Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reservfondi vahendite kasutamise korra kehtestamine

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2014, 12

Reservfondi vahendite kasutamise korra kehtestamine

Vastu võetud 18.09.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 ning Avinurme valla põhimääruse § 59 lg 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Avinurme valla reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse iga-aastaselt valla eelarve kulude koosseisus ja selle suurus on üldjuhul kuni üks protsent eelarveaasta kuludest.

  (2) Avinurme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) võib reservfondi suurust eelarveaasta jooksul muuta eelarve muutmise või lisaeelarve vastuvõtmise teel.

  (3) Vahendeid reservfondist eraldatakse Avinurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korralduse alusel.

§ 2.   Reservfondi vahendite kasutamine

  (1) Reservfondi kasutab vallavalitsus ootamatute ja üldjuhul ühekordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha või eelarvesse planeerida.

  (2) Reservfondist eraldatavad kulud:
  1) tulekahju, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu tekitatud kahjude likvideerimise kulud;
  2) eelarveaasta jooksul suurenevad põhitegevuse kulud;
  3) töötamise lõpphüvitise maksmine, mida ei olnud võimalik eelarve koostamisel ette näha;
  4) rahaline toetus valla elanikele või kollektiividele eduka osalemise eest võistlustel, konkurssidel või üritustel;
  5) toetused valla arengukavaga seotud kultuuri-, spordi-, mittetulundustegevuse üritustele ja projektidele.
  6) seadustest või muudest õigusaktidest tulenevad ettenägematud kulud.

  (3) Reservfondist ei ole lubatud teha eraldisi valla eelarves kinnitatud töötasufondi suurendamiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud juhul.

§ 3.   Reservfondist raha taotlemine

  (1) Reservfondist raha eraldamise kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsuse hallatava asutuse taotlus peab sisaldama põhjalikku selgitust kulu vajalikkuse kohta.

  (3) Teiste taotlejate poolt raha eraldamise taotlus peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:
  1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, kontaktandmed, pangakonto andmed;
  2) taotletava rahasumma kasutamise eesmärk;

  (4) Taotlus esitatakse läbivaatamiseks esmalt pearaamatupidajale, kes hindab taotletava eraldise põhjendatust ning vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele ning finantsilisi võimalusi taotluse rahuldamiseks.

  (5) Vallavalitsusel on õigus:
  1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või põhjendusi;
  2) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt;
  3) jätta põhjendatud juhul taotlus rahuldamata.

§ 4.   Reservfondist eraldatud raha kasutamise aruandlus

  (1) Reservfondi kasutamise kohta peab arvestust pearaamatupidaja.

  (2) Reservfondi kasutamise kohta esitab valitsus volikogule informatsiooni koos majandusaasta aruandega ning samuti volikogu igakordsel nõudmisel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Paas
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json