Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Keila Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2019, 2

Keila Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 24.09.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Keila Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) on Keila Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) juures tegutsev Keila linna noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Keila linna noorte (edaspidi noored) huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on linnavolikogule ja Keila Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) soovituslikud.

  (4) Linnavolikogu ja linnavalitsus konsulteerivad noortevolikoguga Keila linna noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu tegevuse alused ning kord sätestatakse käesoleva põhimäärusega (edaspidi põhimäärus).

  (6) Noortevolikogu juhindub oma töös Eesti Vabariigi, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ja põhimäärusest.

  (7) Kuni 15-liikmeline noortevolikogu koosneb noortest, kes elavad Keilas ja on 14–26 aastased.

  (8) Noortevolikogu tööd juhib noortevolikogu esimees, kes esindab noortevolikogu, kutsub kokku ja juhatab noortevolikogu koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist ja allkirjastab noortevolikogu dokumentatsiooni. Noortevolikogu esimehe äraolekul juhib noortevolikogu tööd noortevolikogu aseesimees.

§ 2.   Noortevolikogu tegevuse eesmärgid

  (1) Noortevolikogu eesmärgid on:
  1) noorte esindamine ja nende huvide kaitsmine Keila linnas,
  2) noorte, linnavalitsuse ja volikogu vahelise koostöö arendamine,
  3) haridus-, kultuuri-, vaba aja korraldamise ja teiste eluvaldkondade küsimustele lahenduste otsimine, noorte ideede avalikustamine ja teostamine,
  4) noorte kaasamine otsustusprotsessidesse,
  5) koostöö arendamine teiste valdade ja linnade noortevolikogudega,
  6) noorte esindamine maakondlikel, riiklikel või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

  (2) Noortevolikogu vaatab läbi tema liikmete poolt tõstatatud või linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt noortevolikogule läbivaatamiseks suunatud linnaelu puudutavaid küsimusi ning esitab linnavolikogule või -valitsusele omapoolsed ettepanekud.

§ 3.   Noortevolikogu moodustamise kord

  (1) Keila Kooli õpilasesindus delegeerib noortevolikokku gümnaasiumiastmest kolm liiget ning põhikooli osast kolm liiget.

  (2) Keila Põhikooli õpilasesindus delegeerib noortevolikokku ühe liikme.

  (3) Keila linna territooriumil tegutseva erakooli õpilasesindus delegeerib noortevolikokku ühe liikme.

  (4) Kuni seitsmele liikme kohale kandideerimiseks kuulutab noortevolikogu lahkuv koosseis välja avatud konkursi. Konkursi tingimused määrab noortevolikogu lahkuv koosseis. Kui konkursi raames ei täitu kõik seitse liikme kohta, on noortevolikogul õigus vabaks jäävad kohad jätta täitmata.

  (5) Esimese noortevolikogu koosseisu valimisel ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõiget 4 ning noortevolikokku valitakse liikmed ajutise komisjoni poolt järgmiselt:
  1) korraldab ajalehes Keila Leht kandideerimisinfo avaldamise;
  2) korraldab Keila linna territooriumil tegutsevatele üldhariduskoolidele noortevolikokku liikmete delegeerimise kohta info edastamise ning koostab talle edastatud delegaatide nimekirja;
  3) valib ajalehes Keila Leht konkursikuulutuse avaldamisest 10 tööpäeva jooksul esitatud avalduste hulgast lihthäälteenamusega kuni seitse liiget;
  4) esitab noortevolikogu koosseisu linnavolikogule kinnitamiseks.

  (6) Ajutisse komisjoni kuuluvad valdkonna abilinnapea, kultuurinõunik ning Keila Noortekeskuse esindaja.

  (7) Ametis olev noortevolikogu koosseis võib kuulutada õppeaasta jooksul välja uue konkursi liikmete puudumisel.

  (8) Noortevolikogu liikmete volituste aeg on kaks aastat. Kui noortevolikogu liige lahkub koosseisust ametiaja keskel, võib ametis olev noortevolikogu koosseis kuulutada välja vabadele liikmete kohtadele uue konkursi. Kõik delegaadikohta omavad koolid võivad ametiaja sees oma delegaate vahetada.

  (9) Noortevolikogu liikmed valitakse iga kahe aasta tagant oktoobrikuu teise täispika nädala lõpuks ja nimekiri esitatakse oktoobrikuu linnavolikogu korralisele istungile kinnitamiseks.

  (10) Noortevolikogu valib noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel lihthäälteenamusega esimehe ja aseesimehe.

  (11) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 4.   Noortevolikogu töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus.

  (2) Koosoleku kutsub kokku noortevolikogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Noortevolikogu koosolekud on avalikud, väljaarvatud juhud kui noortevolikogu on kuulutanud koosoleku kinniseks.

  (4) Noortevolikogu koosoleku toimumise aeg ja koht avaldatakse vähemalt üks nädal enne koosoleku algust Keila linna kodulehel ja noortevolikogu Facebooki lehel.

  (5) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Noortevolikogu koosolekute protokollid on igaühele kättesaadavad Keila linna kodulehe kaudu aadressil www.keila.ee .

  (7) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole kinnitatud koosseisust.

  (8) Noortevolikogu võtab otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on määravaks noortevolikogu esimehe hääl.

  (9) Noortevolikogu esimehe ettepanekul võib koosolekule kutsuda külalisi, eksperte ja ametnikke vastavalt arutusel oleva küsimuse sisule.

  (10) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks komisjone, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu.

  (11) Noortevolikogu liikme tagasiastumine toimub tagasi astuda sooviva liikme poolt noortevolikogu juhatusele esitatud avalduse alusel.

  (12) Noortevolikogu liikme võib noortevolikogu esimehe ettepanekul noortevolikogust välja arvata koosoleku koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid, kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet või kui ta ilma mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul.

  (13) Noortevolikogu koosseisu muudatused kinnitab noortevolikogu vastavalt noortevolikogu esimehe ettepanekule.

  (14) Noortevolikogu esitab linnavolikogu istungil vähemalt üks kord aastas ülevaate oma tegevusest.

  (15) Noortevolikogu täpsema töökorralduse kehtestab noortevolikogu oma töökorraga.

§ 5.   Noortevolikogu õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) kaasata oma tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise,
  2) saada linnavolikogult ja linnavalitsuselt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni,
  3) algatada ülelinnalisi üritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe,
  4) kasutada eelneval kokkuleppel linnavalitsuse ruume koosolekute pidamiseks,
  5) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes,

  (2) Noortevolikogul on kohustus:
  1) olla informatsiooni vahendajaks linnavolikogu ja linnavalitsuse ning noorte vahel,
  2) teha koostööd linna õpilasesinduste ning Keila Noortekeskusega,
  3) olla linna noortele eeskujuks oma tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Ettepaneku põhimääruse muutmise kohta võib teha vähemalt 2/3 noortevolikogu liikme nõusolekul.

  (2) Noortevolikogu põhimääruse kinnitab linnavolikogu, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

  (3) Juhul kui mõni põhimääruse säte muutub kehtetuks, jääb põhimäärus muus osas kehtima.

  (4) Noortevolikogu tegevuse lõpetab linnavolikogu noortevolikogu või linnavolikogu põhjendatud ettepanekul

  (5) Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks noortevolikogu põhimääruse kehtetuks tunnistamisega.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json