäimist tõendav dokumentatsioon (kohalkäimise tabel), küsida vallaeelarvest toetatava lapse vanemalt andmeid haridusteenuse kasutamise kohta ning teha eralasteaias kohapeal paikvaatlust eelnevalt kokkulepitud ajal.

  (3) Sihtfinantseerimise toetuse kasutamise aruande ning õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste aruande vormi kinnitab vallavalitsus.

  (4) Eralasteaed on kohustatud viivitamatult teavitama Osakonda riikliku järelevalve tulemusel saadud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 14.   Toetuse tagasinõudmine ja toetuse väljamaksmise peatamine

  (1) Osakonnal on õigus nõuda toetus tagasi ja/või peatada toetuse väljamaksmine, kui:
  1) toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetatav laps on eralasteaia nimekirjast väljaarvatud või ei kasuta tegelikult eralasteaias kohta;
  4) toetava lapse, tema vanema(te) või üksikvanema elukoha aadress ei ole Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas;
  5) riikliku järelevalve ettekirjutus on jäetud põhjendamatult täitmata;
  6) eralasteaia koolitusluba tunnistatakse kehtetuks;
  7) eralasteaia pidaja ei luba Osakonna esindajat eralasteaia ruumidesse kontrolli teostamiseks;
  8) eralasteaia pidaja ei esita Osakonnale nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt;
  9) eralasteaia tegevus ei vasta õigusaktides kehtestatud nõuetele;
  10) eralasteaed on oma tegevuse lõpetanud või on eralasteaia suhtes alustatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

  (2) Toetuse osalisel tagasinõudmisel jääb eralasteaiale kasutada eraldis, mida oli eralasteaial õigus kasutada enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud asjaolude esinemist.

  (3) Toetuse tagasinõudmisel vähendatakse võimaluse korral tagasinõutava summa võrra kokkulepitud toetuse suurust ja tehakse tasaarveldus toetuse väljamaksmisel.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva korra paragrahvi 4 lõige 4 ei laiene lastele, kes 10. septembri 2016 seisuga on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kantud eralasteaia nimekirja.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 1. septembril 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json