Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Rapla valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2021, 20

Rapla valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 20.12.2018 nr 54
RT IV, 04.01.2019, 3
jõustumine 07.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.2021RT IV, 01.10.2021, 904.10.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punktide 361, § 36, § 662, § 664 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Rapla valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

  (2) Eeskiri on kehtestatud keskkonnasaaste ning tulekahjuohu ennetamiseks, keskkonnaseisundi ning inimeste elu ja tervise kaitseks ning esteetilise ruumilise keskkonna tagamiseks.

  (3) Eeskiri määrab kindlaks heakorranõuded, kohustused ja piirangud Rapla valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning Rapla valla haldusterritooriumil asuva kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.   Eeskirja kohaldamine

  Eeskirja kohaldatakse koosmõjus teiste õigusaktidega, sealhulgas liiklusseaduse, korrakaitseseaduse, ehitusseadustiku, looduskaitseseaduse, veeseaduse, jäätmeseaduse ning nende alusel kehtestatud Rapla valla jäätmehooldus-, kaevetööde-, koerte ja kasside pidamise eeskirja ning puude raiumiseks loa andmise korraga vallas.

§ 3.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – korrakaitseseaduse tähenduses;
  11) avalik ruum - üldkasutatav väljak, plats või tänavaruum, samuti haljas-, pargi-, metsa- ja veeala, kuhu määratlemata isikute ringil on vaba ligipääs;
[RT IV, 01.10.2021, 9 - jõust. 04.10.2021]
  2) avalik üritus – avalikus kohas Rapla valla haldusterritooriumil korraldatav avalikkusele suunatud üritus.
  3) avalikult kasutatav tee – ehitusseadustiku tähenduses;
  4) ehitis – ehitusseadustiku tähenduses;
  5) ehitamine – ehitusseadustiku tähenduses;
  6) eriolukord – ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine, kui esinevad majandus- ja taristuministri määruses „Tee seisundinõuded“ nimetatud rasked ilmaolud;
  7) haljasala – teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik või vastavad rajatised;
  8) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, maha langenud puulehtede ja -okste, lume ja jää vms koristamine, muru ja rohu niitmine ning heki ja puude hoolduslõikus, libedusetõrje;
  9) hoone – ehitusseadustiku tähenduses;
  10) illegaalne grafiti – vallavalitsuse või omaniku loata hoonele, rajatisele või muule objektile kantud kritseldus või joonistus.
  11) kaevaja – isik, kelle kasuks on maaüksusele vormistatud luba (v avariikaevetööde puhul);
  12) [kehtetu - RT IV, 01.10.2021, 9 - jõust. 04.10.2021]
  13) [kehtetu - RT IV, 01.10.2021, 9 - jõust. 04.10.2021]
  14) [kehtetu - RT IV, 01.10.2021, 9 - jõust. 04.10.2021]
  15) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maaüksus) või hoonestusõigus. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus ning maaüksuse olulised osad;
  16) kinnisasja kitsendus – seadusest, haldusaktist, kohtulahendist, ehitise kaitsevööndist või kujast tulenev kasutamise piirang;
  17) korterelamu – kolme või enama korteriga elamu, välja arvatud ridaelamu, mille moodustab kolme või enama külgneva/plokistatud, omaette sissepääsu ja krundiga eramu, mis ei ole väikeelamu;
  18) kõnnitee – jalakäijale, robotliikurile ja tasakaaluliikurile liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga või muul viisil sõidu- või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega;
  19) küttekoldeväline tuli ehk lõke – vabas õhus asuv lahtine tulease;
  20) loom – imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu;
  21) muru – lõigatud rohi ja rohuala;
  22) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on Rapla valla haldusterritooriumil asuv kinnistu või vallasasi. Omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või keda on omanik volitanud asja haldama;
  23) piiranguvöönd – kaitseala, hoiuala, püsielupaik, kallasrada vms piiritletud ja erinõuete kohaselt kasutatav territoorium;
  24) puhastusala – kinnistuga külgnev kõnnitee, haljasriba ning muu ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni;
  25) rajatis – ehitusseadustiku tähenduses (nt piirdeaiad, pesukuivatusplatsid, liivakastid, prügikastid, istepingid jms);
  26) risustamine – igasugune materjalide, jäätmete või muu ainese kinnistule ebakorraspäraselt laiali laotamine, mis erineb piirkonna üldisest heakorrastatusest;
  27) romusõiduk – sõiduk, mis ei ole enam kasutatav sõiduvahendina ning millel puuduvad selle mehhaanilised osad, kereosad, autoklaasid, rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda;
  28) tiheasustusala – looduskaitseseaduse, maareformiseaduse ning Rapla valla üldplaneeringu mõistes;
  29) tuleohtlik aeg – päästeameti peadirektori õigusaktiga sätestatud periood, mil on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud küttekoldevälise tule tegemine (välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas), kuluheina ja roostiku põletamine ning muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju;
  30) üldkasutatav territoorium- osa valla haldusterritooriumist, mis hõlmab tänavaid, teid, platse, parke, haljasalasid, mänguväljakuid jmt ning on avalikult kasutatav igaühe poolt.

2. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD JA SELLE TAGAMINE 

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  Avalikus kohas on kõik isikud kohustatud järgima heakorra nõudeid ja teisi sellel territooriumil käitumiseks kehtestatud piiranguid:
  1) avalikku kohta või väljaspoole oma kinnistut tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõket, reklaamstendi, vitriini ja muid teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal Rapla valla õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel. Korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende paigaldajal;
  2) veoste ja koormate vedajad peavad kinnitama ja katma veose nii, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Vedamise, peale- või mahalaadimise ajal tekkinud risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teavitada päästeametit, tee kahjustamisest tee omanikku;
  3) laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis vajadusel liiva väljavahetamise, mänguvahendite ning väikevormide regulaarse hooldamise ning vajadusel remondi. Mänguväljaku kasutajatele ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada;
  4) avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada ürituse maa-ala ja selle ümbrus hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse korraldamise loas määratud tähtajaks;
  5) põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult;
  6) loomsete jäätmete valdaja peab tagama oma valduses olevate loomsete jäätmete nõuetekohase käitlemise. Loomsed jäätmed tuleb käitlemiseks üle anda selleks tunnustatud ettevõttesse või matta keskkonnanõuetele vastavasse ja keskkonnaametiga kooskõlastatud kohta.

§ 41.   Nõuded avalikule ruumile

  Avaliku ruumi kujundamisel tuleb arvestada kvaliteetse ruumiloome põhimõtetega, kus lahendus on:
  1) rikastav ja esteetiline, hästi toimiva elukeskkonna kogemust pakkuv;
  2) kasutama kutsuv ja hästi ligipääsetav, kasutades kaasava disaini põhimõtteid ja arvestades erinevate liikujate võimekusega;
  3) keskkonnasõbralik ja kliimakohane, ohutu, kasutatav ja vastupidav erinevates ilmaoludes;
  4) pärandisõbralik, kultuuripärandit hoidev ja väärtustav;
  5) mitmeotstarbeline ja kohandatav, sidus ja ümbritsevat ruumi arvestav;
  6) sotsiaalselt sidus, välitegevusi, suhtlust ja avalikus ruumis viibimist soodustav.
[RT IV, 01.10.2021, 9 - jõust. 04.10.2021]

§ 5.   Heakorra nõuete täitmist tagavad meetmed

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada avalikku kohta, üldkasutatavat territooriumi ja ehitisi: maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms, määrida ja kritseldada või joonistada hoone seintele, piirdeaiale, mänguväljakule, prügikastile, pingile, teele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele, ühistranspordisõidukitele või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi paigaldatud inventari (jäätmemahuti, lillevaas, pink, bussiootepaviljon, liikluskorraldusvahend, valgusti vms);
  3) kahjustada haljasala või muud roheala ja selle rajatisi, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  5) kinnitada puude külge tarasid, traate, silte vms;
  6) paigaldada hoonete fassaadile heale tavale mittevastavaid esemeid;
  7) valada või juhtida reo- ja heitvett sademevee kraavi või -kanalisatsiooni ning reostada või risustada neid muul viisil, sealhulgas ajada kinni, ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  8) kasutada keskkonda kahjustavaid ja määrivaid materjale lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel;
  9) väetada aiamaid komposteerimata fekaalidega;
  10) sõiduteede hooldustööde käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele, välja arvatud juhul, kui jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 m laiune käiguruum;
  11) kuhjata kloriidisegust liiva või -lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali ja/või muud prahti parki, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  12) telkida ja/või ööbida haljasaladel, parkides ja muudes selleks tähistamata kohtades ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  13) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  14) kloppida riideid ja vaipu korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  15) ronida avalikus kohas pinkidele ja piiretele;
  16) paigaldada või ümber tõsta pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja muid väikevorme ilma vallavalitsuse loata;
  17) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri, samuti on keelatud paigutada neid õues korratult, laduda vastu kasvavaid puid ja piirdeaedu. Erandkorras on lubatud tahkekütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
  18) paigaldada prüginõusid ja -konteinereid, väljaspoole kinnistu piire, kui see pole kooskõlastatud maaomaniku või vallavalitsusega;
  19) kütta koldeid selleks sobimatu materjaliga;
  20) paigaldada üldotstarbelisse prüginõusse või -konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginõude või -konteinerite kaasi;
  21) valada naftasaadusi või nende jääke keskkonda, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine maapinda;
  22) valada keskkonda, kanalisatsiooni- või sademeveetorustikku tarvitatud õli ja muid määrdeaineid, söövitavaid, kergestisüttivaid ja terava lõhnaga aineid, samuti sõnnikut, läga ja virtsa ning muid keskkonnale ohtlikke aineid, kui neid ei kasutata keskkonnaameti poolt lubatud eesmärkidel;
  23) põletada mürgiseid aineid sisaldavat prahti ning rehve;
  24) kasutada mürkainet kasutuseeskirja ja ohutuseeskirja eirates;
  25) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  26) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  27) eriloata tarastada korterelamu juurde kuuluvat territooriumi ja korterelamu juures asuvat aiamaad;
  28) koguda ja kuhjata ehitusmaterjali avalikku kohta vallavalitsuse nõusolekuta;
  29) teha illegaalset grafitit;
  30) sulgeda ja takistada liiklust avalikult kasutatavatel teedel vallavalitsuse loata. Tee omanikul on õigusteatud ajaks piirata liiklust või tee liikluseks sulgeda pinnase sulamise, vihma või muude tegurite tõttu, mille mõjul on tee konstruktsioon nõrgenenud, kui liiklus võib teed kahjustada või kui liigelda on ohtlik. Tee sulgemisest või liikluse piiramisest teavitab tee omanik tee kasutajaid neile kättesaadaval viisil. Avalike teede sulgemisel võib vallavolikogu vajadusel määrata tee sulgemise maksu.

3. peatükk KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 6.   Rapla vallavalitsuse kohustused

  (1) Heakorraalast tööd Rapla valla haldusterritooriumil korraldab valla majandus-, arengu- ja planeeringuosakond.

  (2) Majandus-, arengu- ja planeeringuosakonna kohustused heakorra tagamisel on korraldada:
  1) valla haljastus- ja heakorratööd haljasaladel, puhkealadel ja mujal valla avalikes kohtades;
  2) valla omandis olevate laste mänguväljakute hooldus ja tehnilistele nõuetele vastavus;
  3) heakorratööd kõigil valla omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates ning teemaadel asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata, siis kaks meetrit teerajatise piirist);
  4) teede, tänavate ja avalike kohtade libeduse- ja lumetõrje;
  5) heakorratööd ühissõidukipeatustes ja ootepaviljonides, jäätmemahutite paigaldamine;
  6) valla teede sadeveekraavide ja truupide puhastamine;
  7) valla avalikes kohtades pinkide, prügikastide, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja mängurajatiste paigaldamine ja hooldus;
  8) avalikult kasutatavate teede (välja arvatud riigimaanteed) algusesse, lõppu ja ristmikele teenimega siltide või viitade paigaldamine;
  9) valla tänavatele nimesiltide paigaldamine;
  10) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning nendele juurdepääsu tagamine;
  11) reguleerimata üksikküsimuste lahendamise tagamine;
  12) vallale kuuluvatel teedel vajaduse tekkimisel massipiirangu kehtestamine.

§ 7.   Kinnistu ja ehitiste omaniku kohustused

  (1) Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel on:
  1) hoida korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu, kinnistu puhastusala ja kinnistu piirdeaed, koristada prahti, teha umbrohutõrjet, niita muru ja rohu, pügada hekki ning korraldada väljaspoole kinnistu piire kasvavate, valgusteid ja liiklusmärke varjavate ning jalakäijate või sõidukite liiklust takistavate põõsaste ja puuokste kärpimist. Tänavale ulatuvad oksad peab lõikama nii, et kõnnitee ja/või sõidutee ääre kohal oleks okste kõrgus vähemalt 2,5 m ja sõiduteel 4,5 m maapinnast;
  2) rakendada meetmeid oma kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks ning likvideerida koheselt tekkinud risustus ja reostus;
  3) hoida korras hoonete fassaadid ja selle juurde kuuluvad elemendid (linnas või alevikus majanumber, lipukronstein, aknad, uksed jms). Hoonete fassaadid peavad olema värvitud, krohvitud või muul moel korrastatud, et tagada hooldatud välisilme;
  4) hoida korras kinnistu piirdeaiad ja teised rajatised ning sinna juurde kuuluvad elemendid, mis peavad olema terved ja vastavuses ehitusprojektiga. Piirdeaed ei või olla lagunenud;
  5) kooskõlastada tiheasustusaladel paiknevate hoonete välisilme ning piirdeaedade muudatused (värvitoonid, trepikodade ja katuste ümberehitused, rõdude kinniehitamine jms) vallavalitsusega;
  6) tagada hoonete ja korterite õige numeratsioon, paigutades vastava numbri korteri uksele ning hoone numbri tänavapoolsele seinale;
  7) tagada kortermajade üldkasutatavate koridoride ja trepikodade valgustatus ning akende puhtus;
  8) ohu korral teistele isikutele või nende varale likvideerida oma kinnistult lagunenud ja/või avariilises seisukorras hooned ja/või rajatised, varemed, katkised piirded, prügihunnikud, kuivanud puud jms kooskõlas õigusaktides sätestatuga;
  9) hoida korras kinnistu piirides asuvad mängu- ja spordiväljakud, pesukuivatuskohad ja muud heakorraelemendid;
  10) tiheasustusalal koristada puudelt ja põõsastelt maha langenud lehed, kui on oht nende kandumiseks kinnistu piirest väljaspoole;
  11) taotleda tiheasustusalal oma kinnistult puude ja põõsaste (välja arvatud viljapuude ja marjapõõsaste raie, metsaraie) raieks vallavalitsuselt luba raietööde teostamiseks vastavalt volikogu kehtestatud korrale;
  12) teavitada karuputke leiukohtadest keskkonnaametit;
  13) tagada heitvee ja fekaalide kogumismahutite korrasolek, veepidavus, hermeetiline sulgumine, õigeaegne tühjendamine ja ümbruse hooldamine, säilitada kogumismahuti tühjendamist tõendavad dokumendid 2 aastat ning esitada esimesel nõudmisel vallavalitsuse volitatud ametiisikule;
  14) tagada kinnistul jäätmekäitlus vastavalt valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele, hoida korras jäätmekonteinerite hoiukohad ja nendeni viivad juurdepääsuteed;
  15) paigaldada avalikult kasutatavate hoonete sissekäikude kõrvale piisaval arvul prügiurne ja tagada nende regulaarne tühjendamine;
  16) hoida pidevas korras teeäärsed kraavid, truubid, eesvoolu-, melioratsiooni- ja muud süsteemid. Teede ääri ja kraavide kaldaid peab niitma vähemalt kaks korda aastas: 20. juuniks ja 1. oktoobriks;
  17) vältida sademevee langemist katuselt otse kõnniteele, paigaldades vajaduse korral vastavad rennid;
  18) paigutada oma kinnistult lund koristades lume oma kinnistu piiridesse nii, et ladustatud lumi ei piiraks jalakäija või liiklusvahendi juhi vaatevälja;
  19) piirata hooned ohutsooni tõkkega, kui neil on varisemisohtlik lumi, jääpurikad, kivid, plaadid jms, tagades sellega tänaval ohutu liiklus;
  20) hoida pidevalt puhtana kauplemisala (teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni), varustades selle vajaliku hulga jäätmemahutitega;
  21) puhastada maa-aluste tehnovõrkude luugid ja restid, kui need jäävad kinnistu piiridesse;
  22) tagada vaba juurdepääs kinnistu piirides olevatele tuletõrje veevõtukohtadele ja veehoidlatele või tuletõrjehüdrantidele ning tagada nende korrashoiu;
  23) väljaspool oma kinnistut hoida tootmistegevuses tekkivat müra lubatud piires;
  24) kaitsealade (muinsuskaitse, looduskaitse) piiridesse jääva kinnistu maa-alal juhinduda täiendavalt nendele aladele kehtestatud eeskirjadest;
  25) tagada hoonete ümbruses asuvate looduslike rohumaade niitmine vähemalt üks kord aastas (1. oktoobriks), vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutuse kõrvalasuvatele hoonetele;
  26) eemaldada ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaam, samuti kritseldused, illegaalne grafiti jms;
  27) taotleda vallavalitsuselt tänavakaubanduspunkti (kiosk, paviljon, haagis, lett jms) paigaldamiseks vastav luba;
  28) koristada alalise või ajutise müügi- või teenustööpunkti või kioski ümbrus, teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni, kui puhastusala ei ole määratletud teisiti;
  29) hooldada kortermajade hoovialal olevaid väikevorme ja rajatisi (pesukuivatuse platsid, liivakastid, prügikastid, istepingid jmt);
  30) tagada kasutuseta hoone või ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorda ning esteetiline väljanägemine. Vältida hoone varisemisohtlikkust, sulgeda sissepääsud (aknad, uksed) hoonesse ja võimalusel ka krundile. Purunenud avatäited asendada uutega selliselt, et hoone üldpilt jääb esteetiliseks;
  31) tagada tiheasustusega ja kompaktse asustusega aladel asuvate hoonestatud ja hoonestamata kinnistute heakord – likvideerida võsa, lõigata maha ohtlikud puud, niita muru. Nõuet ei kohaldata tiheasustusalal asuval metsatunnustega alal ja maatulundusmaa sihtotstarbega looduslikul alal või juhul, kui looduslik ala on ette nähtud ehitusprojektiga.

  (2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik. Keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb viivitamatult teavitada päästeametit.

  (3) Raudtee maa-ala ning raudteeülesõidukoha korrashoiu ja hoolduse peab tagama selle maa omanik.

§ 8.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused heakorra tagamisel on:
  1) võtta nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt ehitus- ja/või kaevetöö luba;
  2) taastada pärast kaevetöid ümbruse heakord;
  3) teavitada avalikkust, paigaldades tööde läbiviimise ajaks objekti lähedusse nähtavale kohale infotahvli, millel on märgitud tööde tegija nimi, vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, töö nimetus ning töö algus- ja lõpptähtaeg;
  4) tagada tööde piirkonnas ohutus;
  5) hoida korras ja puhastada objekti juurdepääsuteed;
  6) tagada heakorratööde tegemine puhastusalal;
  7) vältida objektilt pori, prahi ja tolmu kandmine sõidu- ja kõnniteedele ning naaberkinnistutele;
  8) järgida hoone välisilme muutmisel ja fassaadi ümberehitamisel riigi ja Rapla valla õigusaktidega sätestatud korda;
  9) kaitsta ehitusobjektil kasvavat kõrghaljastust;
  10) rajada ning hoida korras ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja piiristamiseks mõeldud piirdeaed, alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest. Piirdeaed tuleb paigaldada viisil, mis tagab selle püsivuse;
  11) heakorrastada pärast töö lõpetamist ja enne objekti kasutusse andmist selle ümbrus ja tööde käigus rikutud haljastus objekti lähiümbruses ning vedada ära ehitusjäätmed.

  (2) Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel.

  (3) Tiheasustusalal haljastuse likvideerimine (välja arvatud viljapuud) tuleb teostada vastavalt Rapla valla raieloa väljastamise korrale.

  (4) Kitsenduste piirkonnas (sh kinnisasja, riigimaantee või raudtee kaitsevööndis) ehitustööde jm tegevuste planeerimisel peab kaasama kitsendust põhjustava objekti omaniku. Kitsenduste piirkonnas töötades peab arvestama kitsendust põhjustava objekti omaniku seatud tingimustega.

  (5) Kommunikatsioonide vigastustest peab vigastuse põhjustaja või selle avastaja viivitamatult informeerima vastava kommunikatsiooni valdajat. Avariidest põhjustatud antisanitaarse või ohtliku olukorra likvideerib ja heakorratööd teeb süüdlane, viimase mitte tuvastamisel kommunikatsiooni valdaja.

  (6) Teisaldatavad soojakud peavad olema varustatud omaniku või valdaja embleemi või nimetusega, asukoht ja paigaldamine peab olema kooskõlastatud kinnistu omanikuga.

§ 9.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel on:
  1) hoida korras temale kuuluv tehnovõrk;
  2) hoida tehnovõrk seisundis, mis tagab liiklusohutuse;
  3) tagada teekatte, pargi- või kõnnitee ning haljastuse korrasolek tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas;
  4) demonteerida viivitamatult kasutud õhuliinid ja võtta maha õhuliini postid ning taastada haljastus ja teekatendid;
  5) tagada õhuliini postide püsivus ja terviklikkus;
  6) heakorrastada tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala. Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik tegema kooskõlastatult kinnistu omanikuga.

§ 10.   Põllumajandusloomade ja kodulindude pidaja kohustused

  (1) Põllumajandusloomade ja kodulindude pidaja/omaniku kohustused on:
  1) pidada loomi ja linde loomapidamiseks ehitatud hoonetes või ruumides, kus on välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse;
  2) tagada loomapidamishoonete ümbruse korrasolek, vastavus sanitaar-, veterinaar- ja tuletõrje nõuetele;
  3) tagada loomakasvatushoonete või -ruumide vastavus tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele ning vältida reostust virtsa, läga ja sõnnikuga;
  4) põllumajandusloomade karjatamine aia või elektrikarjusega piiratud alal, vältides loomade lahtipääsemist, avalike teede ja kohtade reostamist, isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ja tagades ohutuse kaasinimest suhtes;
  5) likvideerida viivitamatult loomapidamisega tekkinud reostus ja korvata reostamisega tekitatud kahju;

  (2) Põllumajandusloomade ja kodulindude pidajal/omanikul on keelatud:
  1) loomi karjatada selleks mitteettenähtud avalikes kohtades (kompaktse hoonestusega aladel, parkides, haljasaladel jne);
  2) karjaajamisel karjateena kasutada avalikke teid, välja arvatud vallavalitsusega või asjaomase asutusega kooskõlastatud ja tähistatud ülekäiguradadel;

§ 11.   Mootorsõiduki omaniku ja/või kasutaja kohustused

  (1) Mootorsõiduki parkimisel on selle omanikul ja/või kasutajal kohustus parkida nii, et see ei takista tänavate koristamist või ise koristama koristustöid takistava sõiduki ümbert lume, jää, puulehed jm prahi kahe meetri ulatuses.

  (2) Heakorra nõuete tagamiseks on mootorsõiduki omanikul ja/või kasutajal keelatud:
  1) parkida kinnistu omaniku või haldaja loata haljasalale, laste mänguväljakule, kalmistule, üldkasutavate puhkeala territooriumile (veepiirist 20 meetri ulatuses), selleks mitte ettenähtud kohtadesse ning eelnimetatud maa-aladel liigelda või muul viisil kahjustada;
  2) parkida kõnni- või kergliiklusteele, välja arvatud operatiiv- ja hooldussõidukid;
  3) peatumise ja parkimisega takistada läbipääsu ja liiklemist teistele liiklusvahenditele;
  4) sõiduki parkimine viisil, mis segab või takistab avalikus kohades lumekoristus- ja muid heakorratöid;
  5) parkida romusõiduk avalikule teele või muule üldkasutatavale alale või kinnistu tänavaäärsele õuealale. Romusõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema ühistu nõusolek;
  6) mootorsõidukit pesta ja/ või remontida avalikus või selleks mitteettenähtud kohas või pesta mootorsõidukit veekogus ning lähemal kui 50 m veepiirist, kui kohapeal puudub teade teistsuguse korra kohta;
  7) sõita asfaltkattega teedel teekatet lõhkuvate mehhanismidega;
  8) sõita piiranguvööndis ja tähistatud spordirajatisel (sh suusa-, jooksu- ja terviseradadel) väljaspool selleks määratud teid ja radu, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik selle maa-ala hooldamiseks ja teenindamiseks.

§ 12.   Välireklaami, välireklaamikandja, kuulutuste ja teadete paigaldaja kohustused

  (1) Välireklaami, välireklaamikandja, kuulutuste ja teadete paigaldaja kohustused on:
  1) välireklaami, välireklaamikandja, kuulutuste ja teadete paigaldamisel lähtuda lisaks käesolevale eeskirjale ka teistest asjakohastest õigusaktidest;
  2) tagada välireklaami ja eksponeerimiseks vajaliku välireklaamikandja paigaldamise ajal tänaval ohutu liiklemise võimalus;
  3) pärast eksponeerimisaja lõppemist ja/või välireklaami eksponeerimiseks vajaliku välireklaamikandja teisaldamist taastada kahjustatud pinnakatte, koristada ümbrus ja teha heakorratööd;
  4) taotleda kinnistu või vallasvara omaniku nõusoleku välireklaamikandja ning välireklaami paigaldamiseks;
  5) võtta Rapla Vallavalitsuselt reklaami paigaldusluba Rapla vallale kuuluvale kinnistule, Rapla vallale või riigiomandis olevale maale reklaami paigaldamiseks. Paigaldusluba väljastatakse 10 päeva jooksul;
  6) koristada eksponeerimisaja lõppedes eksponeerimiskohast välireklaamikandja vastavalt loas märgitud tähtajale;
  7) tagada kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaamikandja ja välireklaami korrashoid, ohutus ja turvalisus kogu eksponeerimise aja jooksul.

  (2) Keelatud on paigaldada Rapla Vallavalitsuse paigaldusloata välireklaami Rapla vallale kuuluvale kinnistule ja Rapla valla või riigiomandis olevale maale.

  (3) Avaliku teadetetahvli, hoone või rajatise omaniku loal võib kuulutusi ja teateid (maksimum suurus A4 formaat) paigaldada vallavalitsuse loata. Kuulutuse paigaldajal on kohustus oma paigaldatud kuulutus koos kinnitusvahenditega maha võtta ühe ööpäeva jooksul kuulutuse aegumisest.

  (4) Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab vallavalitsus. Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab selle omanik. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinnituste suhtes.

4. peatükk TULEOHUTUSNÕUDED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 13.   Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

  (1) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud järgima järgmisi nõudeid:
  1) tulekustutusvahend peab paiknema lõkkekohas ja kattega lõkkekohas selliselt, et seda oleks võimalik koheselt kasutada;
  2) põletada võib ainult puhast puitu, sütt, paberit, oksi, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 3 toodud juhtudel;
  3) küttekoldevälist tuld (sh lõket) võib teha väljaspool ehitisi tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel. Tuld ei tohi jätta järelevalveta ning tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 20 m kaugusel metsast;
  4) lõkke tegemiseks avalikul üritusel, peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama päästeameti ja vallavalitsusega, teatades lõkke tegemise asukoha ning esitama vastutava isiku kontaktandmed. Lõkkekoht peab paiknema mistahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 20 m kaugusel;
  5) tule tegemisel peab arvestada tuule tugevust ja suunda ning lõkkest lenduda võivate sädemetega;
  6) pärast lõkke või muu koldevälise tule tegemist peab põlemisjäägid hoolikalt kustutama veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
  7) teisaldatav grill- või suitsuahi või muu samalaadne ese peab kasutamise ajal olema mistahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5m kaugusel ning pideva järelevalve all. Pärast kasutamise lõppemist peab laskma küttel täielikult ära põleda või põlemisjäägid veega kustutama;
  8) küttesüsteemi, grill- ja muude seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning küttekoldevälise tule tegemisel peab tagama ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale;
  9) peab rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju;
  10) peab täitma oma kohustusi tulekahju korral.

  (2) Tuleohutuse nõuete tagamiseks on aastaringselt keelatud:
  1) põletada kulu, ohtlikke- ja olmejäätmeid (prügi) ja rohket suitsu tekitavaid jäätmeid (märjad puulehed jms);
  2) põletada haljastusjäätmeid tiheasustusalal;
  3) teha lõket avalikus kohas ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  4) teha üle 3m läbimõõduga lõket ilma vallavalitsuse ja päästeameti kooskõlastuseta;
  5) jätta tuld järelevalveta.

  (3) Tuleohutuse nõuete tagamiseks on tuleohtlikul ajal keelatud:
  1) heakorratööde käigus kogutud haljastus- ja raiejäätmete põletamine;
  2) suitsetamine metsa- ja muu taimestikuga kaetud aladel, välja arvatud selleks ettenähtud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  3) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettenähtud ja tähistatud kohas;
  4) metsade sulgemisel metsaraie ja võõras metsas viibimine;
  5) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

  (4) Rapla Vallavalitsusel on õigus sulgeda valla metsi tuleohutuse tagamiseks.

5. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 14.   Riiklik järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet eeskirja täitmise üle teeb vallavalitsus ja riiklik järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Vallavalitsusel on õigus:
  1) teha järelevalvet eeskirja täitmise üle;
  2) koostada ettekirjutusi ja hoiatuskirju eeskirja täitmiseks;
  3) rakendada ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud sunnivahendeid.

  (3) Vallavalitsusel on õigus käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmiseks määrata või volitada tema nimel tegutsevaid isikuid.

§ 15.   Karistusõiguslik vastutus ja kohtuväline menetleja

  (1) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus ja Politsei-ja Piirivalveamet.

  (2) Heakorraeeskirja rikkumise eest võib kohtuväline menetleja määrata rahatrahvi kuni sada trahviühikut. Trahviühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus kehtestatakse karistusseadustikuga.

  (3) Vallavalitsus osaleb menetluses ametniku kaudu, kinnitades ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev vallavalitsuse nimel väärteomenetluses osalema.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 17.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 2019. aasta 1. jaanuarist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json