KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise korra kehtestamine

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2014, 46

Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise korra kehtestamine

Vastu võetud 18.09.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Avinurme valla territooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas korraldatav üritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole hõlmatud avaliku koosoleku seaduse, spordiseaduse või mõne muu seadusega.

  (3) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused vallavalitsus.

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik , juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus, vallavalitsus või valla ametiasutuse hallatav asutus.

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja taotluse, vajadusel koos lisadokumentidega vallavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressile avinurme@avinurme.ee vähemalt 7 tööpäeva enne ürituse toimumist .Lisa 1 määrusele.

  (2) Taotlus peab sisaldama ürituse kohta järgmisi andmeid:
  1) nimetus ja vorm (võistlus, kontsert, laat jne);
  2) sisu lühikirjeldus;
  3) korraldaja ja vastutava isiku andmed (nimed ja kontaktandmed);
  4) toimumise ajavahemik;
  5) tänavate sulgemise vajadus, parkimise korraldamine;
  6) ilutulestiku korraldamine ( sh kasutatava pürotehnilise toote kategooria);
  7) lõkke tegemine;
  8) heli- või valgustusseadmete kasutamine;
  9) korda tagava turvaettevõtja olemasolul ettevõtja nimi, registrikood ja sidevahendi andmed;
  10) muud olulised andmed.

  (3) Lisadokumentide esitamise kohustus:
  1) lava, tribüüni, telgi või muu suuremõõtmelise konstruktsiooni püstitamise korral – esitada asendiplaan;
  2) alkohoolse joogi jaemüügi puhul esitada taotlus MTR-is kande tegemiseks;
  3) liikluse ümberkorraldamise juhul esitada skeem , millel on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid, parkimisvõimalused ning liikluse korralduse eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite andmed;
  4) riigimaanteedel toimuvate muudatuste puhul- esitada Maanteeameti kooskõlastus;.
  5) Avijõe äärsed üritused, esitada Keskkonnateenistuse nõusolek ( Natura ala);
  6) kõrgendatud turvariskiga üritus – esitada turvaplaan, mis kooskõlastatakse Ida Prefektuuri Jõhvi politseijaoskonnaga ja Ida Päästekeskusega.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Ürituse loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus, kes vajadusel otsustab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamise vajaduse üle.

  (2) Vallavalitsuse luba vormistatakse korraldusega.

  (3) Korralduses märgitakse ürituse:
  1) nimetus ja vorm;
  2) sisu lühikirjeldus;
  3) korraldaja ja vastutaja andmed;
  4) läbiviimise koht ning aeg;
  5) koha korrastamise tähtaeg;
  6) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

  (4) Loa andmisel on vallavalitsusel õigus:
  1) teha ettepanek ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  2) kohustada ürituse korraldajat korraldama ürituse territooriumi korrastamine.

  (5) Vallavalitsus edastab korralduse ärakirja nõusoleku andmise kohta avaliku ürituse korraldamiseks PPA Ida prefektuurile.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib korraldusena vormistades jätta loa andmata juhul, kui:
  1) ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) samal ajal ja samas kohas on varem lubatud mõni teine üritus;
  3) korraldaja ei ole nõus täitma ürituse korraldamise loa taotluse kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

  (2) Ürituse korraldamiseks loa andmise keeldumisest peab vallavalitsus korraldajale teatama hiljemalt 7 tööpäeva jooksul ürituse loa taotluse registreerimise päevast arvates.

§ 6.   Ürituse läbiviimise tingimused

  Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama ürituse pidamise vastavalt taotluses märgitud andmetele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad;
  3) eemaldama ürituse pidamise kohast selleks püstitatud konstruktsioonid (lava, telgid, tribüün jmt) ning kasutatud tehnilised vahendid mõistliku aja jooksul pärast ürituse lõppemist, kui ürituse korraldamise nõusolekus ei ole määratud muud tähtaega;
  4) korrastama ürituse pidamise koha ja vajadusel selle lähiümbruse hiljemalt 10 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist, kui ürituse korraldamise nõusolekus ei ole määratud muud tähtaega;
  5) tegema kõik endast oleneva selleks, et avalikul üritusel osalejad täidavad avalikus kohas käitumise üldnõudeid;
  6) vastutav isik peab viibima üritusel ja olema kättesaadav;

§ 7.   Spordiürituste korraldamine

  Spordiseaduses nimetatud spordiürituste korraldamise loa taotlemisel kohaldatakse spordiseaduse sätteid.

§ 8.   Kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega ilutulestiku korraldamine

  Avalikel üritustel või valla territooriumil ilutulestiku korraldamisel kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega toimub loa taotlemine ja menetlemine lõhkematerjaliseaduse alusel.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Paas
volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse korraldamise taotlus

/otsingu_soovitused.json