Teksti suurus:

Nissi Vallvolikogu 12. detsembri 2013 määruse nr 23 „Nissi valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Nissi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2015, 8

Nissi Vallvolikogu 12. detsembri 2013 määruse nr 23 „Nissi valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 24.09.2015 nr 12

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 365 ja 366 alusel.

§ 1.  Nissi Vallavolikogu 12. detsembri 2013. a määruses nr 23 „Nissi valla jäätmehoolduseeskiri“ (edaspidi eeskiri) tehakse järgmised muudatused:

 
 1) eeskirja § 10 lõige 3 kehtestatakse järgmises sõnastuses:

„(3) Pakendite ja pakendijäätmete avaliku kogumise ja taaskasutamise korraldavad pakendiettevõtjad või nende volituse alusel taaskasutusorganisatsioonid.“

 2) eeskirja § 19 kehtestatakse järgmises sõnastuses:

„§ 19. Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu

(1) Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse järgmistele jäätmenimistu jaotisekoodi 20 all loetletud olmejäätmetele:
1) prügi (segaolmejäätmed) – 20 03 01;

2) paber ja papp – 20 01 01;

3) biolagunevad jäätmed (biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastujäätmed selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete mahutisse) – 20 01 08 ja 20 02 01 (edaspidi biolagunevad jäätmed), sh jaekaubanduses, toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed;

4) suurjäätmed – 20 03 07;

5) pakendijäätmed – 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06 ja 15 01 07.

(2) Jäätmevaldajal on lubatud anda korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid üle ainult korraldatud jäätmeveo teenuse osutajale. Pakendijäätmed ja suurjäätmed on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga vaid jäätmevaldaja soovil.

(3) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud:

1) ühissõidukipeatustes, tänavatel, parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalikult kasutatavate jäätmemahutite tühjendamine ja nendes jäätmemahutites asuvad jäätmed;

2) avalikel üritustel tekkivad jäätmed.

(4) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on jäätmeseaduse § 69 lõike 41 alusel vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või kompleksluba.“
Annely Ajaots
vallavolikogu aseesimees