Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lihula valla eelarvest ühenduste toetamise kord

Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2014, 43

Lihula valla eelarvest ühenduste toetamise kord
[RT IV, 01.10.2014, 19 - jõust. 04.10.2014]

Vastu võetud 18.03.2010 nr 9
RT IV, 07.12.2013, 36
jõustumine 01.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.09.2014RT IV, 01.10.2014, 1904.10.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Lihula valla eelarve vahenditest toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, andmist ja kasutamist.

  (2) Lihula valla eelarve vahenditest toetatakse kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogramme, elukeskkonna arendamist ning kohalikku omaalgatust eesmärgiga soodustada Lihula valla elanike koostööd, parendada elukeskkonda ja valla elanike vaimset ja kehalist tervist ning seeläbi aidata kaasa Lihula valla üldisele arengule.

  (3) Toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse järgmisel viisil:
  1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele ja sihtasutustele nende igapäevase tegevuse ja üldkulude toetuseks; toetus eraldatakse üheks eelarveaastaks;
  2) ühekordse, projektipõhise toetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele; toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta.

§ 2.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotluse tegevustoetuse saamiseks võivad esitada järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
  1) kes on registreeritud ja tegutsevad Lihula valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Lihula valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
  2) kes on registreeritud ja tegutsevad põhiosas väljaspool Lihula valda, kuid kelle tegevusest saavad Lihula valla elanikud olulist kasu.

  (2) Taotluse ühekordse toetuse saamiseks võib esitada mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing, kelle põhikirjaliste või lepingujärgsete eesmärkide hulka kuulub Lihula valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine.

  (3) Toetust ei anta aruande- ega maksuvõlglastele ega neile taotlejatele, kellele on esitatud nõue toetuse tagasi maksmiseks ja kes pole seda teinud.

§ 3.   Taotluse esitamine toetuse saamiseks

  (1) Taotlus esitatakse Lihula Vallavalitsusele järgmisteks tähtaegadeks:
  1) tegevustoetuse saamiseks järgmiseks eelarveaastaks esitatakse taotlus hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks;
  2) ühekordse toetuse saamiseks järgmiseks eelarveaastaks esitatakse taotlus üldjuhul jooksva aasta 1. novembriks, erandjuhtudel vähemalt üks kuu enne projekti alguskuupäeva.

  (2) Taotlus koosneb vormikohasest toetuse taotlemise avaldusest (määruse lisa 1) ja järgmistest lisadest:
  1) vormikohane tabel „Eelarve ja finantseerijad” (määruse lisa 2);
  2) taustinformatsioon taotleja kohta (väljavõte põhikirjast, mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri, sihtasutuse puhul asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingulepingu koopia) ning varasema tegevuse kirjeldus;
  3) andmed vajalike finantsressursside olemasolu või nende saamise allikate kohta.

  (3) Taotlus esitatakse elektrooniliselt või paberkandjal ühes eksemplaris.

  (4) Lihula Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 4.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulud, mis on otseselt vajalikud § 1 lõikes 2 toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Ühekordse toetuse saamiseks peab toetatav objekt või tegevus olema kohalikul tasandil (külas, alevikus, kandis, vallas) prioriteetne ja sisalduma vastavas arengukavas.

  (3) Toetust võib kasutada muudest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide oma- ja kaasfinantseeringu katteks.

  (4) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

  (5) Toetust võib taotleda ja kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast toetuslepingu sõlmimist, välja arvatud erandjuhtudel tegevustoetuse korral.

§ 5.   Mitteabikõlblikud tegevused ja kulud

  Ühekordse toetuse tähenduses ei ole abikõlbulikud järgmised tegevused ja kulud:
  1) projektijuhtimisega seotud personalikulud;
  2) kinnisvara soetamine;
  3) muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud kulud.

§ 6.   Taotluse menetlemine ja toetuse määramine
[RT IV, 01.10.2014, 19 - jõust. 04.10.2014]

  (1) Taotluse menetlemiseks moodustab Lihula Vallavalitsus viieliikmelise komisjoni, kes:
  1) kontrollib taotluse ja taotleja vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele;
  2) hindab tegevuse sisalduvust arengukavades ja olulisust Lihula valla üldise arengu seisukohalt;

  (2) Ühekordse toetuse andmise puhul arvestab komisjon lisaks § 6 lõikes 1 toodule ka:
  1) eelarveliste vahendite olemasolu;
  2) projekti eelarve kulude põhjendatust;
  3) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
  4) projekti elluviimiseks vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

  (3) Komisjonil on õigus taotlejalt nõuda lisainformatsiooni ja/või dokumentide esitamist või taotluse täpsustamist. Taotleja peab nõutavad andmed esitama komisjoni poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

  (4) Komisjon võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Komisjonil on õigus rahuldada taotlus osaliselt.

  (5) Lähtudes taotluse läbivaatamise komisjoni otsusest, vallavalitsus:
  1) rahuldab taotluse ja arvestab sellega Lihula valla eelarveprojekti koostamisel;
  2) jätab taotluse rahuldamata taotleja või taotluse käesolevale korrale mittevastavuse tõttu.

  (6) Taotluse läbivaatamise komisjoni otsusest teavitab Lihula Vallavalitsus taotlejat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
[RT IV, 01.10.2014, 19 - jõust. 04.10.2014]

§ 7.   Toetuslepingu sõlmimine ja toetuse väljamaksmine
[RT IV, 01.10.2014, 19 - jõust. 04.10.2014]

  (1) Toetuste väljamaksmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega pärast vallaeelarve vastuvõtmist ja jõustumist ühe kuu jooksul.

  (2) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) ühe kuu jooksul korralduse vastuvõtmisest.

  (3) Toetuslepingus (määruse lisa 3) sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
  2) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (4) Sõlmitud toetuslepingu alusel kannab Lihula Vallavalitsus toetussumma üle toetuse saaja arveldusarvele, kui toetuslepingus ei ole sätestatud teisiti.
[RT IV, 01.10.2014, 19 - jõust. 04.10.2014]

§ 8.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuslepingus nimetatud tähtajaks või projekti lõppedes esitab toetuse saaja Lihula Vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande (aruande vorm on määruse lisa 4). Aruandes esitatakse lisaks toetuse kasutamisele ka tõendid oma- ja kaasfinantseeringu kasutamise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruandest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on Lihula Vallavalitsusel õigustoetusleping üles öelda ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

  (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2010. a.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2010. a.

Lisa Lihula valla eelarvest toetuse taotlemise avaldus

Lisa Eelarve ja finantseerijad

Lisa Toetusleping

Lisa Toetuse kasutamise aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json