SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täisealise isiku hoolduse tagamise kord Mulgi vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.10.2022, 37

Täisealise isiku hoolduse tagamise kord Mulgi vallas

Vastu võetud 27.09.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 26 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib täisealisele isikule hoolduse seadmist, talle hooldaja määramist ning hooldajale hooldajatoetuse määramist ja maksmist Mulgi vallas.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Hooldus seatakse täisealisele isikule (edaspidi hooldatav ), kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega. Hooldus seatakse hooldatava nõusolekul.

  (3) Hooldatava ja hooldaja tegelik Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Mulgi vallas.

  (4) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole hooldusvajadust. Erandkorras võib hooldajaks olla ülalpidamiskohustusega isik. Isiku hooldajaks sobivust hinnatakse taotluse menetlemise käigus.

§ 3.   Hooldusvajaduse hindamine ja hoolduse seadmine

  (1) Hooldusvajaduse hindamiseks esitab hooldust vajav isik Mulgi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjaliku avalduse , millele lisab Sotsiaalkindlustusameti kehtiva otsuse puude raskusastme määramise kohta. Sotsiaalkindlustusameti kehtivat otsust puude raskusastme määramise kohta ei pea esitama juhul, kui vastav dokument on ametiasutusele juba varasemalt esitatud.

  (2) Ametiasutusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente või andmeid ning saada selgitusi taotluses esitatud andmete kohta.

  (3) Taotluse menetleja hindab isiku hooldusvajadust, mille tulemus fikseeritakse kirjalikult ning vajadusel teeb kodukülastuse.

  (4) Hoolduse seadmine või sellest keeldumine otsustatakse Mulgi Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) korraldusega 10 tööpäeva jooksul arvates hindamisega seotud toimingust.

  (5) Hoolduse seadmise korralduses märgitakse hoolduse seadmise põhjused, makstav toetus ning hoolduse tähtaeg.

  (6) Vallavalitsuse korraldus tehakse taotlejale teatavaks 5 tööpäeva jooksul.

  (7) Hooldajaks määramiseks peab isik andma oma nõusoleku.

  (8) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

§ 4.   Toetuse maksmine täisealise isiku hooldajale

  (1) Toetuse maksmine toimub üks kord kalendrikuus.

  (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt. Tähtajaks on hooldatavale määratud puude raskusastme kehtivuse viimane päev.

  (3) Hooldajatoetuse maksmine on reguleeritud Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korras ning hooldajatoetuse määrad kehtestab vallavolikogu.

  (4) Ühele hooldajale võib maksta samaaegselt toetust kuni 3 hooldatava hooldamise eest.

§ 5.   Järelevalve hooldaja ülesannete täitmise üle

  Järelevalvet hooldaja ülesannete täitmise üle teostab ametiasutus, kes võib sotsiaaltööspetsialisti kaudu igal ajal nõuda hooldajalt informatsiooni tema ülesannete täitmise kohta.

§ 6.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega hooldatava või hooldaja taotluse alusel, hoolduse seadmise aluse äralangemisel või ametiasutuse algatusel kui:
  1) hooldaja või hooldatav asub elama teise omavalitsuse haldusterritooriumile;
  2) hooldatava hooldusvajadus on korraldatud teiste sotsiaalteenustega;
  3) hooldatavale määratakse keskmine puue või puuet ei tuvastata;
  4) väheneb hooldusvajadus;
  5) hooldatav või hooldaja sureb;
  6) hooldaja ei suuda hooldust tagada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise korraldusega talle pandud kohustusi või loobub nende täitmisest;
  8) hooldatav on esitanud ametiasutusele teadvalt valeandmeid või on varjanud hoolduse seadmisel tähtsust omavaid asjaolusid;
  9) esineb muu põhjendatud asjaolu.

  (2) Hoolduse lõpetamine on hooldajatoetuse maksmise lõpetamise aluseks.

§ 7.   Teavitamiskohustus

  Hooldatav või hooldaja on kohustatud teavitama ametiasutust kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kümne päeva jooksul, asjaoludest, mis toovad või võivad kaasa tuua hoolduse lõpetamise või hooldajatoetuse maksmise.

§ 8.   Hooldajatoetuse tagastamine

  Hooldajatoetuse maksmist on õigus lõpetada ja makstud toetust tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json