Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme Spordihoone põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2012, 4

Kilingi-Nõmme Spordihoone põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 18.06.2008 nr 17

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34
Saarde Vallavolikogu  m ä ä r a b:
Moodustada Kilingi-Nõmme Spordihoone ja kinnitada põhimäärus alljärgnevalt:

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kilingi-Nõmme Spordihoone (edaspidi spordihoone) on Saarde Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkonnaks on spordielu korraldamine Saarde vallas.

  (2) Spordihoonel võib olla oma pitsat ja sümboolika.

  (3) Spordihoone juhindub oma tegevuses Saarde Vallavolikogu ja Saarde Vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja muudest kehtivatest seadusandlikest aktidest.

  (4) Spordihoone aadress on Pargi 3, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnumaa, postiindeks 86304.

§ 2.   Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Spordihoone tegevuse põhieesmärgiks on kehakultuuri ja rahvaspordi arendamine Saarde vallas.

  (2) Spordihoone tegutsemise ülesanded on:
  1) pakkuda kõigile Saarde valla elanikele erinevaid sportliku iseloomuga vaba aja veetmise võimalusi;
  2) tõsta inimeste teadlikkust sportlikust elustiilist.

  (3) Seatud eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks spordihoones:
  1) pakutakse erinevaid treeninguvõimalusi;
  2) töötatakse välja ja korraldatakse erinevaid spordiüritusi ning tervislike eluviiside programme ja projekte;
  3) korraldatakse spordilaagreid ja matkasid;
  4) korraldatakse soovijatele osavõttu maakondlikest ja üleriigilistest võistlustest;
  5) levitatakse informatsiooni Saarde vallas ja mujal toimuvatest spordiüritustest;
  6) kaasatakse oma tegevusse Saarde vallas tegutsevaid spordiklubisid ja vabatahtlikke;
  7) osutatakse muid teenuseid, mis ei ole vastuolus seadusandluse ja käesoleva põhimäärusega.

§ 3.   Struktuur ja töötajate koosseis

  (1) Spordihoone töötajate koosseisu kuuluvad spordihoone juhataja, treenerid, administraatorid ja muu teenindav personal.

  (2) Spordihoone juhataja kinnitab oma käskkirjaga töötajate koosseisu ja struktuuri arvestades valla eelarves selleks ettenähtud võimalustega.

§ 4.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse spordihoone töösisekorraeeskirjas, ametijuhendites ja töölepingutes.

  (2) Töötajatel on õigus saada tööalaseid koolitusi vastavalt eelarves selleks ettenähtud vahenditele.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Spordihoonet juhib spordihoone juhataja, kes:
  1) peab tagama spordihoone tulemusliku toimimise, vastutab spordihoone üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest vastavalt temale seadusega antud pädevusele ja kohustustele;
  2) koostab spordihoone sisekorraeeskirja ja spordihoone kasutamise korra;
  3) koordineerib treeningrühmade ja teiste spordihoone ruumikasutajate tegevust ning koostab saalide kasutamise ajagraafikud;
  4) vormistab käskkirjaga töötajaid puudutavad ning spordihoone juhtimisel langetatud otsused;
  5) tagab töötajaskonna komplekteerimise, sõlmib ja lõpetab töölepingud spordihoone personaliga;
  6) kutsub kokku nõupidamisi ja koosolekuid;
  7) täidab muid seaduse ja töölepinguga talle pandud tööülesandeid;
  8) koostab spordihoone eelarve projekti, esitab selle Saarde Vallavalitsusele ja korraldab spordihoone eelarve täitmist;
  9) teeb Saarde Vallavalitsusele ettepanekuid spordihoone töö paremaks korraldamiseks;
  10) vastutab spordihoone vara ja inventari säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  11) esitab oma tegevuse ja eelarve täitmise kohta aruanded Saarde Vallavalitsusele jm asutustele seadusandluses ettenähtud korras ja tähtaegadel.

  (2) Spordihoone juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, talle esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab Saarde Vallavalitsus. Konkursi spordihoone juhataja vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Saarde Vallavalitsus.

  (3) Spordihoone juhatajat asendab tema puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral isik, kellele on töölepinguga või vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks spordihoone juhataja ülesannete täitmine.

§ 6.   Vara

  (1) Spordihoone vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub Saarde Vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

  (2) Spordihoone kasutuses oleva vara moodustavad Saarde vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt spordihoonele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (3) Spordihoone valduses olev vara on Saarde valla omand.

§ 7.   Finantseerimine

  (1) Spordihoonel on Saarde valla eelarves iseseisev eelarve ja Saarde Vallavalitsusega ühine arvelduskonto.

  (2) Spordihoonet finantseeritakse valla eelarvest, fondidest, annetustest, laekumistest sihtasutustelt ja põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (3) Spordihoone ruumide ja muu inventari kasutamise tasumäärad kehtestab Saarde Vallavalitsus.

  (4) Spordihoone võib vallavalitsuse raamatupidamise kaudu võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

  (5) Spordihoone finantstegevust juhib spordihoone juhataja.

  (6) Spordihoone raamatupidamisarvestust korraldab Saarde Vallavalitsuse raamatupidamine.

§ 8.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Spordihoone põhimääruse kinnitab ja muudab Saarde Vallavolikogu.

§ 9.   Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  (1) Spordihoone tegevuse korraldab ümber või lõpetab Saarde Vallavolikogu.

  (2) Spordihoone ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab vallavalitsuse poolt moodustatud vastav komisjon.

  (3) Spordihoone ümberkorraldamisest või lõpetamisest teatab spordihoone juhataja töötajatele koheselt pärast volikogu otsuse teatavakssaamist, kuid mitte hiljem kui 2 (kaks) kuud enne kavandatavat ümberkorraldamist või lõpetamist.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Väino Lill
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json