Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2021, 12

Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 23.09.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ning § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib vallavolikogu (edaspidi volikogu) tööst, istungitest ja volikogu komisjoni koosolekutest osavõtu eest makstava tasu suurust ja maksmise korda.

  (2) Määrusega sätestatakse tasu maksmine ka neile volikogu komisjoni liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed.

  (3) Volikogu töö eest tasu määraks kuus (edaspidi määr) on Statistikaameti andmetel Rapla valla palgatöötaja eelmise aasta kuu keskmine brutotulu, mille alusel arvestatakse jooksva aasta tasud 1. märtsist järgnevaks 12 kuuks.

  (4) Tasult peetakse kinni üksikisiku tulumaks ja vajadusel kohustusliku kogumispensioni makse ning arvestatakse ja makstakse sotsiaalmaks seadusega sätestatud korras.

  (5) Määruses sätestatud tasu makstakse valla eelarvest üks kord kuus ja kantakse õigustatud saaja esitatud arveldusarvele tasu arvestamise kuule järgneva kuu 6. kuupäevaks. Tasu maksmine lõpetatakse alates tasu saamise õiguse lõppemisele järgnevast kuust.

  (6) Volikogu liikmetele (välja arvatud volikogu esimees) makstakse tasu üheteistkümne kuu eest kalendriaastas ning kuu lõikes, sõltumata volikogu istungite ja komisjonide koosolekute arvust antud kuus ja mitme komisjoni liikmeks ollakse.

  (7) Tasu saajal on õigus tasust loobuda, esitades vastava kirjaliku avalduse volikogu esimehele.

§ 2.   Volikogu esimehe tasu

  Volikogu esimehele makstakse valla põhimääruses sätestatud volikogu esimehe tööülesannete täitmise eest igakuist tasu 75% määrast.

§ 3.   Volikogu liikmete tasud

  (1) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu esimehe seatud ülesannete ning muude volikogu töö korraldamise ja ettevalmistamisega seotud kohustuste täitmise eest tasu 30% määrast.

  (2) Volikogu komisjoni esimehele makstakse komisjoni põhimääruses sätestatud esimehe ülesannete täitmise eest tasu 30% määrast.

  (3) Volikogu liikmele makstakse tasu volikogu töös osalemise eest 9% määrast.

§ 4.   Volikogu komisjoni liikme, kes ei kuulu volikogusse, tasu

  (1) Komisjoni liikmele, kes ei kuulu volikogusse, makstakse tasu komisjoni koosolekust osavõtu eest 3% määrast.

  (2) Tasu makstakse kuu lõikes, sõltumata komisjonide koosolekute arvust antud kuus ja mitme komisjoni liikmeks ollakse.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavolikogu 25. jaanuari 2018. aasta määrus nr 7 “Volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu määramine“ tunnistatakse kehtetuks.

Margus Jaanson
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json