HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2021, 7

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 24.08.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Saku valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) vastuvõtu taotlemist, lasteasutusse vastuvõtmist ning lasteasutusest väljaarvamist.

  (2) Lapsele lasteasutusse kohasaamise õigus on lapsevanemal, kelle laps on 1,5-7-aastane ning lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saku vald.

  (3) Saku valla munitsipaallasteaedade teeninduspiirkonnaks on Saku valla haldusterritoorium.

  (4) Lapsele lasteasutusse koha taotlemiseks, muutmiseks, tühistamiseks, lõpetamiseks esitab vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) vastava taotluse Saku valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi e-keskkonnas ARNO) või paberkandjal kehtestatud vormil vallavalitsuse haridusspetsialistile (lisa 1).

  (5) Juhul kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht pole enam rahvastikuregistri andmetel Saku vald, tühistatakse e-keskkonnas ARNO vanema kohataotlus.

  (6) Lasteasutusse koha saamise aluseks on kohataotluse järjekord ja vaba koht lasteasutuse rühmas.

  (7) Vabade kohtade olemasolul võimaldab vald lasteaiakoha vastavalt koostöölepingule Saue vallaga ja seejärel võimalusel teistele väljaspool valda elavatele lastele.

  (8) Põhjendatud juhtudel luuakse võimalus kasutada lasteasutuses osaajalist kohta.

  (9) Põhjendatud juhtudel võetakse lasteasutusse Saku Vallavalitsuse otsusel väljaspool järjekorda laps, kes vajab kohta tema arengu huvidest lähtuvalt.

  (10) Lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutuse tööd reguleerivaid õigusakte ja Saku Vallavolikogu määrust „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“.

  (11) Vanemal on õigus saada informatsiooni vabade kohtade olemasolust lasteasutuses ja muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 2.   Lasteasutusse koha taotlemine

  (1) Vastuvõtu taotluses märgib vanem kohasoovi aja ja kuni kaks lasteasutuse valikut.

  (2) Taotluse alusel kantakse laps e-keskkonnas ARNO olevasse järjekorda, arvestades taotluse esitamise aega. Arvestust koha taotlejate osas peetakse õppeaastate ja laste vanuste järgi. Ühte vanusegruppi kuuluvad 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed.

  (3) Vanemal on võimalus vajadusel e-keskkonnas ARNO tehtud valikuid muuta ning jälgida lapse kohta järjekorras.

  (4) Kui vanem ei soovi enam kohta valla lasteasutuses taotleda, tuleb tal kohataotlus e-keskkonnas ARNO tühistada või esitada sellekohane kirjalik teade vallavalitsuse haridusspetsialistile.

§ 3.   Lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutuste vabade kohtade ja rühmade komplekteerimine algab uueks õppeaastaks e-keskkonnas ARNO 1. aprillist. Esmajärjekorras tagatakse kohad vanemate vanuserühmade lastele. Koha pakkumisel arvestatakse võimalusel õe/venna käimist samas lasteasutuses ning taotluses märgitud lasteasutuse valikut.

  (2) Vanematele saadetakse elektroonne teatis koha eraldamise kohta lasteasutuses e-keskkonnas ARNO olevatele kontaktidele hiljemalt 1.maiks.

  (3) Vaba koha olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi kogu õppeaasta vältel.

  (4) Lapsevanemal on teatise saamisest arvates kuni seitse (7) kalendripäeva aega otsustada kohapakkumise vastuvõtmine või loobumine. Oma otsust kinnitab lapsevanem e-keskkonnas ARNO või kirjalikult vallavalitsuse haridusspetsialistile. Kui vanem seitsme (7) kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks. Põhjendatud loobumise korral jäetakse laps lasteasutuse järjekorda.

  (5) 1,5 - 3-aastase lapse lasteasutuse koha võib asendada vanema kirjalikul nõusolekul lapsehoiuteenusega.

  (6) Lapsehoiuteenust osutatakse vastavalt Saku Vallavolikogu poolt kehtestatud määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ §-le 31. Lapsehoiuteenuse kasutamiseks peab vanem esitama valitud erahoiu andmetega taotluse e-keskkonnas ARNO või saatma kirjaliku teatise vallavalitsuse haridusspetsialistile. Lapsehoiuteenuse ajaks jääb laps kohataotlejana järjekorda.

  (7) Vanem, kelle koolikohustuslikus eas lapsel on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus koolipikenduseks, peab koha kasutamise jätkamisest kirjalikult teavitama lasteasutuse direktorit ja vallavalitsuse haridusspetsialisti hiljemalt sama aasta 1. maiks või seitsme (7) kalendripäeva jooksul pärast otsusest teada saamist.

  (8) Kui laps on saavutanud kooliküpsuse lasteasutuse kinnitusel enne koolikohustuslikku aega ja vanem soovib last varem (6-aastasena) kooli saata, peab ta sellest vallavalitsust teavitama enne 1. maid.

  (9) Rühmade komplekteerimine lõpeb 5. septembril, mil lasteasutuse direktor kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisud ja e-keskkonnas ARNO rühmade nimekirjad.

  (10) ) Lasteasutuse rühmad moodustatakse vastavalt vajadustele ja võimalustele, arvestades sätestatud piirnorme.

  (11) Koolimineku aastal saab laps kohta kasutada kuni 30. juunini.

§ 4.   Lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks (v.a kooliminek) esitab vanem e-keskkonnas ARNO taotluse lasteasutusest lahkumiseks, milles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev ja põhjendus.

  (2) Laps arvatakse e-keskkonnas ARNO 30. juuni seisuga lasteasutusest välja seoses tema kooliminekuga.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saku Vallavalitsuse 18.02.2020 määrus nr 2 „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Marti Rehemaa
Vallavanem

Siiri Raagmets
Vallasekretär

Lisa Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json