Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2022, 29

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 17.06.2020 nr 113
RT IV, 20.06.2020, 52
jõustumine 23.06.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2022RT IV, 01.09.2022, 904.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lüganuse valla kaasava eelarve koostamisega antakse Lüganuse valla elanikkonnale võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (2) Määrus reguleerib Lüganuse valla eelarve menetlemisel kaasava eelarve menetlusprotsessi läbiviimist.

  (3) Lüganuse valla kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse tehtud ettepanekuid ja hääletustulemusi.

§ 2.   Kaasava eelarve eesmärgid

  Kaasava eelarve eesmärgid on:
  1) elanike teadlikkuse tõstmine valla rahanduse ja eelarve koostamise alustest;
  2) avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine;
  3) elanike kaasamine vallaeelarve prioriteetide seadmisesse.

§ 3.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (2) Kaasava eelarve objektiks ei ole Lüganuse valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega ning MTÜ-ga seotud investeerimisettepanekud.

§ 4.   Pädevus kaasava eelarve menetluses

  (1) Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla eelarves on maksimaalselt 20 000 eurot.

  (2) Vallavalitsus tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetlemise protsessi ja eesmärki Lüganuse valla veebilehel, kohalikus ajalehes ja muudes teabekanalites, kutsudes elanike üles esitama ettepanekuid kaasava eelarve kasutamiseks määruses sätestatud tähtajaks.

§ 5.   Ettepaneku esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on eelarveaastale eelneva aasta 01. august - 01. september.

  (3) Ettepanek esitatakse elektrooniliselt valla kodulehel www.lyganuse.ee või e-posti aadressil [email protected].

  (4) Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.

  (5) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Lüganuse valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Lüganuse valla eelarvest vajalik ja oluline;
  4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

§ 6.   Ettepanekute hindamine

  (1) Ettepanekuid hindab komisjon, kuhu kuuluvad:
  1) kõik vallavalitsuse liikmed;
  2) vallavolikogu esimees ja aseesimees.

  (2) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (3) Komisjon analüüsib ja hindab ettepanekute vastavust käesoleva määruse § 5 sätestatule, arvestades sealhulgas ettepaneku realiseerimise võimalust.

  (4) Komisjon võib jätta hindamata ettepaneku, mis ei vasta käesoleva määruse § 5 sätestatud nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel. Komisjon võib jätta hindamata ettepaneku, mis on seotud Lüganuse valla hallatavate asutuste, sihtasutuste MTÜ-d ja muude äriühingute objektidega.

  (5) Hindamise käigus võib komisjon sarnased ettepanekud liita ja vajadusel täiendada.

  (6) Hindamise tulemusena selgitab komisjon välja ettepanekud, millised pannakse rahvahääletusele.

§ 7.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletuse korraldab, kuulutab välja ja viib läbi vallavalitsus.

  (2) Rahvahääletuse aeg on 21 kalendripäeva.

  (3) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt keskkonnas VOLIS.

  (4) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald.

  (5) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.

  (6) Hääletada saab ainult isiklikult, hääletamiseks identifitseeritakse ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga.

  (7) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletuse tulemustena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva määruse § 8 märgitud elluviimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab korraldusega vallavalitsus.

§ 8.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

  (2) Enim hääli saanud ettepanek realiseeritakse eelarveaasta jooksul.

  (3) Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitaja(te)ga.

  (4) Juhul, kui hanke korraldamise tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa kaasrahastust puudujäävas osas, realiseeritakse nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt.

  (5) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettepanekute maksumus on väiksem käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud summast, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.

  (6) Juhul, kui paremusjärjestuses enim hääli saanud ettepanekut ei ole võimalik ellu viia vallavalitsusest sõltumatutel põhjustel, on vallavalitsusel õigus realiseerida hääletustulemusel selgunud paremusjärjestuses järgmisel kohal olev ettepanek.
[RT IV, 01.09.2022, 9 - jõust. 04.09.2022]

  (7) Juhul, kui paremusjärjestuses enim hääli saanud ettepanekut ei ole võimalik realiseerida vallavalitsusest sõltumatutel põhjustel täies mahus, on vallavalitsusel õigus realiseerida ettepanek osaliselt ning ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses realiseerida järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve ettepanek.
[RT IV, 01.09.2022, 9 - jõust. 04.09.2022]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud vallavalitsuse otsused peavad olema põhjendatud ning vormistatud vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 01.09.2022, 9 - jõust. 04.09.2022]

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json