EttevõtlusToetused

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2022, 20

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Vastu võetud 21.05.2018 nr 39
RT IV, 30.05.2018, 6
jõustumine 02.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.04.2020RT IV, 17.04.2020, 420.04.2020
28.09.2020RT IV, 08.10.2020, 611.10.2020
23.08.2021RT IV, 03.09.2021, 406.09.2021
26.09.2022RT IV, 01.10.2022, 504.10.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, spordiseaduse § 3 p 2, noorsootöö seaduse § 8 p 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus (edaspidi määrus) reguleerib Elva valla eelarvest projektidele toetuste taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse eraldamise ning kasutamise üle järelevalve teostamise tingimusi ja korda.

§ 2.   Määruse kohaldamisala

  (1) Toetust on õigus taotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel tingimusel, et projekt, millele toetust taotletakse, toimub Elva vallas või on vallaga muul viisil seotud.

  (2) Määruse alusel ei saa toetust taotleda Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused, välja arvatud hallatavad asutused, kes taotlevad toetust rahvariiete soetamiseks tema juures tegutsevale kultuurikollektiivile.
[RT IV, 17.04.2020, 4 - jõust. 20.04.2020]

  (3) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud projekti teostamiseks.

§ 21.   Toetuse liigid

  Projektitoetus jaguneb:
  1) väikeprojekti toetuseks (taotletav toetus alates 200 eurost kuni 3000 euroni, kaasa arvatud);
  2) suurprojekti toetuseks (taotletav toetus alates 3001 eurost);
  3) investeeringutoetuseks.
[RT IV, 01.10.2022, 5 - jõust. 04.10.2022]

§ 3.   Toetuse eraldamise eesmärk

  (1) Toetuse eraldamise eesmärgiks on propageerida Elva valda kui rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja spordivalda, mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Elva valla aktiivsete elanike omaalgatust ning väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist vallas.

  (2) Investeeringutoetuse eesmärgiks on toetada kaasfinantseeringuga valla elukeskkonna arendustegevust.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Suurprojekti omaosalus on minimaalselt 30% plaanitava projekti eelarvest. Suurprojekti rahastust taotletakse infosüsteemis SPOKU hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks.
[RT IV, 01.10.2022, 5 - jõust. 04.10.2022]

  (2) Väikeprojektide omaosalus on minimaalselt 10% planeeritava projekti eelarvest. Väikeprojekti rahastust taotletakse infosüsteemis SPOKU järgmiselt:
[RT IV, 01.10.2022, 5 - jõust. 04.10.2022]
  1) 1. novembriks (k.a) projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku järgmise kalendriaasta jaanuar kuni juuni;
  2) 1. märtsiks (k.a) projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku juuli kuni detsember.

  (3) Investeeringuprojekti omaosaluse kaasfinantseerimise saamiseks tuleb projekti taotlusvorm esitada vallavalitsusele kooskõlastamiseks vähemalt 30 päeva enne projekti taotluse esitamist projekti põhirahastajale.

  (4) Kaasfinantseeritav summa on 10% projekti eelarvest, kaasfinantseerimiseks loetakse peale rahalise panuse ka projektis osalemist vallapoolse tegevuse, teenuse või tootega, mis on ümber arvutatuna näidatud rahalises vääringus. Vallavalitsusel on õigus kaasfinantseeritavat osalusprotsenti vähendada või suurendada.
[RT IV, 08.10.2020, 6 - jõust. 11.10.2020]

  (5) Taotlus peab sisaldama taotleja andmeid, infot taotleja kohta, eelarvest taotletavat summat ja muid vormil nõutud andmeid, mis on vajalikud projekti hindamiseks, toetuse eraldamiseks, ülekandmiseks ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamiseks.
[RT IV, 08.10.2020, 6 - jõust. 11.10.2020]

  (6) Taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

§ 5.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustused ning esitanud kõik nõutud aruanded varasemalt Elva vallalt saadud toetuste kasutamise kohta.

  (2) Juriidilisest isikust taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

  (3) Toetust antakse projektidele:
  1) mis on suunatud kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, looduse ja keskkonna ning külaliikumise arengule;
  2) mis arendavad piirkondlikku tegevust;
  3) mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi sündmusi;
  4) mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks;
  5) mis on kultuurilooliste ehitiste ehitamisega seotud projektide, uuringute ja muude dokumentide koostamiseks.
[RT IV, 08.10.2020, 6 - jõust. 11.10.2020]

  (4) Käesoleva korra alusel ei eraldata toetust:
  1) investeeringuteks, ehitamiseks, remondiks ja halduskuludeks, v.a investeeringuprojektide toetus;
  2) inventari soetamiseks, v.a investeeringuprojektide toetus, rahvariiete soetamine;
[RT IV, 17.04.2020, 4 - jõust. 20.04.2020]
  3) trahvide, kohtukulude, viiviste ja erisoodustusmaksude tasumiseks;
  4) rahvusvaheliste reiside sõidukuludeks;
  5) projektile, mis on taotlemise hetkeks juba toimunud.
[RT IV, 08.10.2020, 6 - jõust. 11.10.2020]

§ 6.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi 30 päeva jooksul ning võib määruses sätestatud tingimustele mittevastavad taotlused tagasi lükata. Vajadusel võib vallavalitsus taotlejalt küsida täiendavaid andmeid või dokumente.

  (2) Puuduste ilmnemisel taotluses annab vallavalitsus taotlejale 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Vallavalitsus suunab taotlused projektide hindamiseks vallavalitsuse poolt moodustatud komisjonile, kuhu kuulub vähemalt üks mittetulundusühingute esindaja. Vallavalitsus kinnitab komisjoni töökorralduse.
[RT IV, 03.09.2021, 4 - jõust. 06.09.2021]

§ 7.   Projekti hindamine

  (1) Komisjon hindab projekti 100 punkti süsteemis.

  (2) Toetuse saamiseks peab projekt hindamisel saama vähemalt 60 punkti.

  (3) Projekti hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) projekti eesmärk ja kirjeldus (kuni 30 punkti);
  2) eeldatav kasulikkus Elva vallale, sh osalejate ja/või kasusaajate arv (kuni 30 punkti);
[RT IV, 08.10.2020, 6 - jõust. 11.10.2020]
  3) projekti eelarve ning info kaasrahastajate kohta (kuni 30 punkti);
  4) [kehtetu - RT IV, 08.10.2020, 6 - jõust. 11.10.2020]
  5) teavitusplaan (kuni 10 punkti).
[RT IV, 08.10.2020, 6 - jõust. 11.10.2020]

  (4)
[kehtetu RT IV, 03.09.2021, 4 - jõust. 06.09.2021]

  (5) Projektide hindamine protokollitakse.

§ 8.   Esindusürituse toetus
[kehtetu - RT IV, 03.09.2021, 4 - jõust. 06.09.2021]

§ 81.   Rahvariidetoetus

  (1) Rahvariiete toetuse eraldamise eesmärgiks on toetada Elva valla haldusterritooriumile jäävate ajalooliste kihelkondade autentsete esinemis- ja esindusrõivaste soetamist või rahvariide materjalide soetamist ja rõivaste valmistamist.

  (2) Toetust on õigus taotleda Elva vallas tegutsevatel kultuurikollektiividel, kes osalevad laulu- ja tantsupeo protsessis.

  (3) Toetuse taotlemisel esitatakse lisaks käesoleva määruse § 4 lõikes 5 asjakohastele andmetele rahvariiete kavand ja hinnapakkumus, milles on märgitud kogus, materjalikulu ning tööde teostaja. Rahvariiete komplekti või üksikute riiete soetamisel esitatakse komplekti või tüki hind.

  (4) Vallavalitsuse toetusega soetatud rahvariided peavad jääma hallatava asutuse või juriidilise isiku omandisse. Taotleja esitab sellekohase kinnituse.

  (5) Projekti hindamisel arvestatakse lisaks käesoleva määruse § 7 nimetatud tingimustele rahvariiete vajadust kollektiivile ning autentsust.
[RT IV, 17.04.2020, 4 - jõust. 20.04.2020]

§ 9.   Toetuse eraldamine ja ülekandmine

  (1) Vallavalitsus otsustab pärast vallavolikogu poolt Elva valla aastaeelarve vastuvõtmist projektitoetuseks rahaliste eralduste jaotuse arvestades komisjonis antud punktisummat projektidele. Vallavalitsusel on õigus vähendada taotletud toetuse suurust.
[RT IV, 01.10.2022, 5 - jõust. 04.10.2022]

  (2) Toetuse eraldamisest keeldutakse, kui taotleja ei ole esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta nõuetekohast aruannet.

  (3) Toetuse eraldamisest või keeldumisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul vallavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

  (4) Vallavalitsus avalikustab projektitoetuste rahaliste eraldiste jaotuse valla koduleheküljel.

  (5) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga sihtfinantseerimise lepingu (edaspidi leping), milles sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  3) poolte õigused ja kohustused, sh projekti teavitamisel valla sümboolika kasutamise kohustus;
[RT IV, 03.09.2021, 4 - jõust. 06.09.2021]
  4) kontroll lepingu täitmise üle ning sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) muud asjakohased sätted.

  (6) Toetuse summa kantakse taotlejale üle vastavalt lepingu tingimustele.

  (7) Kui projekt, milleks toetus eraldati, jääb ära või muutub oluliselt, on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt informeerima vallavalitsust ning üle kantud toetuse tagastama. Sel juhul suunatakse eraldatud või tagasikantud summa projektitoetuste reservi.
[RT IV, 08.10.2020, 6 - jõust. 11.10.2020]

  (8)
[Kehtetu - RT IV, 01.10.2022, 5 - jõust. 04.10.2022]

§ 10.   Järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele kuu aja jooksul pärast projekti lõppemist vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta. Vallavalitsusel on õigus kontrollida eraldatud toetuse sihtotstarbelist kasutamist.
[RT IV, 03.09.2021, 4 - jõust. 06.09.2021]

  (11) Toetuse saaja lisab aruandele kõik projekti kuludokumentide koopiad, kui projekti kohta anti toetust 1000 eurot või rohkem.
[RT IV, 03.09.2021, 4 - jõust. 06.09.2021]

  (12) Projekti kohta, mis sai toetust alla 1000 euro, esitatakse kuludokumentide koopiad vallavalitsuse nõudmisel.
[RT IV, 03.09.2021, 4 - jõust. 06.09.2021]

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi juhul kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) projekt, milleks toetus eraldati, jäi teostamata;
  4) üritus toimus taotluses märgitud prognoosist väiksemas mahus ning sellega seoses vähenes ka ürituse eelarve maht.
[RT IV, 08.10.2020, 6 - jõust. 11.10.2020]

§ 11.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (11) 2020. eelarve aastaks tuleb § 81 märgitud rahvariidetoetuse taotlus esitada 17. maiks.
[RT IV, 17.04.2020, 4 - jõust. 20.04.2020]

  (2) Taotluste ja aruande vormid vastavalt toetuse liigile koostab vallavalitsus.
[RT IV, 08.10.2020, 6 - jõust. 11.10.2020]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json