Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Rapla Valla Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2021, 11

Rapla Valla Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 23.09.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1–3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Rapla Valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) eesmärk, valimise kord ning juhtimine ja töökorraldus. Noortevolikogu on Rapla Vallavolikogu (edaspidi volikogu) juures tegutsev esinduskogu, mille tööd koordineerib Rapla Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) kultuuri- ja noorsootööspetsialist (edaspidi spetsialist).

§ 2.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid vallas, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse, arutada valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid volikogule ja valitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb volikogule ja valitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) teeb koostööd teiste omavalitsuste ja maakondade noortevolikogude või -kogudega;
  3) korraldab ülevallalisi üritusi ja viib ellu omaalgatuslikke projekte.

  (3) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (4) Noortevolikogu ettepanekud on volikogule ja valitsusele soovitusliku iseloomuga.

§ 3.   Noortevolikogu koosseis

  (1) Noortevolikogul on maksimaalselt 9 liiget, kes valitakse demokraatlikult, salajasel hääletamisel.

  (2) Noortevolikogu liikmed valitakse järgmiselt:
  1) noortevolikogusse võib kuuluda noor, kelle elukorraldus on Rapla vallaga seotud ning kes on valimiste toimumise hetkel 13–26 aastane;
  2) noortevolikogu koosseis valitakse neljaks aastaks.

§ 4.   Noortevolikogu valimise korraldus

  (1) Valimised loetakse toimunuks, kui valituks osutub viis või enam kandidaati.

  (2) Noortevolikogu valimised on valimisaasta novembrikuu kolmandal nädal. Valimised viiakse läbi Rapla valla territooriumil asuvates haridusasutustes.

  (3) Valimised viiakse läbi hääletussedeli täitmisega.

  (4) Igal valijal on üks hääl.

  (5) Hääletamisõigus on noorel:
  1) kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vald;
  2) kes õpib Rapla valla territooriumil asuvas haridusasutuses;
  3) kes on valimiste toimumise hetkel 13–26 aastane.

  (6) Noortevolikogu valimise korraldab 5-liikmeline valimiskomisjon, kuhu peavad kuuluma volikogu, valitsuse ja noorsootöö esindajad. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerija. Valimiskomisjoni koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.

  (7) Valimiskomisjoni kutsub kokku vallavanem ja selle tehnilise teenindamise tagab spetsialist.

§ 5.   Valimiskomisjoni ülesanded

  (1) Valimiskomisjon valib enda hulgast protokollija ja valimiskomisjoni esimehe, kelle ülesanne on komisjoni tegevuse korraldamine.

  (2) Valimiskomisjon:
  1) korraldab noortevolikogu valimised käesolevas määruses sätestatut järgides;
  2) määrab valimiste toimumise koha(d);
  3) registreerib esitatud kandideerimisavaldused;
  4) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
  5) kuulutab välja noortevolikogu valimised, avaldades vastava teate kõikides valla haridusasutustes ning Rapla valla veebilehel;
  6) teeb kindlaks valimistulemused;
  7) lahendab laekunud kaebused;
  8) korraldab hääletus- ja valimistulemuste avaldamise.

  (3) Valimiskomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli allkirjastavad valimiskomisjoni esimees ja protokollija.

§ 6.   Noortevolikogusse kandideerimine

  (1) Noortevolikogu kandidaadil tuleb esitada isiklikult allkirjastatud kandideerimisavaldus valimiskomisjonile hiljemalt 14 päeva enne noortevolikogu valimisi.

  (2) Avalduses tuleb esitada järgmised andmed:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadi sünniaeg;
  3) õppeasutus, kus kandidaat õpib;
  4) kandidaadi kontaktandmed.

  (3) Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda Rapla valla veebilehel ning valimispäeval valimiste toimumise kohas.

  (4) Noortevolikogu kandidaadil on õigus teha valimiskampaaniat. Valimispäevadel ei ole valimiskampaania tegemine lubatud. Valimispäevadel kampaaniat teinud isik eemaldatakse valimiskomisjoni otsusega kandidaatide seast ja talle antud hääled tühistatakse.

§ 7.   Hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine

  (1) Hääletamis- ja valimistulemused teeb kindlaks valimiskomisjon häälte ülelugemise teel kolme tööpäeva jooksul pärast valimiste lõppemist.

  (2) Valimiskomisjon ei arvesta hääletussedeleid, millele:
  1) ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
  2) kirjutatud numbrile ei vasta kandidaati;
  3) kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud;
  4) kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

  (3) Valimiskomisjon võtab arvesse ka hääletussedeli kui sellele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav (nt kandidaadi nimi).

  (4) Valituks osutuvad kuni 9 enim hääli saanud kandidaati.

  (5) Kui mitu kandidaati saavad sama arvu hääli, korraldab valimiskomisjon noortevolikogu liikme määramiseks võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel avaliku liisuheitmise.

  (6) Valimiskomisjon kinnitab valimistulemused ning korraldab nende avaldamise Rapla valla veebilehel.

  (7) Kui valituks osutub vähem kandidaate kui viis, korraldatakse uued valimised mõistliku aja jooksul.

§ 8.   Toimingud pärast valimisi

  (1) Valimiskomisjoni protokollilise ettepaneku alusel kinnitab valitsus noortevolikogu koosseisu.

  (2) Valimiskomisjon edastab hääletamis- ja valimistulemuste protokolli, valijate nimekirja, valimiskomisjoni otsused, koosolekute protokollid ja komisjoniliikmete eriarvamused ning avaldused (sh kandideerimiseks) ja kaebused valitsuse kantseleile, mis korraldab nende säilitamise kuni uue koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Kuu aega pärast hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist korraldab valimiskomisjon hääletussedelite hävitamise ning dokumenteerib selle.

§ 9.   Noortevolikogu juhtorganid

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd juhib esimees, tema otsusel või äraolekul aseesimees.

  (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimees valitakse noortevolikogu uue koosseisu esimesel istungil salajasel hääletusel.

  (3) Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni spetsialist.

  (4) Noortevolikogu esimees:
  1) korraldab noortevolikogu tööd ja asjaajamist;
  2) esindab noortevolikogu;
  3) esitab noortevolikogu otsuse ettepanekuna volikogule või valitsusele;
  4) täidab noortevolikogu otsusega pandud ülesandeid;
  5) täidab teisi noortevolikogu toimimisega seotud ülesandeid.

  (5) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega:
  1) isikliku avalduse alusel (tagasiastumine);
  2) noortevolikogu liikme ettepanekul, kui esimees või aseesimees ei järgi käesoleva määruse nõudeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet ja tema vabastamise poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (6) Noortevolikogu esimehe või aseesimehe ennetähtaegsel vabastamisel valib noortevolikogu uue esimehe või aseesimehe ennetähtaegse vabastamisega samal istungil.

  (7) Noortevolikogu esimehe ja aseesimehe üheaegsel tagasiastumisel juhatab noortevolikogu istungit kuni noortevolikogu esimehe valimiseni spetsialist.

§ 10.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata istungil osalejate poolthäälteenamusega:
  1) kui liige ei pea kinni noortevolikogu põhimääruses sätestatust või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
  2) liikme avalduse alusel;
  3) kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil.

  (2) Noortevolikogu liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimistulemuste järjestuse alusel esimese välja jäänud kandidaadiga. Sama häältearvu korral toimub avalik liisuheitmine.

  (3) Kui noortevolikogu liikmete arv langeb alla viie, on noortevolikogu töövõimetu ning korraldatakse uued valimised mõistliku aja jooksul.

§ 11.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövorm on avalik istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Istungi kutsub kokku ja seda juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees või esimehe poolt volitatud noortevolikogu liige.

  (3) Erakorraline istung kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Noortevolikogu istungi käik protokollitakse ning otsus vormistatakse protokollilise otsusena.

  (5) Istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole noortevolikogu koosseisust.

  (6) Noortevolikogu otsus võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (7) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks komisjone või töörühmi, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu.

  (8) Noortevolikogu võib kinnitada täpsema töökorralduse.

  (9) Noortevolikogu istungid ja istungite protokollid on avalikud.

  (10) Noortevolikogu esitab iga-aastaselt, v.a valimisaastal, detsembrikuus ülevaate oma tegevuse kohta volikogule ja valitsusele.

  (11) Lahkuv noortevolikogu esitab valimisaastal viimasel koosolekul ülevaate oma tegevusest.

§ 12.   Noortevolikogu pädevus

  Noortevolikogu:
  1) arutab valla noori puudutavaid küsimusi ning teeb ettepanekuid volikogule ja valitsusele;
  2) toetab ja aitab kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) algatab noorteprojekte;
  4) teeb koostööd valla noortekeskuse ning haridusasutuste õpilasesindustega;
  5) vahendab teavet volikogu ja valitsuse ning noorte vahel;
  6) teeb koostööd teiste omavalitsuste noortevolikogudega.

§ 13.   Noortevolikogu liikme õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogu liikmel on õigus:
  1) saada igakülgset teavet noortevolikogu tegevuse kohta;
  2) osaleda noortevolikogu üritustel ja läbiviidavates projektides;
  3) osaleda hääleõiguslikuna istungi töös;
  4) osaleda volikogu komisjoni esimehe loal komisjonide koosolekutel.

  (2) Noortevolikogu liikmel on kohustus:
  1) aidata kaasa noortevolikogu eesmärgi saavutamisele;
  2) täita noortevolikogu põhimäärusest ja otsustest tulenevaid kohustusi;
  3) osaleda noortevolikogu istungil;
  4) täita talle noortevolikogu poolt antud ülesannet;
  5) vajadusel esindada noortevolikogu.

§ 14.   Noortevolikogu tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu tegevuse erakorralise lõpetamise otsuse ettepaneku teeb noortevolikogu koosseisu häälteenamusega.

  (2) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise põhjendatud ettepanek esitatakse valitsusele.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Rapla Vallavolikogu 29. septembri 2011 määrus nr 12 “Rapla Valla Noortevolikogu tegutsemise alused“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 2021. aasta 11. oktoobril.

Margus Jaanson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json