Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Keila linna jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2019, 3

Keila linna jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 24.09.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 71’ lõike 1 ja avaliku teabe seaduse § 435 lõike 1 alusel.

§ 1.   Andmekogu asutamine ja eesmärk

  (1) Määrusega asutatakse Keila linna andmekogu ametliku nimetusega „Keila linna jäätmevaldajate register” (edaspidi register).

  (2) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
  2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
  3) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta;
  4) jäätmejaamas arvestuse pidamine jäätmevaldajate ja käideldud jäätmeliikide ning koguste üle;
  5) eespool nimetatud informatsiooni kasutamine jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.   Registri omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on Keila linn.

  (2) Registri asutaja on Keila Linnavolikogu.

§ 3.   Registri pidamine

  Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

§ 4.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Keila Linnavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  4) annab volitatud töötlejale ja registripidajale kohustuslikke juhiseid;
  5) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutav töötleja võib volitada andmete töötlemise ja andmekogu majutamise teisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või hanke- või halduslepingu alusel eraõiguslikule isikule vastutava töötleja poolt ettenähtud ulatuses.

§ 5.   Registripidaja

  (1) Registripidaja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud teenistuja (edaspidi registripidaja).

  (2) Registripidaja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

  (3) Registripidaja õigusi omavad ja kohustusi täitvad teenistujad ning nende volitused ja ülesanded määratakse Keila linnapea käskkirjaga ja ametnike ametijuhenditega.

§ 6.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmeveopiirkonna nimetus.

  (2) Registrisse kantakse jäätmevedaja kohta järgmised andmed:
  1) jäätmevedaja nimi;
  2) andmevahetuse unikaalne kasutajanimi infosüsteemidevahelises automaatses andmevahetuses;
  3) jäätmeveolepingu ajavahemik.

  (3) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) nimi või nimetus;
  2) isikukood või registrikood;
  3) elukoht või asukoht;
  4) telefon;
  5) e-posti aadress.

  (4) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) asustusüksus;
  2) aadress;
  3) katastritunnus;
  4) jäätmetekkekoha tüüp;
  5) elanike arv;
  6) korterite arv;
  7) lisainfo;
  8) jäätmetekkekoha staatus;
  9) ajutise vabastuse ajavahemik;
  10) ajutise vabastuse otsuse kuupäev ja number;
  11) ajutise vabastuse otsuse link ja/või otsuse fail;
  12) viimane andmete muutmise kuupäev;
  13) tunnus (EVALD-i viit);
  14) ühiskasutuse tunnus (ühiskasutuse EVALD-i viit);
  15) üürniku andmed, juhul kui üürnik on jäätmeveolepingu sõlmijaks.

  (5) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija (sh juriidilise isiku) nimi;
  4) lepingu sõlmija aadress;
  5) lepingu sõlmija telefon;
  6) lepingu sõlmija e-post;
  7) viimane andmete muutmise kuupäev;
  8) jäätmevedaja viit;
  9) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevaldaja viit.

  (6) Registrisse kantakse jäätmete kogumise ja üleandmise kohta järgmised andmed:
  1) kogumisvahendi teenindusperiood;
  2) kogumisvahendi tüüp ja arv;
  3) kogumisvahendi jäätmeliik;
  4) kogumisvahendi teenindussagedus päevades;
  5) kogumisvahendi omandistaatus;
  6) kogumisvahendi maht liitrites.

  (7) Jäätmejaamale üle antud jäätmete ning vastava tehingu registreerimiseks kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmejaama nimi;
  2) koostööpartneritest kohalike omavalitsuste nimed;
  3) jäätmejaama ja koostööpartneritest kohalike omavalitsuste omavahelised lepingulised seosed;
  4) hinnakirjad jäätmeliikide ja erinevate kliendigruppide kaupa;
  5) füüsilisest isikust kliendi nimi ja isikukood;
  6) füüsilisest isikust kliendi elukoha omavalitsuse nimi rahvastikuregistri andmetel;
  7) juriidilise isiku nimi;
  8) juriidilise isiku registrikood;
  9) juriidilise isiku aadress;
  10) jäätmejaama jäätmeid toonud sõiduki number;
  11) jäätmejaamas üle antud jäätmeliik;
  12) jäätmete kogus;
  13) tehingu- või arvenumber süsteemis;
  14) tehingu staatus (algatatud, menetluses, kinnitatud).

  (8) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on võimalik märkida kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 7.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile kõik andmevahetusprotokolli kohased andmed teenindavate jäätmetekkekohtade osas jäätmevaldajate kaupa.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Registri aadressiandmed ja katastripiirid uuendatakse igaöiselt aadressiandmete süsteemi avaandmetest.

  (4) Registri kinnistuomanike andmeid uuendatakse vastavalt vajadusele X-tee päringuga Kinnistusraamatust.

  (5) Kinnistuomanike elukohaandmeid uuendatakse vastavalt vajadusele X-tee päringuga kas Rahvastikuregistrist ja/või Äriregistrist.

  (6) Jäätmejaama rakenduse abil tehakse jäätmejaamas kohapeal jäätmevaldaja isikukoodi alusel päring rahvastikuregistrist järgmiste andmete osas:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) elukoht omavalitsuse täpsusega (EHAKi kood).

  (7) Jäätmejaama rakenduse abil tehakse juriidilise isiku kohta päring äriregistrisse ning sealt salvestatakse järgmised juriidilise isiku andmed:
  1) juriidilise isiku nimi;
  2) registrikood;
  3) asukoha kohalik omavalitsus;
  4) sihtnumber;
  5) tänav;
  6) majanumber.

§ 8.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  3) vastutavale töötlejale laekunud alusdokumentide (sh riigiregistrite muudatuste) alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registripidaja, kes informeerib vajadusel muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 9.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vastutava töötleja teenistujatele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse vastutavale töötlejale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt ja soovitud andmed.

§ 10.   Registri pidamise üle järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 11.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri turvaklass on K2T1S1.

  (2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

  (3) Isikuandmete töötlemisel peavad vastutav ja volitatud töötleja tagama isikuandmete kaitse üldmääruse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

  (4) Registri andmete töötlemisel käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

  (5) Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist, sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse 24 kuud.

  (6) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse Keila Linnavalitsuse dokumentide loetelust.

  (7) Registri arhiivi kantakse jäätmevaldajate, jäätmetekkekohtade ja jäätmeveoga seotud andmed, mis on nende muutumise tõttu kaotanud aktuaalsuse. Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse automaatselt.

  (8) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse 5 aastat. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

§ 12.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Keila Linnavolikogu.

  (2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 13.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Määrusega likvideeritakse Keila Linnavolikogu 28. septembri 2004.a määruse nr 16 ,,Keila linna jäätmevaldajate registri asutamine” alusel asutatud Keila linna jäätmevaldajate register.

  (2) Lõikes 1 nimetatud likvideeritava andmekogu andmed antakse üle käesoleva määrusega asutatavasse Keila linna jäätmevaldajate registrisse.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavolikogu 28. septembri 2004.a määrus nr 16 ,,Keila linna jäätmevaldajate registri asutamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json