Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2022, 16

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 25.08.2022 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse mittetulundusühenduste Luunja valla eelarvest toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse väljamaksmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas Luunja valla valdkondlike eesmärkidega.

  (3) Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus – taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni üheks aastaks;
  2) projektitoetus – välistest vahenditest rahastatava (fondid ja programmid) projekti kaasfinantseerimiseks või projektide omaosaluse finantseerimiseks eraldatav toetus;
  3) ühekordne toetus – kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse/sündmuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või muuks ühekordseks Luunja valla elu edendavaks vajalikuks tegevuseks või ostuks eraldatav toetus.

  (4) Toetuste kogusumma otsustab Luunja Vallavolikogu Luunja valla eelarve kinnitamisega.

§ 2.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust saab taotleda Luunja valda registreeritud ja/või Luunja valla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing) (edaspidi taotleja) kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ning tal ei ole valla ees muid võlgnevusi või ajatatud võlgnevuste korral on need tasutud või tasumisel maksegraafiku kohaselt;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) on kasutanud vallalt varem saadud toetust sihtotstarbeliselt ning esitanud toetuse kasutamise kohta aruanded;
  4) on kinnitanud, et samaks otstarbeks ja perioodiks ei ole ta valla eelarvest toetust taotlenud ega saanud;
  5) majandusaasta aruanne ning muud õigusaktidega nõutavad dokumendid on esitatud ja avalikustatud õigusaktides sätestatud korras.

  (3) Juhul kui taotleja ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele, taotlust ei rahuldata ja toetust ei maksta.

  (4) Tegevustoetust eraldatakse taotlejale, kes on tegutsenud vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 vähemalt 1 aasta enne taotluse esitamist.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Tegevustoetuse saamiseks järgmisel kalendriaastal esitatakse taotlus Luunja Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt jooksva aasta 15. oktoobriks.

  (2) Ühekordse toetuse maksmiseks otsustab vallavalitsus taotlusvooru(de) korraldamise eelarveaasta käigus. Taotlusvooru avamisest informeerib vallavalitsus avalikkust vähemalt 30 päeva enne taotluse esitamise lõpptähtaega.

  (3) Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus vähemalt kaks kuud enne projekti algust. Fondist või programmist toetuse taotluse esitamisel tuleb taotlus kooskõlastada eelnevalt vallavalitsusega juhul kui soovitakse taotleda valla kaasrahastust projektitoetuse näol.

  (4) Vajaduse korral kinnitab toetuse andmise täpsemad tingimused, sh vastavad hindamiskriteeriumid, vallavalitsus korraldusega.

  (5) Taotledes samal ajal samale projektile või tegevusele toetust teistest allikatest, tuleb taotluses näidata millisest allikast, millele ja millises summas toetust taotletakse või planeeritakse taotleda.

  (6) Ühele taotlejale ei anta üldjuhul toetust üle 20% käesoleva määruse § 1 lõikes 4 nimetatud summast. Juhul kui toetus ületab vastavat määra tuleb toetuse andmisel määra ületamist põhjendada.

  (7) Toetuse taotlemiseks vajalikud taotlusvormid ja taotluse esitamise viisi kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Taotluste menetlemine ja otsuste tegemine

  (1) Taotluste hindamiseks moodustab vallavalitsus vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, kes teeb ettepaneku taotluse rahuldamiseks, osaliselt rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks. Komisjoni ettepanek esitatakse protokollina.

  (2) Taotluste hindamisel arvestatakse muuhulgas:
  1) tegevuse mõju kohalikule kogukonnale ja valla arengule;
  2) kohaliku kogukonna kaasatust;
  3) tegevusest otseselt kasu saavate rahvastikuregistri järgsete valla elanike hulka;
  4) taotluse esitaja tegevuse seotust valla esindamisega;
  5) tegevuse eesmärkide selgust, arusaadavust ja ajalist planeeritust;
  6) taotluse sisu kooskõla toetuse andmise eesmärgi ja vallas kehtivate arengukavadega;
  7) eelarve läbipaistvust, realistlikkust ja kulude majanduslikku otstarbekust;
  8) liikmete panust (rahaline ja mitterahaline).

  (3) Vallavalitsus kinnitab taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused korraldusega. Vallavalitsusel on õigus jätta komisjoni ettepanekud arvestamata, kui selleks puuduvad eelarvelised vahendid ja/või vallavalitsuse hinnangul ei ole toetuse maksmine põhjendatud.

  (4) Taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitatakse taotlejat 5 tööpäeva jooksul vallavalitsuse vastava otsuse tegemise päevast.

§ 5.   Toetuse väljamaksmine ja kasutamine

  (1) Toetuse väljamaksmise eelduseks on taotleja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud toetusleping. Lepingu vormi kinnitab vallavalitsus ning selles sätestatakse toetuse saaja kohustused toetuse kasutamisel, vastutus ja muud vajalikud tingimused.

  (2) Sõlmitud lepingu alusel kannab vallavalitsus toetuse üle lepingus toodud tähtajal ja tingimustel.

  (3) Toetust tuleb kasutada taotluses ja lepingus esitatud sihtotstarbel. Sihtotstarbe ja/või tegevuste muutmiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse poole, kes otsustab, kas sihtotstarbe ja/või tegevuste muutmine on põhjendatud ja vastab toetuse andmise eesmärkidele.

  (4) Juhul, kui taotleja on oma tegevuse käigus saanud toetust, mille tingimuseks on vallavara avalik kasutus ette antud tähtaja jooksul, siis on vallavalitsusel õigus sõlmida vallavara tasuta kasutusse andmise leping ja lepingu tähtaega pikendada ilma avalikku konkurssi välja kuulutamata juhul, kui taotleja on saanud lepingu objektile lepingu kehtivuse ajal toetust. Lepingut pikendatakse kuni vastava kohustuse lõppemiseni.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Tegevustoetuse saaja esitab tehtud kulude ja toimunud tegevuse kohta aruande vallavalitsuse kinnitatud vormil hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 10. jaanuaril, projekti- ja ühekordse toetuse saaja hiljemalt 30 päeva peale toetuse kasutamise lõpptähtpäeva.

  (2) Aruandes esitatakse kulud, mis on tehtud toimunud tegevuste elluviimiseks ja nende kulude katteks tekkepõhiselt kasutatud toetus. Aruande esitamise ajaks peavad kõik toetuse arvelt tehtud kulud olema tasutud.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt kulu- ja maksedokumente, lisadokumente, vahearuandeid ja selgitusi, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist ja projekti või toetatud tegevuse terviklikku elluviimist.

  (4) Kasutamata jäänud toetus tuleb tagastada vallavalitsuse arveldusarvele hiljemalt 15 päeva peale toetuse kasutamise lõpptähtpäeva.

  (5) Vallavalitsusel on õigus toetus osaliselt või täies mahus tagasi nõuda, kui ilmneb, et toetuse saaja:
  1) on esitanud valeandmeid taotluses või toetuse kasutamise kohta või andmeid varjanud;
  2) ei ole tähtaegselt esitanud toetuse kasutamise aruannet;
  3) ei ole tähtajaks esitanud toetuse kasutamisega seotud kuludokumente või kirjalikke seletusi;
  4) ei tagasta kasutamata jäänud või mittesihipäraselt kasutatud toetust määratud tähtajaks.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 27.08.2015 määrus nr 34 „Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallas“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaire Vahejõe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json