Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Kambja Valla Noortevolikogu valimise kord ja tegutsemise alused

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2022, 15

Kambja Valla Noortevolikogu valimise kord ja tegutsemise alused

Vastu võetud 24.08.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1 kuni 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kambja Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juurde moodustatud Kambja Valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) eesmärk, moodustamise põhimõtted, valimise ja tegutsemise alused.

§ 2.   Noortevolikogu eesmärk

  (1) Noortevolikogu eesmärk on arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Noortevolikogu tegeleb Kambja valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega neid puudutavates küsimustes, seisab noorte huvide eest.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovituslikud.

  (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus ja konsulteerivad noortevolikoguga noori puudutavate küsimuste kavandamisel, lahendamisel ja hindamisel.

§ 3.   Noortevolikogu moodustamise põhimõtted

  (1) Noortevolikogu on käesoleva määruse kohaselt valitud 14 – 21-aastastest rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas elavatest või Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Kambja valla üldhariduskoolis õppivatest noortest moodustatud kogu.

  (2) Noortevolikogul on 11 liiget, kes valitakse kaheks aastaks. Kui kandideerib vähem kui 11 kandidaati, asub noortevolikogu tööle vähendatud koosseisus.

2. peatükk NOORTEVOLIKOGU VALIMISED 

§ 4.   Noortevolikogu valimine

  (1) Noortevolikogu liikmete valimised on vabad, üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

  (2) Noortevolikogu valimised toimuvad üle aasta veebruari teisel täisnädalal kolmapäevast reedeni.

  (3) Noortevolikogu valimised korraldab valimiskomisjon. Valimiskomisjoni kutsub kokku ja selle tehnilise teenindamise tagab vallakantselei.

  (4) Valimiskomisjon on 3- kuni 6-liikmeline. Komisjon valib esimehe, kelle ülesanne on komisjoni tegevuse korraldamine. Komisjoni kaasatakse vähemalt üks vallavalitsuse teenistuja, vähemalt üks vallavolikogu esindaja ja vähemalt üks noorte esindaja, kellel on varasem noorte esinduskogus osalemise kogemus. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerija.

  (5) Valimiskomisjon:
  1) registreerib esitatud kandideerimisavaldused;
  2) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
  3) korraldab noortevolikogu valimised;
  4) teeb kindlaks valimistulemused;
  5) lahendab laekunud kaebused.

§ 5.   Noortevolikogusse kandideerimine

  (1) Noortevolikogusse saab kandideerida noor, kes on valimiste toimumise hetkel 14 – 21-aastane ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Kambja valla üldhariduskoolis.

  (2) Noortevolikogu kandidaadil tuleb esitada isiklikult allkirjastatud kandideerimisavaldus valimiskomisjonile. Avalduse esitamise tähtaeg on jaanuari viimase täisnädala kolmapäev (kaasa arvatud).

  (3) Avalduses tuleb esitada järgmised andmed:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadi sünniaeg;
  3) õppeasutus, kus kandidaat õpib, või töökoht.

  (4) Noortevolikogu kandidaadil on õigus teha valimiskampaaniat.

  (5) Kui kandidaatide arv on väiksem kui viis, valimisi ei toimu. Uued korralised valimised korraldatakse ühe aasta pärast. Senise noortevolikogu liikmete volitused pikenevad automaatselt vastava aja võrra.

§ 6.   Noortevolikogu valimine

  (1) Noortevolikogu valimise õigus on noorel, kes on valimiste toimumise hetkel 14-21-aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kambja vald või kes õpib Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Kambja valla üldhariduskoolis.

  (2) Igal valijal on üks hääl. Hääletada saab üks kord.

  (3) Hääletamine toimub elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb ennast tuvastada isikutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse või smart-IDga ning Kambja vallavalitsuses ja selle teenuskeskuses, kus tuleb ennast tuvastada isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga. Vajadusel avatakse täiendavad hääletamispunktid.

§ 7.   Valimistulemuse kindlakstegemine

  (1) Valituks osutuvad 11 enim hääli saanud kandidaati.

  (2) Kui mitu kandidaati saavad sama arvu hääli, korraldab valimiskomisjon noortevolikogu liikme määramiseks avaliku liisuheitmise. Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni protokollilise otsusega. Uue noortevolikogu liikmete volitused algavad valimistulemuste valla veebilehel avalikustamisele järgnevast päevast.

  (3) Kui kandidaat ei saa ühtegi häält, ei osutu ta valituks.

  (4) Kui valituks osutub vähem kui 5 kandidaati, korraldatakse ühe aasta pärast uued valimised. Senise noortevolikogu liikmete volitused pikenevad automaatselt vastava aja võrra.

3. peatükk NOORTEVOLIKOGU JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 8.   Noortevolikogu juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd juhib esimees, tema otsusel või äraolekul aseesimees.

  (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimees valitakse noortevolikogu uue koosseisu esimesel koosolekul volituste ajaks salajasel hääletusel. Uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni Kambja Vallavalitsuse vallakantselei esindaja.

  (3) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega:
  1) isikliku avalduse alusel;
  2) noortevolikogu liikme ettepanekul, kui esimees või aseesimees ei järgi käesoleva määruse nõudeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet ja tema vabastamise poolt hääletab vähemalt 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (4) Noortevolikogu esimehe või aseesimehe ennetähtaegsel vabastamisel valib noortevolikogu uue esimehe või aseesimehe ennetähtaegse vabastamisega samal koosolekul.

  (5) Noortevolikogu esimehe ja aseesimehe üheaegsel tagasiastumisel juhatab noortevolikogu koosolekut kuni noortevolikogu esimehe valimiseni Kambja Vallavalitsuse vallakantselei esindaja.

  (6) Noortevolikogu esimees, tema otsusel või äraolekul aseesimees:
  1) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja -valitsusele;
  2) korraldab noortevolikogu koosolekuid ja muud asjaajamist;
  3) täidab teisi noortevolikogu toimimisega seotud ülesandeid.

§ 9.   Noortevolikogu liikme väljaarvamine

  (1) Noortevolikogu liige arvatakse noortevolikogust välja:
1 ) isikliku avalduse alusel;
  1) kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul.

  (2) Noortevolikogu liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimistulemuste järjestuse alusel esimese välja jäänud kandidaadiga. Sama häältearvu korral toimub avalik liisuheitmine.

  (3) Kui noortevolikogu liikmete arv langeb alla 5, on noortevolikogu töövõimetu ning korraldatakse uued valimised 4 kuu jooksul. Uusi valimisi ei korraldata, kui planeeritud valimisteni on jäänud vähem kui neli kalendrikuud.

§ 10.   Noortevolikogu pädevus, õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogu:
  1) arutab ja kommenteerib vallavolikogu menetluses olevaid õigusakte Kambja valla noorte vaatenurgast;
  2) algatab ja viib läbi ülevallalisi küsitlusi, arutelusid, kohtumisi ja muid sündmusi, mis on seotud vallavolikogu menetluses olevate õigusaktidega või noorte omaalgatuslike ettepanekutega noori puudutavatel teemadel;
  3) esindab Kambja noorte arvamust avalikkuses;
  4) vahendab noori puudutavat informatsiooni juhtorganite ja noorte vahel;
  5) teeb koostööd teiste omavalitsuste noortevolikogudega.

  (2) Noortevolikogul on õigus:
  1) esitada ettepanekuid vallavolikogu vastavale komisjonile volikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  2) nimetada oma esindajad vallavolikogu komisjonide koosolekutele noortevolikogu esitatud ettepanekute aruteludele;
  3) teha vallavolikogu vastavale komisjonile ettepanekuid õigusaktide muutmise algatamiseks juhul, kui nendes ei ole arvestatud noorte seisukohtadega;
  4) kasutada valla kasutuses olevaid ruume koosolekute pidamiseks;
  5) kaasata oma tegevusse eksperte;
  6) moodustada ajutisi töörühmi ja algatada teemaarutelusid, korraldada küsitlusi;
  7) moodustada töö paremaks korraldamiseks kuni kolm komisjoni, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu. Komisjon on kuni 7-liikmeline ning vähemalt pooled liikmetest peavad olema noortevolikogu liikmed;
  8) algatada ülevallalisi noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe;
  9) teha muid tegevusi noortevolikogu eesmärgi täitmiseks.

  (3) Noortevolikogu on kohustatud:
  1) arvestama oma tegevuses valla noorte ettepanekuid;
  2) olema informatsiooni vahendaja vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  3) kinni pidama käesolevast määrusest;
  4) kinnitama koosseisu esimesel koosolekul noortevolikogu täpsema töökorra, sealhulgas oma esindajate vallavolikogu komisjonide koosolekutele valimise korra ja liisuheitmise korra liikmete asendamiseks;
  5) andma kord aastas ülevaate oma tegevusest vallavolikogule ja vallavalitsusele.

§ 11.   Noortevolikogu töökord

  (1) Noortevolikogu koguneb reeglina üks kord kuus vastavalt vallavolikogu istungite toimumise ajakavale enne volikogu komisjonide koosolekute toimumist.

  (2) Noortevolikogu töövorm on koosolek, koosolekud protokollitakse.

  (3) Noortevolikogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (4) Noortevolikogu koosolekud ja koosolekute protokollid on avalikud.

  (5) Noortevolikogu kinnitab oma koosseisu esimesel koosolekul täpsema töökorralduse.

  (6) Noortevolikogu esitab jaanuarikuus ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule ja vallavalitsusele.

§ 12.   Noortevolikogu tegevuse toetamine

  (1) Noortevolikogu tegevust toetatakse Kambja valla eelarvest, seejuures lähtutakse noortevolikogu tegevuskavast.

  (2) Noortevolikogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda rahalisi või materiaalseid vahendeid sponsorluse korras erinevatelt füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Kambja vallavolikogu 19.02.2019 määrus nr 57 „Kambja valla noortevolikogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Valitud noortevolikogu liikmete volitused kehtivad kuni uue noortevolikogu valimiseni 2023. a veebruaris.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json