Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 25 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2014, 1

Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 25 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 18.09.2014 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määruses nr 25 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:


1) määruses asendatakse sõnad “ärajuhitav“ ja „ärajuhtimine“ sõnadega „ära juhitav“ ja “ära juhtimine“ vastavas käändes;
2) § 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kinnistute ühendamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kinnistute veega varustamise ja kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee (edaspidi koos ära juhitav vesi) ära juhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks Pärnu linna haldusterritooriumil.“;
3) § 4 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 4. Tehniliste tingimuste taotluse esitamine“;
4) § 4 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu “vee-ettevõtjale“ sõnadega “tehniliste tingimuste“;
5) § 4 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „1) liituja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha aadressi, telefoni numbrit, e-posti aadressi või juriidilise isiku nime, registrikoodi, asukoha aadressi, taotluse allkirjastanud esindaja ees- ja perekonnanime, allakirjutamise õiguslikku alust, telefoni numbrit, e-posti aadressi;“;
6) § 4 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna „otstarve“ sõnaga „otstarvet“;
7) § 4 lõikes 3 asendatakse sõnad „liitumistingimuste määramiseks“ sõnadega „tehniliste tingimuste koostamiseks“;
8) § 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: „(5) Liituja võib taotleda kahte või enam liitumispunkti, kui ta kannab täiendavad liitumispunktiga seotud kulud."
9) § 5 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„ § 5. Tehniliste tingimuste taotluse läbivaatamine“;
10) § 6 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„ § 6. Tehniliste tingimuste väljastamine“;
11) § 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „liitumistingimused“ sõnadega „liitumiseks tehnilised tingimused“;
12) § 6 lõikes 2 asendatakse sõna „liitumistingimustes“ sõnadega “liitumise tehnilistes tingimustes“;
13) § 6 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „6) liitumise tehniliste tingimuste kehtivusaeg on 2 (kaks) aasta“; 14) § 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Liitumise tehniliste tingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus taotleda liitumise tehniliste tingimuste kehtivusaja pikendamist.“;
15) § 8 lõikes 2 asendatakse sõna “ühendustorustiku“ sõnaga „rajatise“;
16) § 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Liitumisleping sõlmitakse 10 kalendripäeva jooksul arvates ehitusloa saamisest, kui liituja ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti.“;
17) § 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: „(31) Ehitusloa ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonirajatise ehitamiseks taotleb vee-ettevõtja.“;
18) § 8 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „1) dokumendid, mille alusel korraldab vee-ettevõtja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatise ehitustööde teostamise (tehnilised tingimused, projekt jms);“;
19) § 8 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „4) liitumisleping kehtib kuni lepingu pooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ja liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett või juhtida ühiskanalisatsiooni ära juhitav vesi. Uus liitumisleping sõlmitakse, kui muutuvad liitumistingimused“;
20) § 9 lõikes 6 asendatakse sõnad “pindaladest ja kinnistutel asuvate hoonete netopindadest“ sõnadega “maksimaalsest vooluhulgast“;
21) § 10 lõikes 1 jäetakse välja sõnad „liitumispunktist kuni hooneni“;
22) § 10 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
23) § 10 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „4) liituja on taotlenud vee-ettevõtjalt veearvesti paigaldamise. Veearvesti paigaldatakse vee-ettevõtja kulul;“;
24) § 10 lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „5) liituja on sõlminud vee ostmiseks või vee ärajuhtimiseks vee-ettevõtjaga teenuse osutamise lepingu;“
25) § 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Krista Nõmm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json