Teksti suurus:

Järva Vallavolikogu 27.05.2021 määruse nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2021, 31

Järva Vallavolikogu 27.05.2021 määruse nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Vastu võetud 23.09.2021 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Järva Vallavolikogu 27. mai 2021 määrust nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 49 lõige 6 sõnastatakse:
„(6) Isiklikuks abistajaks ei määrata teenuse saaja esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga või isikut, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.“;
2) paragrahvi 68 täiendatakse lõikega 3:
„(3) Päevase hooldusteenuse puhul pakutakse lisaks hooldustoimingutele toitlustamist, sõltuvalt isiku vajadustest sotsiaal-või/ja psühholoogilist nõustamist, rehabiliteerimist, arendavaid tegevusi, abivahenditega seonduvat nõustamist, sotsiaaltransporditeenust ning muid vajadusepõhiseid toetavaid ja toimetulekut tagavaid toiminguid ja teenuseid.“
§ 2. Määruse rakendamine ja jõustumine
(1) Määrust rakendatakse 1. oktoobrist 2021.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json