KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2021, 6

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 25.08.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 55 lg 2 p 2, § 56 lg 3 p 2, § 59 lg 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Räpina valla haldusterritooriumil.

  (2) Määruse reguleerimisalasse kuulub spordiürituste korraldamine spordiseadusega (§ 20 lg 2) sätestamata juhtudel.

  (3) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (4) Avalikul üritusel kauplemise nõuded sätestab kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (§ 22 lg 1 p 367), alkoholiseadus, tubakaseadus, tarbijakaitseseadus ja teised antud valdkonda reguleerivad õigusaktid.

  (5) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus ja korrakaitseseadus.

  (6) Erinevate teoste (sh muusika) kasutamist ja esitamist avalikul üritusel reguleerib autoriõiguse seadus.

  (7) Välireklaami paigaldamisele avaliku ürituse raames kohaldatakse Räpina Vallavolikogu 27.09.2011 määrust nr 12 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“.

  (8) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Räpina valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (9) Avaliku ürituse korraldamise teatist ja avaliku ürituse korraldamise loa taotlust ei pea esitama Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), vallavalitsuse hallatavad asutused ja sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, mille ainuasutajaks on Räpina vald, oma põhikirjajärgsete tegevuste teostamiseks valla haldusterritooriumil ning spordivõistluse ja -ürituse korraldamiseks spordirajatisel (staadion, spordiväljak, -hall, -saal jms).

  (10) Käesolevas määruses reguleerimata küsimused otsustab vallavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.

  (3) Avaliku ürituse luba (edaspidi ürituse luba) on nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks selles märgitud tingimustel.

  (4) Avaliku ürituse teatisega (edaspidi ürituse teatis) informeeritakse vallavalitsust üritusest, mille puhul ei pea taotlema avaliku ürituse korraldamise luba.

  (5) Öörahu on aeg kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, mil on keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Öörahu ei rakendata öödel vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

  (6) Ajutine rajatis on ehitusseadustiku mõistes püstitatud ajutine ehitis, mis ei ole hoone.

§ 3.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada isikute ühendus (seltsing jms), täisealine füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (2) Korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 4.   Keskkonnahoiu tingimused ja soovitused

  (1) Ürituse korraldaja tagab jäätmete liigiti kogumise ja äraveo vastavalt Räpina valla jäätmehoolduse eeskirjale ja ürituse iseloomule. Kauplejate ja toitlustajate tegevuse käigus tekkinud jäätmete liigiti kogumine on soovituslik korraldada eraldi.

  (2) Toitlustamisel ja jookide pakkumisel eelistada korduskasutatavaid nõusid.

  (3) Vältida ühekordsete meenete tasuta jagamist. Eelistada söödavaid ja kohalikku päritolu meeneid.

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISEST TEAVITAMINE 

§ 5.   Teavituskohustusega üritused

  Teavituskohustusega on üritused, mis ei vasta määruse paragrahvi 8 lõikes 2 nimetatud tunnustele ning milliste korraldamiseks on piisav ja nõutav sellest eelnev teavitamine teatise esitamisega. Teatise vorm (lisa 1) on leitav Räpina valla kodulehelt.

§ 6.   Ürituse korraldamisest teavitamine

  (1) Teavituskohustusega ürituse korraldamisest teavitab ürituse korraldaja kirjalikult vähemalt seitse kalendripäeva enne ürituse toimumist vallavalitsust ning Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri. Teatis esitatakse vallavalitsuse kantseleisse.

  (2) Ürituse korraldamise teatisel märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, kaubandusüritus vms);
  3) ürituse sisu kirjeldus/iseloomustus;
  4) üritusel osalejate eeldatav arv;
  5) toimumise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  6) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg ning ettevalmistus- ja koristusaeg;
  7) teave helitehnika kasutamise kohta;
  8) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi, registrikood, kontaktandmed juhul kui ürituse korraldamisel kaasatakse turvaettevõte;
  9) turvaettevõtte puudumisel andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest (ees- ja perekonnanimi, isikukood, mobiilinumber, e-posti aadress);
  10) teave inventari paigaldamise kohta koos loeteluga (sh mis liiki jäätmeid eraldi kogutakse ning kogumiskohtade paigutus);
  11) teave ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  12) teave operatiivteenistuste (politsei, päästeteenistus, kiirabi) kaasamise kohta;
  13) teave liikluspiirangu alasse sissesõiduloa taotlemise kohta (nt veokid heli- ja lavatehnikaga);
  14) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  15) kui ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed (mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  16) muu oluline teave.

  (3) Teatisele lisatakse kooskõlastused vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 4.

  (4) Ürituse korraldaja kooskõlastab ürituse:
  1) Keskkonnaametiga, juhul kui üritus korraldatakse kaitsealuses pargis, maastikukaitsealal või muul kaitse-eeskirjaga kaitse alla võetud alal, kui seda näeb ette kaitse-eeskiri või looduskaitseseadus;
  2) kinnistu omaniku või valdajaga kui üritust soovitakse korraldada kinnistul, mis ei kuulu vallale;
  3) sõltuvalt ürituse iseloomust, laadist ja asukohast teiste asutustega, füüsiliste- ja/või juriidiliste isikutega ja/või organisatsioonidega.

  (5) Teatise allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 7.   Teatise menetlemine

  (1) Ürituse teatist menetleb vallavalitsuse vastava valdkonna teenistuja (edaspidi menetleja).

  (2) Kui teatises ei ole esitatud kõiki nõutavaid andmeid, tekib vajadus lisaandmete saamiseks või esineb teatises muid puudusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja ning saadab kirjaliku selgituse, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel loetakse teatis läbi vaatamata tagastatuks ning üritust korraldada ei saa. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse teatis tähtaegselt esitatuks.

  (3) Kui teatise menetlemisel selgub, et ürituse korraldajal peab üritusel planeeritud tegevuseks olema ürituse korraldamise luba, teavitab menetleja vastavast asjaolust ürituse korraldajat, korraldajalt teatise saanud Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri ja teisi asjaomaseid asutusi, millega üritus teatise raames kooskõlastati.

  (4) Kui teatis on nõuetekohaselt esitatud, puudusi ei esine või need on likvideeritud annab menetleja ürituse korraldajale esimesel võimalusel kirjaliku kinnituse, kuid mitte hiljem kui kaks kalendripäeva enne ürituse toimumist.

3. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLEMINE, TAOTLUSE MENETLEMINE, LOA ANDMINE JA SELLE KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 8.   Loakohustusega üritused

  (1) Loakohustusega üritused on avalikud üritused, milliste korraldamiseks on nõutav avaliku ürituse luba. Avaliku ürituse loa taotlemise vormi (lisa 2) leiab Räpina valla kodulehelt.

  (2) Loakohustusega on üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või;
  2) kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a. üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis) või;
  3) kus tehakse küttekoldevälist tuld (lõke vms), tuletöid (tõrvikud vms), kasutatakse pürotehnilisi tooteid või;
  4) kus kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused) või;
  5) mis, toimub öörahu ajal või;
  6) millega kaasnevad muud asjaolud, mis võivad kaasa tuua olulise või kõrgendatud ohu.

§ 9.   Ürituse loa taotlemine

  Ürituse loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega ning vajalike kooskõlastustega vähemalt 21 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Avaliku ürituse loa taotlus esitatakse vallavalitsuse kantseleisse.

§ 10.   Ürituse loa taotlus

  (1) Ürituse loa taotluses märgitakse ürituse kohta järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat vms);
  3) ürituse sisu kirjeldus/iseloomustus, mille võib taotlusele lisada eraldi lehel;
  4) üritusel osalejate eeldatav arv;
  5) toimumise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  6) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg ning ettevalmistus- ja koristusaeg;
  7) teave helitehnika kasutamise kohta;
  8) teave küttekoldevälise tule, tuletööde ja/või pürotehnika kasutamise ja ohutusnõuete tagamise kohta (küttekoldevälise tule- ja/või pürotehnika käitlemise koht märgitakse ürituse asukohaplaanil);
  9) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood, kontaktandmed ning teave turvaettevõtja autopatrullide olemasolu kohta, üritusel kasutatavad erivahendid, juhul, kui ürituse korraldamisel kaasatakse turvaettevõte;
  10) turvaettevõtte puudumisel andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest (ees- ja perekonnanimi, isikukood, mobiilinumber, e-posti aadress);
  11) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed, juhul, kui ürituse korraldamisel see kaasatakse;
  12) teave inventari paigaldamise kohta koos loeteluga (sh mis liiki jäätmeid eraldi kogutakse ning kogumiskohtade paigutus);
  13) teave ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  14) teave alkohoolsete jookide müügi või pakkumise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust, üle 22% mahust);
  15) teave operatiivteenistuste (politsei, päästeteenistus, kiirabi) kaasamise kohta;
  16) teave liikluspiirangu alasse sissesõiduloa taotlemise kohta (nt veokid heli- ja lavatehnikaga);
  17) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  18) kui avaliku ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed (mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  19) muu oluline teave.

  (2) Ürituse loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) asukohaplaan, millel on märgitud täpne ürituse toimumise koht, vajadusel ka küttekoldevälise tule- ja/või pürotehnika käitlemise koht;
  2) liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem (skeemil märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), parkimisvõimalused, operatiivsõidukite ligipääsu teed, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed);
  3) parkimisskeem, kui üritusega kaasneb vajadus täiendavate parkimiskohtade järele;
  4) ilutulestiku korraldamise loa taotlus vastavalt lõhkematerjaliseadusele, kui üritusel korraldatakse ilutulestik F3- ja/või F4-kategooria pürotehnilise tootega;
  5) kooskõlastused vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 3.

  (3) Ürituse korraldaja kooskõlastab ürituse:
  1) Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuriga;
  2) Päästeameti Lõuna päästekeskusega;
  3) Transpordiametiga, juhul kui liikluskorraldust muudetakse riigiteel, vallavalitsusega kui kohalikul või avalikku kasutusse antud teel, Riigimetsa Majandamise Keskusega metsateel ning omanikuga erateel;
  4) MTÜga Kagu Ühistranspordikeskus, juhul kui ürituse raames korraldatakse ümber ühissõidukite liiklus;
  5) Keskkonnaametiga, juhul kui üritus korraldatakse kaitsealuses pargis, maastikukaitsealal või muul kaitseeeskirjaga kaitse alla võetud alal, kui seda näeb ette kaitse-eeskiri või looduskaitseseadus;
  6) kinnistu omaniku või valdajaga kui üritust soovitakse korraldada kinnistul, mis ei kuulu vallale;
  7) sõltuvalt ürituse iseloomust, laadist ja asukohast teiste asutustega, füüsiliste- ja/või juriidiliste isikutega ja/või organisatsioonidega.

  (4) Loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 11.   Taotluse menetlemine

  (1) Ürituse loa taotluse vaatab läbi menetleja.

  (2) Kui ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, andes kirjaliku selgituse, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse ürituse loa taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (3) Sõltuvalt avaliku ürituse iseloomust, laadist ja asukohast võib menetleja saata avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos lisadokumentidega arvamuse saamiseks asjasse puutuvatele asutustele, füüsilistele- ja/või juriidilistele isikutele ja/või organisatsioonidele. Sellisel juhul teavitab menetleja korraldajat kirjalikult kolmandatelt osapooltelt info pärimise kohta.

  (4) Ürituse loa taotlus võidakse jätta läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) ürituse loa taotluses ja lisadokumentides ei kõrvaldata puudusi määratud tähtajaks;
  2) ürituse loa taotlus ja lisadokumendid ei ole esitatud vähemalt 21 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

§ 12.   Ürituse loa andmise või sellest keeldumise otsustamine

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus vähemalt seitse kalendripäeva enne ürituse toimumist. Avaliku ürituse loa andmine või sellest keeldumine antakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vajaduse korral määrab loa andja ürituse korraldamise ja pidamise lisatingimused:
  1) avalikkuse teavitamine ürituse toimumisest;
  2) meditsiinilise teenindamise tagamine;
  3) ürituse toimumiskoha heakorrastamine;
  4) muude toimingute teostamine.

  (3) Loa andmisest võib põhjendatud otsusega keelduda, eelkõige kui:
  1) ürituse loa taotluse kooskõlastajad jätavad ürituse loa taotluse põhjusega kooskõlastamata;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse loa andmiseks taotluse kooskõlastajate esitatud tingimusi;
  3) taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  4) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud teise ürituse korraldamine;
  5) üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas sisult sobimatu;
  6) ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Räpina valla õigusaktidest tulenevalt;
  7) ürituse loa taotleja eelnevalt korraldatud üritus on peatatud või varem lõpetatud;
  8) ürituse loa taotleja on eelneva avaliku ürituse korraldamisel jätnud vallale tasumata rahalised kohustused;
  9) ürituse loa taotleja on korraldatud üritusel jätnud täitmata taotluse kooskõlastajate tingimused ja/või ettekirjutused;
  10) puudub veendumus, et üritusel on tagatud seal kasutatavate loomade heaolu, loomade kohane kohtlemine ning järgitakse õigusaktides loomade pidamiseks ja kaitsmiseks sätestatud nõudeid.

  (4) Loa andja põhjendatud otsusega võib ürituse loa taotluses märgitud ürituse kestust piirata, eelkõige kui:
  1) üritus on planeeritud pikaks perioodiks ühte ja samasse kohta;
  2) on vajalik tagada võimalus kasutada ürituse loa taotluses märgitud ürituse ala ka teistel isikutel või teistel eesmärkidel;
  3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

  (5) Loa andja teavitab loa andmisest ürituse korraldajat ja Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri ning Tehnilise Järelevalve Ametit, kui üritusel kasutatakse auditi kohustusega seadet seadme ohutuse seaduse tähenduses. Vajadusel teavitab loa andja loa andmisest Päästeameti Lõuna Päästekeskust ja teisi riigi ametiasutusi ja/või organisatsioone.

  (6) Loa andja teavitab kirjalikult loa andmisest keeldumisest loa taotlejat.

§ 13.   Ürituse luba

  (1) Ürituse loal märgitakse:
  1) ürituse nimetus ja laad;
  2) ürituse korraldaja andmed (füüsilise isiku nimi, elukoht, isikukood ja kontaktandmed, juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed);
  3) ürituse toimumise koht ja/või liikumisteekond;
  4) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;
  5) märge alkohoolsete jookide pakkumise ja müügi kohta;
  6) ürituse korraldamise ja pidamise tingimused.

  (2) Ürituse loa andja võib määratleda ürituse loas vallavalitsuse teenistuja ning tähtaja (üldjuhul kaheksa tundi pärast avaliku ürituse lõppemist) ürituse ala üleandmiseks-vastuvõtmiseks pärast ürituse lõppemist.

  (3) Avaliku ürituse korraldamisel loetakse ürituse luba korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loaks.

§ 14.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Ürituse loa andja põhjendatud otsusega võib ürituse loa tunnistada kehtetuks, eelkõige kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse korraldamise ja pidamise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel ja pidamisel Eesti Vabariigi ja Räpina valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
  3) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamise ja pidamise ajal ürituse loa andja või teiste ametkondade nõutud ettekirjutusi ürituse läbiviimise tagamiseks ürituse loal märgitud ja õigusaktides sätestatud tingimustel;
  4) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Loa andja teavitab loa kehtetuks tunnistamisest ürituse korraldajat ja Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri ja ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametiasutusi.

4. peatükk ÜRITUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 15.   Ürituse peatamine ja lõpetamine

  (1) Ürituse korraldaja peab avaliku ürituse peatama:
  1) ohu vältimiseks, kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral, kui ohtu või kahju tekitamist ei ole võimalik tõrjuda vähem riivava meetmega;
  2) üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole võimalik tagada korraldajat vähem riivava meetmega;
  3) kui ürituse korraldaja ei täida ürituse loal märgitud tingimusi ja see ohustab üritusel osalejate või laiema üldsuse turvalisust.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude esinemisel ürituse korraldaja ei peata avalikku üritust, otsustab avaliku ürituse peatamise ürituse loa andja, teavitades sellest viivitamatult ürituse korraldajat, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri ja teisi asjaomaseid asutusi.

  (3) Kui ürituse peatamise tinginud asjaolu on kõrvaldatud või ära langenud, võib ürituse korraldamist jätkata.

  (4) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes ürituse peatamine, on ürituse korraldaja kohustatud ürituse lõpetama. Kui ürituse korraldaja üritust ei lõpeta, otsustab ürituse lõpetamise loa andja, tunnistades ürituse loa kehtetuks.

5. peatükk ALKOHOOLSE JOOGI JAEMÜÜGI KITSENDUSED 

§ 16.   Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused avalikul üritusel

  (1) Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel on lubatud vähese (etanoolisisaldusega kuni 6 (k.a.) mahuprotsenti) etanoolisisaldusega alkohoolse joogi jaemüük ja pakkumine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kitsendus ei laiene väljaspool siseruume toimuvale avalikule üritusele, kus alkohoolse joogi jaemüük ja pakkumine toimub ajutises rajatises asuvas müügikohas.

6. peatükk ÜRITUSE KORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS NING RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 17.   Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma käesoleva määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud tingimusi;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) tagama, et ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed ja inventar on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
  4) olema telefoniteel kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste ja käesolevas lõikes nimetatud kohustuste ürituse nõuete täitmiseni;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  7) täitma Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ametnike korraldusi;
  8) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;
  9) tagama pärast ürituse lõppemist selle toimumise kohas ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise ja äraveo, heakorrastama ürituse toimumise koha ja ürituse käigus rikutud haljastuse, kui üritus toimub maaüksusel, mis on munitsipaalomandis;
  10) täitma teede ja tänavate sulgemise eeskirja ja välireklaami paigaldamise eeskirja nõudeid;
  11) kaasama Politsei- ja Piirivalveameti või vallavalitsuse nõudmisel liiklusohutuse tagamiseks ja sujuva liikluse korraldamiseks liiklusseaduse § 9 lõike 3 nõuetele vastavad liiklusreguleerijad;
  12) lõpetama avaliku ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja/või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  13) tagama, et alla 16-aastastele suunatud avalik üritus lõppeks vähemalt 30 minutit enne lastekaitseseaduse § 23 lõikes 1 sätestatud avalikus kohas viibimise piirangu algust;
  14) kinni pidama kaitsealuse pargi, parkmetsa, puistu, maastikukaitseala ja muu kaitseala kaitse-eeskirjast, kui üritus korraldatakse kaitstaval alal;
  15) tagama üritusel liikluskorraldusnõuete täitmise, sealhulgas korraldama sõidukite parkimise selleks ettenähtud kohtades ning vältides sõidukite parkimist haljasalal;
  16) järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole;
  17) juhinduma tuleohutuse seaduse §-des 12–15 ja §-des 20–22 kehtestatud tuleohutusnõuetest;
  18) tagama, et ürituse läbiviimisel on kinnisasja või selle osa kasutamiseks olemas kinnisasja omaniku või haldaja nõusolek.

§ 18.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Ürituse korraldamise ja pidamise eest käesolevas määruses sätestatud nõuete kohaselt vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud Räpina vallale hüvitama ürituse pidamisega tekitatud varalise kahju.

§ 19.   Väärtegude menetlejad

  (1) Määruse täitmist kontrollivad, õigusrikkumise asju arutavad ja väärtegu menetlevad seaduses sätestatud alusel ja korras isikud, kellele vastavad volitused on antud seadusega või vallavalitsuse õigusaktidega.

  (2) Väärteo kohtuvälised menetlejad on väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikes 3 nimetatud isikud.

§ 20.   Riiklik järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostavad vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Tehnilise Järelevalve Amet ja Tervisekaitseamet vastavalt oma pädevusele.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 16.05.2018 nr 21 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisa 1 Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete teatis

Lisa 2 Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus
13.10.2021 15:43
Veaparandus - Lisatud lisad Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json