ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2014, 31

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 17.11.2011 nr 25
RT IV, 29.12.2011, 93
jõustumine 01.12.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2014RT IV, 01.10.2014, 104.10.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kinnistute ühendamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kinnistute veega varustamise ja kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee (edaspidi koos ära juhitav vesi) ära juhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks Pärnu linna haldusterritooriumil.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (2) Eeskirja kohaldatakse koos ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi seadus) ja teiste ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Pärnu Linnavolikogu 15.02.2007 otsusega nr 15 vee-ettevõtjaks kinnitatud AS Pärnu Vesi (edaspidi vee-ettevõtja), kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik, peab lubama seaduses ja eeskirjas sätestatud tingimustel kinnistu veevärgi ühendamist ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamist ühiskanalisatsiooniga.

  (4) Kinnistu veevärgi- ja kanalisatsiooni ümberehitamist, kui sellega kaasneb liitumistingimuste muutmine, mis põhjustab vee-ettevõtjale lisakulutusi, käsitletakse liitumisena eeskirja kohaselt.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses toodud tähenduses, kui eeskirjast ei tulene teisiti.

§ 3.   Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ulatus

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa.

  (2) Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Kui kinnistu ei piirne avalikult kasutatava maaga, asub liitumispunkt üks meeter esimese avalikult kasutatava maaga piirnevast kinnistust. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimusel, määratakse liitumispunkt vee-ettevõtja ja kinnistu omaniku kokkuleppel.

  (3) Avalikult kasutatavalt kohalikult teelt vee ära juhtimise ehitised on ühiskanalisatsiooni osa, kui nad on ühendatud ühiskanalisatsiooniga.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

§ 4.   Tehniliste tingimuste taotluse esitamine

  (1) Kinnistu ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks esitab kinnistu omanik (edaspidi liituja) vee-ettevõtjale tehniliste tingimuste taotluse, mis peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  1) liituja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha aadressi, telefoni numbrit, e-posti aadressi või juriidilise isiku nime, registrikoodi, asukoha aadressi, taotluse allkirjastanud esindaja ees- ja perekonnanime, allakirjutamise õiguslikku alust, telefoni numbrit, e-posti aadressi;
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  2) kinnistu aadressi ja sihtotstarvet;
  3) vee kasutamise otstarvet (olme- või tootmisvajadus);
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  4) veetarbimise keskmist ööpäevast ja arvutuslikku vooluhulka;
  5) ära juhitava vee keskmist ööpäevast ja arvutuslikku vooluhulka ja koostist;
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) vajadusel kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine;
  2) kinnistu kaasomandi puhul, kaasomanike kokkulepe;
  3) omaniku (kaasomanike) esindamisel volikiri.

  (3) Vee-ettevõtja võib nõuda liitujalt täiendavaid andmeid või selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja tehniliste tingimuste koostamiseks ning vee-ettevõtjal puuduvad võimalused andmete saamiseks avalikest registritest.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (4) Taotluse ja taotluselelisatud lisade õigsuse eest vastustab liituja.

  (5) Liituja võib taotleda kahte või enam liitumispunkti, kui ta kannab täiendavad liitumispunktiga seotud kulud.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

§ 5.   Tehniliste tingimuste taotluse läbivaatamine
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle saamisest. Vee-ettevõtja võib vajadusel pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva, teatades sellest enne 30 kalendripäeva möödumist kirjalikus taasesitatavas vormis liitujale.

  (2) Taotluses ja taotluse lisades puuduste ilmnemisel määrab vee-ettevõtja mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse läbivaatamise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja võrra. Puuduste mitte kõrvaldamisel on vee-ettevõtjatel õigus jätta taotlus läbivaatamata, teatades sellest taasesitatavas vormis liitujale.

  (3) Vee-ettevõtja ei rahulda taotlust, kui liituja:
  1) taotletud veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) ära juhitava vee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata;
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  3) ühiskanalisatsiooni juhitava reovees sisalduvate ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest ning see peab sisaldama taotluse rahuldamata jätmise põhjendust.

§ 6.   Tehniliste tingimuste väljastamine
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (1) Taotluse rahuldamisel väljastab vee-ettevõtja liitujale liitumiseks tehnilised tingimused, mis on ehitusprojekti (edaspidi projekt) koostamise aluseks kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga .
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni sõnadega liitumise tehnilistes tingimustes määratakse:
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  1) liitumispunkt(id);
  2) tehnilised (eri)tingimused;
  3) veetarbimise lubatud keskmine ööpäevane ja arvutuslik vooluhulk;
  4) ära juhitava vee keskmine ööpäevane ja arvutuslik vooluhulk, reostusnäitajate lubatud piirväärtused ja nõuded ärajuhtimisrežiimi kohta;
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  5) nõutav projektdokumentatsiooni koosseis ja isikud, kellega projekt tuleb täiendavalt kooskõlastada;
  6) liitumise tehniliste tingimuste kehtivusaeg on 2 (kaks) aastat.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (3) Liitumise tehniliste tingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus taotleda liitumise tehniliste tingimuste kehtivusaja pikendamist.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

§ 7.   Projekti koostamine ja muutmine

  (1) Projekt koostatakse ehitusseaduses, Pärnu linna ehitusmääruses ja eeskirjas sätestatud korras ja tingimustel ning kooskõlastatakse § 6 lg 2 p 5 alusel määratud isikutega.

  (2) Vee-ettevõtjal on vajadusel õigus nõuda projektis täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi, eksperthinnanguid jms, mis on vajalikud vee- ja/või kanalisatsioonirajatise korrektse tehnilise lahenduse ning keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks.

  (3) Projekti muutmine lahendatakse ehitusseaduses, Pärnu linna ehitusmääruses ja eeskirjas sätestatud korras.

§ 8.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga sõlmivad liituja ja vee-ettevõtja liitumislepingu. Liitumislepingu vormi kehtestab vee-ettevõtja.

  (2) Liitumislepingu sõlmimiseks esitab liituja vee-ettevõtjale kirjaliku taotluse ja projekti. Liitumisleping peab olema sõlmitud enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatise ehitustöödega alustamist.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (3) Liitumisleping sõlmitakse 10 kalendripäeva jooksul arvates ehitusloa saamisest, kui liituja ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (31) Ehitusloa ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonirajatise ehitamiseks taotleb vee-ettevõtja.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (4) Liitumislepingus sätestatakse:
  1) dokumendid, mille alusel korraldab vee-ettevõtja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatise ehitustööde teostamise (tehnilised tingimused, projekt jms);
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  2) liitumistasu suurus ja tasumise kord. Liitumistasu tasutakse vee-ettevõtja esitatud arvel näidatud kuupäevaks, kui liitumislepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Vee-ettevõtjal on õigus võtta ettemaksu. Liitumistasu mittetähtaegsel tasumisel on vee-ettevõtjal õigus nõuda viivist 0,05% päevas tähtpäevaks tasumata liitumistasu summalt.
  3) vee-ettevõtja ja liituja muud õigused ning kohustused.
  4) liitumisleping kehtib kuni lepingu pooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ja liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett või juhtida ühiskanalisatsiooni ära juhitav vesi. Uus liitumisleping sõlmitakse, kui muutuvad liitumistingimused.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  5) liitumislepingu lõppemise alused:
a) juriidilisest isikust taotleja likvideerimisel ilma õigusjärglaseta;
b) füüsilisest isikust taotleja surma korral väljaarvatud juhul, kui pärija võtab üle liitumislepingust tulenevad liituja õigused ja kohustused;
  6) Liitumislepingu ennetähtaegse lõpetamise alused:
a) liituja võib liitumislepingu üles öelda, teatades sellest vee-ettevõtjale kirjalikult taasesitatavas vormis vähemalt 15 kalendripäeva ette;
b) vee-ettevõtja võib liitumislepingu üles öelda, teatades sellest liitujale kirjalikult taasesitatavas vormis vähemalt 15 kalendripäeva ette, kui liituja ei täida liitumislepingust tulenevaid liituja kohustusi ning vee-ettevõtja on teda eelnevalt kirjalikult taasesitatavas vormis hoiatanud ja liituja ei täida liitumislepingust tulenevaid kohustusi hoiatuses märgitud tähtajaks.
  7) liitumislepingu ennetähtaegsel lõpetamisel liitujale liitumislepingu täitmiseks tehtud kulutusi ei hüvitata;
  8) liitumislepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasub liituja vee-ettevõtjale lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni tehtud ehitustööde ja ehitustööde lõpetamisega seotud kulud;
  9) liitumislepingust tulenevad vaidlused lahendatakse õigusaktidega sätestatud korras.

§ 9.   Liitumistasu

  (1) Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja lähtudes liitumistasu arvutamise metoodikast. Vee-ettevõtja koostab ja kooskõlastab liitumistasu arvutamise metoodika lähtudes ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatust . Vee-ettevõtja avalikustab liitumistasu arvutamise metoodika pärast kooskõlastuse saamist.

  (2) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, arendamine toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava väliselt liituja või kolmanda isiku taotluse alusel ja kokkuleppel vee-ettevõtjaga, katab sellise arendamise ja ühendamise kulutused täies ulatuses liituja;

  (3) Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks tehtud kulutused arvatakse maha liitumistasudest ning see peab kajastuma liitumistasu arvutamise metoodikas;

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda liitujalt täiendavat liitumistasu kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumistingimuste muutmise korral, kui see toimub liituja algatusel ja vee-ettevõtjale kaasnevad sellega lisakulutused;

  (5) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ümberehitamise või kinnistu omaniku vahetumise korral ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi;

  (6) Kui ühisveevärk või -kanalisatsioon ehitatakse üksnes vee-ettevõtja liituja tarbeks, kes on tasunud liitumistasu liitumiseks tehtud kulutuste täies ulatuses, kuna vee-ettevõtjal ei olnud teada piirkonna täiendavaid võimalikke liitujaid, ning selle ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitub seitsme aasta jooksul täiendavalt kliente, teeb vee-ettevõtja 3 kuu jooksul pärast iga uue kliendi liitumist eelnevalt liitumistasu tasunud liitujatele tasaarvestuse, lähtudes liitumiseks tehtud kulutustest ja antud piirkonda jäävate ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitunud kinnistute maksimaalsest vooluhulgast ning võttes arvesse ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni põhivara kulumi.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

§ 10.   Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Kinnistu torustiku, sealhulgas veemõõdusõlm kaasaarvatud, ehitamise korraldab omal kulul liituja ehitusseaduses ja Pärnu linna ehitusmääruses sätestatud korras.
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

  (2) Kinnistu torustiku ehitustööde lõppemisel on vee-ettevõtjal õigus kontrollida kinnistu torustiku vastavust nõuetele.

  (3) Kinnistu torustiku projektikohane mitteehitamine lahendatakse ehitusseaduses, Pärnu linna ehitusmääruses ja eeskirjas sätestatud korras.

  (4) Vee-ettevõtja ühendab või annab kirjalikult taasesitatavas vormis õiguse ühendada kinnistu torustiku ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ning alustab vee andmist ja ära juhitava vee vastuvõtmist, kui:
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  1) liituja on täitnud liitumislepingust tulenevad kohustused;
  2) kinnistu torustik on ehitatud vastavalt nõuetele;
  3) [kehtetu - RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  4) liituja on taotlenud vee-ettevõtjalt veearvesti paigaldamise. Veearvesti paigaldatakse vee-ettevõtja kulul;
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]
  5) liituja on sõlminud vee ostmiseks või vee ärajuhtimiseks vee-ettevõtjaga teenuse osutamise lepingu;
[RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

§ 11.   Ajutine veevärk ja kanalisatsioon
[Kehtetu - RT IV, 01.10.2014, 1 - jõust. 04.10.2014]

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Enne määruse jõustumist liitunud kinnistutele rakendub määruses sätestatud tasaarvelduse kord. Tasaarvelduse perioodi hakatakse lugema määruse jõustumisele järgnevast päevast.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. detsembril 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json