Rahandus ja eelarveRaamatupidamine

Teksti suurus:

Siseaudiitori kutsetegevuse korraldus Saue vallas

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2015, 18

Siseaudiitori kutsetegevuse korraldus Saue vallas

Vastu võetud 24.09.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 481 lõigete 1 ja 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse siseaudiitori kutsetegevuse tagamist ja korraldust Saue vallas.

§ 2.  Siseaudiitori kutsetegevuse tagamine

 (1) Siseaudiitori kutsetegevuse alaste ülesannete täitmise tagamiseks loob Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vastava ametikoha Saue Vallavalitsuse struktuuri või otsustab siseaudiitori teenuse sisseostmise pädevalt audiitorbüroolt, kes täidab Saue valla siseaudiitori ülesandeid.

 (2) Siseaudiitori valimise korraldab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), teenuselepingu sõlmimise või siseaudiitori ametisse nimetamise kiidab heaks volikogu.

§ 3.  Siseaudiitori kutsetegevuse korraldus

 (1) Siseaudiitori kutsetegevuse korraldamisel ja kutsetegevuse alusena rakendatakse „Audiitortegevuse seaduses“ sätestatut ning Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (IIA) rahvusvahelisi siseauditeerimise kutsetegevuse standardeid.

 (2) Siseaudiitori poolt auditeeritavad teemad ning auditite arvu eelarveaastas ehk siseaudiitori tegevusplaani kinnitab siseaudiitori ja vallavalitsuse ettepanekul volikogu, kuulates ära revisjonikomisjoni seisukoha.

 (3) Siseaudiitor koostab auditi läbiviimise tulemusel auditiaruande ning esitab selle vallavalitsusele ja revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon esitab auditiaruande koos oma seisukohaga volikogule. Auditiaruannete arutelu toimub volikogus.

 (4) Auditiaruannete arutamise sageduse volikogus (iga auditi järgselt, perioodiliselt või kord aastas) määrab revisjonikomisjon kokkuleppel siseaudiitoriga.

 (5) Siseaudiitor teostab auditi soovituste täitmise seiret ning edastab seire tulemused vallavalitsusele ja revisjonikomisjonile.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Rein Riga
Vallavolikogu esimees