Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Abja valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2012, 22

Abja valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 25.10.2012 nr 81

Määrus kehtestatakse "Kalmistuseaduse" § 7 lõike 1 ja "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkt 37 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Abja valla kalmistute eeskiri (edaspidi nimetatud eeskiri) kehtestab Abja valla haldusterritooriumil asuvate Abja kalmistu ja Penuja kalmistu (koos edaspidi nimetatud kalmistud) haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Abja kalmistu on tunnistatud kultuurimälestisteks ning kalmistu laiendamisel, haldamisel ja matmiseks sulgemisel tuleb arvestada muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

  (3) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu – tähistatud ja vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
  2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
  4) kalmistu haldaja – kalmistu kasutamist korraldav ametiasutus;
  5) kalmistuvaht – kalmistutöötaja;
  6) hauaplatsi valdaja – isik, kelle valdusesse on kasutusõiguse alusel hauaplats kalmistu haldaja poolt antud;
  7) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant, hauakamber vmt);
  8) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis.
  9) matmisraamat – matmiste registreerimise raamat.

§ 2.   Kalmistute haldajad

  (1) Kalmistuid haldab Abja Vallavalitsus ja kalmistud on määratud avalikuks kasutamiseks.

  (2) Abja Vallavalitsusel on õigus sõlmida kalmistute haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks halduslepinguid.

§ 3.   Eeskirja täitjad

  Käesolevat eeskirja on kohustatud täitma kõik kalmistutel viibijad.

§ 4.   Kalmistute tööaeg

  Kalmistud on avatud iga päev, kalmistuvahtide kontaktandmed on avaldatud kalmistute teadetetahvlitel ja valla kodulehel www.abja.ee.

2. peatükk HAUAPLATSI ERALDAMINE 

§ 5.   Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistuvaht, võttes võimaluse korral arvesse hauaplatsi taotleja ettepanekud.

  (2) Hauaplats eraldatakse vastavalt taotleja soovile ühe- või mitmekohalisena.

  (3) Kalmistuvaht näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha ning tähistab kohapeal selle piirid.

  (4) Hauaplats eraldatakse taotlejale tähtajatu tasuta kasutusõigusega.

  (5) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matmisteks välja anda.

  (6) Hooldamata hauaplatsid:
  1) hauaplatsi tunnistab hooldamata hauaplatsiks kalmistu haldaja ja kalmistuvaht võtab hooldamata hauaplatsi arvele;
  2) hooldamata hauaplatsid antakse välja pealematmiseks vastavalt kalmistu seadusele.
  3) hauaplatsi valdaja võib soovi korral valduse üle anda teisele isikule. Valdaja on kohustatud valduse üleminekust teisele isikule teada andma kalmistuvahile.

3. peatükk MATMINE 

§ 6.   Matmise registreerimine

  (1) Loa matmiseks annab kalmistuvaht maetava isiku surmatõendi alusel, surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel.

  (2) Kalmistuvaht registreerib matmise kohta matmisraamatus andmed vastavalt kalmistuseaduse § 11 sätestatule.

§ 7.   Matmise kord

  (1) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistuvahi juures enne matust.

  (2) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga.

  (3) Matmine on lubatud ainult valgel ajal – talvel kella 10-st kuni kella 15-ni ning suvel kella10-st kuni kella 17-ni. Nimetatud nõudest võib erandkorras kalmistu haldaja kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

  (4) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

  (5) Kultuuriloolisest tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

  (6) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matuse korraldaja kulul.

  (7) Matuse korraldaja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus teistele haudadele tekitatud võimalikud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldajaga või kahjukannatajaga.

  (8) Omasteta surnu matmisplatsid hoiab korras kalmistu haldaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

4. peatükk HEAKORRANÕUDED KALMISTUL 

§ 8.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

  (2) Iga hauaplats tähistatakse risti, hauaplaadi, -kivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonnanimi ning soovitavalt eesnimi, sünni- ja surmakuupäev.

  (3) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni 0,5 m, piirdeaed jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

  (4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme, rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vaid kalmistuvahi loal. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand.

  (5) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

  (6) Õigus püstitada hauaplatsile hauarajatisi on hauaplatsi valdajal.

  (7) Hauarajatised, mis püstitatakse omavoliliselt ja ei vasta kalmistul kehtestatud nõuetele, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast hauaplatsi valdajale hoiatuse tegemisest.

  (8) Hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistuvahiga.

§ 9.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi valdaja.

  (2) Hauaplatsi valdaja on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

  (3) Hauaplatsi valdajal tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

§ 10.   Kalmistuvahi õigused ja kohustused

  (1) Kalmistu haldaja on kohustatud jälgima matmisplatside korrashoidu ja võtma hooldamata platsid arvele.

  (2) Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistuvahil õigus teha hauaplatsi valdajale hoiatus. Hoiatuses juhitakse hauaplatsi valdaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse matmisplatsi valdajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.

  (3) Kalmistuvaht on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

  (4) Kalmistuvahil on õigus muinsuskaitseameti loal eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad.

§ 11.   Keelatud tegevused

  (1) Kalmistul on keelatud:
  1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
  2) omavoliliselt raiuda kasvavaid puid ja põõsaid;
  3) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;
  4) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
  5) kalmistu jäätmemahutitesse olmejäätmete paigutamine;
  6) teha lõket;
  7) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
  8) oma tegevusega häirida kalmistu rahu (muusika vali mängimine, kisendamine, karjumine) .
  9) matta loomi.

  (2) Matmise korraldamine vastavalt kultuurilistele ja religioossetele tavadele (mis on tavapärasemast valjem) ei ole kalmistu rahu häirimine.

§ 12.   Kalmistu haldaja kohustused

  Kalmistu haldaja peab tagama kalmistu häirimatu kasutamise ja kalmistul peavad olema:
  1) matmiseks vajalikud tööriistad;
  2) infotahvli, kus on märgitud kalmistuvahi tööaeg ja telefoni number, kalmistu eeskiri ning osutatavad teenused ja nende hinnad;
  3) teede ja parkimisplatside olemasolu ja korrashoiu;
  4) kalmistujäätmete kogumise mahutite olemasolu.

5. peatükk KALMISTU LAIENDAMINE JA SULGEMINE 

§ 13.   Kalmistu laiendamine

  Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel, milles nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja – radade paiknemine, ehitiste asukohad jms.

§ 14.   Kalmistu sulgemine

  (1) Kalmistu suletakse matmiseks vallavolikogu otsusega.

  (2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama tingimused ja korra suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise kohta.

6. peatükk VASTUTUS 

§ 15.   Vastutus

  Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, karistusseadustikuga ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

Villu Võsa
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json