Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saarde valla teehoiu eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2012, 10

Saarde valla teehoiu eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 21.04.2010 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, teeseaduse, asendustäitmise ja sunniraha seaduse, liiklusseaduse § 2 lg 4, majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002. a määruse nr 45 „Tee seisundinõuded”, teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määruse nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded”, keskkonnaministri 12. juuli 2006. a määruse nr 49 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded”, Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2005. a määruse nr 199 „Riikliku teeregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”, „Saarde valla kaevetööde eeskirjad”, „Avalikult kasutatava territooriumi sulgemise kord”, „Saarde valla üldplaneering” ja „Saarde valla arengukava aastani 2028” alusel.


I. ÜLDSÄTTED

§ 1.   Teehoiu eeskirja eesmärk

  Teehoiu eeskirjaga määratakse Saarde valla (edaspidi vald) territooriumil kohalikule teele esitatavad nõuded, teede säilimist tagavad meetmed ning tee omaniku ja teel liikleja õigused ja kohustused.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatavad mõisted:
  1) teehoid on teetööde tegemine, kavandamine, teekasutuse korraldamine, tee kaitsevööndi hooldamine, tee projekteerimine ning tee haldamisega seotud tegevused;
  2) kohalik tee on kohalik maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee ning vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Saarde valla kohalike teede nimekiri määratakse Saarde Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsusega;
  3) metsatee on valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee, mis paikneb riigi omandisse jäetud maal;
  4) eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal;
  5) teemaa on maa, mis on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks;
  6) teeregister on kohalike teede andmebaas. Teeregistri pidajaks on Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt määratud ametnik;
  7) tee kaitsevöönd on tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks tee äärde rajatud kaitsevöönd.


II. TEEDE KASUTAMINE

§ 3.   Teede kasutamine

  (1) Kohalik tee on avalikuks kasutamiseks. Kohalikku teed võib kasutada igaüks käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud piirangutega.

  (2) Metsateed võib kasutada igaüks juhul, kui riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või metsateel liiklust piiranud.

  (3) Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. Avalikuks kasutuseks määratud erateed võib kasutada kinnisasja omaniku loata. Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning valla ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määratakse eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetatakse teehoiu korraldamise eest vastutava isiku vallavolikogu kohaliku omavalitsuse huvidest lähtudes. Lepingus nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning teehoiukulude kandjad (LISA 1).

  (4) Kohalikul teel liiklemisel juhindutakse liiklusseaduse ja liikluseeskirja nõuetest.

  (5) Kohalikul teel on keelatud:
  1) sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud;
  2) sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mis tahes esemete, sõidukite või veostega;
  3) sõita või manööverdada eraldusribal, süvendi ja mulde nõlvadel ning külgkraavides;
  4) sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõidud;
  5) ummistada sildade ja truupide avasid, teekraave ning takistada vee ärajuhtimist teemaalt;
  6) ladustada teemaale materjale, mis võivad kahjustada teed, takistada sõidukite või jalakäijate liiklemist, piirata nähtavust või ohustada muul viisil liiklust;
  7) loopida teemaale prahti ning juhtida sinna reovett ja teisi keskkonda kahjustavaid aineid;
  8) karjatada kariloomi piirdekraavist või selle puudumisel teepeenrast lähemal kui üks meeter;
  9) vedada puisteaineid ja vedelikke veokiga, mis on katmata või lekib;
  10) kanda sõidukitega teele pori, sõnnikut jms. Vastava olukorra tekkimisel on sõiduki juht või vastutav isik kohustatud tagama tee koristamise, hoiatades ühtlasi liiklejaid teel esinevast ohust ajutiste liiklusmärkidega.

  (6) Teeomaniku loata on kohalikul teel ja teekaitsevööndis keelatud:
  1) sulgeda liiklust;
  2) maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke või eemaldada nendelt katteid;
  3) teha mis tahes ehitusloata teehoiu ja teehoiuväliseid töid, kaubelda ning paigutada sinna materjale jms;
  4) projekteerida ja ehitada mis tahes hooneid või muid rajatisi, rajada istandikku;
  5) rajada täiendavaid maha- ja pealesõiduteid;
  6) paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendeid;
  7) korraldada spordivõistlusi ja teisi rahvaüritusi;
  8) ajada üle tee karja selleks mitte ettenähtud kohas;
  9) kaevandada maavara ja maa-ainest;
  10) teha metsa uuendamiseks lageraiet;
  11) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandustööd.

§ 4.   Erakorralised veod

  (1) Erakorralisteks vedudeks kohalikel teedel loetakse raskekaalulisi ja/või suuremõõtmelisi veoseid, mis ületavad Eestis kehtivate sellekohaste normide ja liikluseeskirja nõudeid (mõõtmed, koormused), samuti ohtlike ainete vedu ning suuremahulisi puitmaterjali ja freesturba vedusid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veoste vedamiseks kohalikel teedel annab loa vallavalitsus seitsme päeva jooksul pärast kirjaliku taotluse saamist, avariiliste vedude korral antakse luba operatiivselt.

  (3) Erakorraliste vedude korraldaja on kohustatud hüvitama kohalikule teele tekitatud kahju tee taastamismaksumuse ulatuses.

  (4) Vedude korraldamisega tegelev isik ja vallavalitsus fikseerivad tee seisundi enne veo algust ja pärast selle lõpetamist kahepoolselt allkirjastatud aktis teekatte, mulde, teemaa ja rajatise seisukorra kohta (LISA 2).

§ 5.   Liikluse ajutine piiramine või sulgemine

  (1) Kohalikel teedel võidakse liiklust ajutiselt piirata või tee liiklemiseks sulgeda avariide, loodusõnnetuste, tee kasutamiskõlbmatuks muutumise või kandevõime vähenemise korral, teetööde või ettenähtud korras kooskõlastatud ürituse ajaks. Korraldatud jäätmeveo teostamiseks taotletakse luba vallavalitsuselt.

  (2) Otsuse kohalikul teel liikluse ajutiseks piiramiseks või tee sulgemiseks teeb vallavalitsus.

  (3) Kõigist kavandatavatest liikluse piirangutest kohalikel teedel annab vallavalitsus teada infokanalite kaudu (Saarde valla ajaleht, valla kodulehekülg internetis).

  (4) Kohaliku tee liikluse ajutise piiramise või sulgemise loa saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat liikluse piiramist või sulgemist koos skeemi ja sulgemisaegade äranäitamisega. Avariilistel juhtudel vaadatakse taotlused läbi operatiivselt.

  (5) Ajutise liikluskorralduse muutmise korral tagatakse liiklejatele juurdepääs üldkasutatavatele paikadele, nende elukohta ja kinnisvarale.

  (6) Riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus võib metsatee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud juhtudele ka tulekaitse kaalutlustel, metsa ökosüsteemide kaitseks, õigusrikkumise takistamiseks, metsamajandamistöödel ohutuse tagamiseks või kui teed ei vajata riigimetsa majandamiseks või kohalikuks liiklemiseks. Metsatee sulgemiseks või liikluse piiramiseks peab paigaldama nõutavad liikluskorraldusvahendid.

  (7) Kohalikul teel võidakse tee liiklemiseks lühiajaliselt sulgeda kariloomade teeületuseks. Piiretena tohib kasutada ainult elastset ohulinti.


III. TÖÖD TEEDEL JA TEEDE KAITSEVÖÖNDIS

§ 6.   Tööd kohalikel teedel

  (1) Kõik teedel kavandatavad teehoiuvälised tööd tuleb kooskõlastada vallavalitsusega enne töödega alustamist.

  (2) Kohalikel teedel tehtavateks teehoiuvälisteks töödeks tuleb saada vallavalitsuse kirjalik luba.

  (3) Loa saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada:
  1) kirjalik taotlus, kus näidatakse ära ka tööde vastutav teostaja;
  2) vallavalitsusega eelnevalt kooskõlastatud projekt koos liikluskorralduse skeemiga;
  3) tehtavate tööde ajagraafik.

§ 7.   Tööd kohaliku tee kaitsevööndis

  (1) Kohaliku tee kaitsevööndis oleva maa omanik või kasutaja võib kooskõlastamata teha oma majapidamise ja maakasutusega seotud töid (maa harimine, saagi koristamine jms), järgides käesoleva eeskirja sätteid. Saarde valla üldplaneeringuga on kehtestatud mõlemal pool sõiduraja telge kohalikele maanteedele 20 m laiune kaitsevöönd ja tänavatele 5 m laiune kaitsevöönd teemaa piirist.

  (2) Kohaliku teega vahetult külgnevat maad võib maaomanik või -kasutaja harida kuni teemaa piirini, kahjustamata seejuures teepeenart, külgkraave ja tee mullet.

  (3) Maaharimisel peab jätma sõidutee ja põllu vahele järgmise laiusega teepeenra:
  1) kui tee servas pole külgkraavi ja sõidutee on põlluga samal tasapinnal peab sõidutee serva ja haritud põllu vahele jääma vähemalt 1 m laiune teepeenar, mis takistab teeserva ärauhtumist vihmaga ja võimaldab hooldada sõidutee servi;
  2) kui tee asub muldel või on tee servas külgkraav, tohib põldu harida kuni 1 m kauguseni külgkraavi servast või mulde jalamist.

  (4) Tee kaitsevööndis tuleb valida künnisuund selliselt, et muld langeks teemaast eemale.

  (5) Maaharimisel ei ole lubatud maaharimismasinatega välja sõita teele, manööverdada sellel või selle nõlvadel ja kahjustada tee külgkraave.

  (6) Kohaliku tee kaitsevööndis planeeritavad tööd, mis ei ole seotud maaharimisega, tuleb kooskõlastada maaomaniku ja vallavalitsusega.


IV. KOHALIKU TEEGA KÜLGNEVA MAA OMANIKU JA KASUTAJA KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS

§ 8.   Kohaliku teega külgneva maa omaniku ja kasutaja kohustused

  Kohaliku teega külgneva maa omanik või kasutaja on kohustatud:
  1) lubama vallavalitsusel teha teehoiutöid (teepeenra mahalükkamine, külgkraavi puhastamine, mulde korrastamine) kuni 8 m ulatuses tee telgjoonest;
  2) hoida puhtana oma kinnistu piires teeäärne riba laiusega vähemalt 2 m, alates teekatte servast või mulde jalamist või külgkraavi välisservast, võsast ja muust nähtavust piiravast;
  3) oma kinnistu piires korras hoidma ja niitma kohaliku tee ääred kuni teemaa piirini;
  4) korras hoidma melioratsiooni- ja hüdrotehnilised ning teised kohaliku tee koosseisu mittekuuluvad rajatised;
  5) likvideerima või korrastama kohaliku tee kaitsevööndis paiknevad ehitised või rajatised (sh haljastus) kui nende seisukord ohustab liiklust või tee seisukorda;
  6) välistama koduloomade ja -lindude pääsu kohalikule teele;
  7) võimaldama teemaaga külgnevale maale ajutiste lumetõkete paigaldamist, lumevallide ja -kraavide rajamist tuisklume tõkestamiseks ning lume paiskamist väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei kahjusta maa omaniku või kasutaja vara ega takista juurdepääsu tema elukohta ja kinnisvarale;
  8) tiheasustusega alal (linn, alevik) hoidma korras (korjama prahti, koristama lehti ja niitma) kinnistu ja sellega külgneva kohaliku teemaa vahelist ala.

§ 9.   Teehoiukulude hüvitamine

  (1) Isikud, kes oma tegevusega on kahjustanud või risustanud teed, kannavad vastutust vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (2) Vallavalitsuse volitatud ametiisik võib teha käesoleva määruse nõuete rikkumise kohta ettekirjutuse ja nõuda tee seisukorra ennistamist. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallal õigus nõuda hüvitist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

  (3) Hüvitise suuruse määramise aluseks on akt, milles fikseeritakse teemaa elementide kahjustused või risustuse ulatus ja kahjustuste või risustuse põhjustaja.

  (4) Hüvitise suuruse määramise aluseks on teemaa kahjustuste likvideerimise või risustuse kõrvaldamise tegelikud kulud.

  (5) Hüvitise summa kantakse valla arvele ja seda kasutatakse teehoiukulude rahastamiseks.


V. TEEHOIUTÖÖDE KORRALDAMINE

§ 10.   Teehoiutööde korraldamine

  (1) Kohalike teede teehoidu korraldab vallavalitsus võttes aluseks õigusaktidest tulenevaid nõudeid, käesolevat määrust, valla arengukava ning valla eelarvet.

  (2) Riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus korraldab teehoidu metsateedel.

  (3) Eratee omanik korraldab teehoidu tema omandis oleval teel.

  (4) Kohalikel teedel liiklusohutuse ja sõidetavuse tagamiseks korraldab vallavalitsus:
  1) kohalike teede ja teerajatiste korrashoidu;
  2) kehtestatud ulatuses libeduse- ja lumetõrjet;
  3) liikluseeskirjade kohaste liikluskorraldusvahendite paigaldamist;
  4) Kohaliku teega külgnevate maaomanike ja maa kasutajate tegevuse seaduspärasuse jälgimist, vajadusel meetmete rakendamist tõkestamaks tee, teemaa ja teerajatiste kahjustamist ning ohu tekkimist liiklusele;
  5) meetmete rakendamist avariidest, liiklusõnnetustest ja ilmastiku järsust muutumisest põhjustatud erakorraliste liiklustakistuste kõrvaldamiseks.

  (5) Vallavalitsusel on õigus:
  1) nõuda süüdlaselt tänavale või maanteele tekitatud materiaalse kahju hüvitamist;
  2) tellida maa omaniku või tee kasutaja kohalikul teel või tee kaitsevööndis tegemata jäetud kohustuslike tööde teostamine ning nõuda maa omanikult või tee kasutajalt tööde maksumuse tasumist.

  (6) Vallavalitsuse poolt määratud ja volitatud isikutel on õigus:
  1) fikseerida kohalikel teedel käesoleva määruse nõuete rikkumisi ning määrata nõudeid rikkunud isikutele halduskaristusi;
  2) eemaldada kohalikule teele ja teemaale ilma nõuetekohase loata või kooskõlastuseta paigaldatud objektid, sh reklaami- ja infovahendid, nende omaniku kulul;
  3) reguleerida teehoiutööde puhul liiklust;
  4) teostada kontrolli käesoleva eeskirja täitmise üle;
  5) fikseerida kohalikule teele tekitatud kahju ja esitada vallavalitsusele ettepanek süüdlastelt hüvituse väljanõudmiseks.

§ 11.   Investeeringute plaan

  (1) Valla teede investeeringute plaani koostamise aluseks on valla arengukava.

  (2) Valla teede investeeringute plaan koostatakse vähemalt kolme aastaseks perioodiks. Plaani korrigeeritakse ja täiendatakse igal aastal valla eelarve menetlemise käigus. Saarde valla teede investeeringute plaani kinnitab Vallavolikogu otsusega.


VI. RAKENDUSSÄTTED

§ 12.   Vastutus määruse rikkumise eest

  Käesoleva määruse nõuete täitmata jätmise eest on vallavalitsusel õigus määrata rahalist trahvi kuni 20 trahviühiku ulatuses.

§ 13.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine ja määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kilingi-Nõmme Linnavolikogu 15. oktoobri 2003. a otsus nr 30 „Kilingi-Nõmme linna kohaliku teeregistri pidamise põhimäärus”, Saarde Vallavolikogu 23. veebruari 2000. a määrus nr 4 „Saarde valla maanteede kasutamise ja kaitse eeskiri”, Saarde Vallavolikogu 28. oktoobri 2004. a määrus nr 7 „Saarde valla teeregistri asutamine”, Tali Vallavolikogu 25. märtsi 2002. a määrus nr 10 „Tali vallateede haldamise ja kaitse eeskiri” ja Tali Vallavolikogu 25. oktoobri 2004. a määrus nr 7 „Tali valla kohaliku teeregistri pidamise põhimäärus”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Erli Aasamets
Volikogu esimees

Lisa 1 Avalikuks kasutamiseks määratud tee kasutamise lepingu vorm

Lisa 2 Akti vorm teekatte, mulde, teemaa ja rajatise seisukorra kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json