EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Ettevõtluse alustamise toetamiseks antava stardiabi andmise kord

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2012, 27

Ettevõtluse alustamise toetamiseks antava stardiabi andmise kord

Vastu võetud 13.12.2006 nr 36
jõustumine 01.01.2007

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkt 2 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Stardiabi andmise eesmärgiks on stimuleerida ettevõtlusega alustamist ning toetada ja arendada väikeettevõtlust Abja vallas. Stardiabiks eelarves eraldatud summa planeeritakse vastavalt rahalistele võimalustele.

§ 2.   Nõuded stardiabi taotlevatele isikutele

  (1) Stardiabi saavad taotleda äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes soovivad alustada või on alustanud ettevõtlusega ja vastavad järgmistele tingimustele:
  1) ettevõtja on registeeritud äriregistris;
  2) ettevõtja tegutseb Abja vallas;
  3) ettevõtja ei tohi olla registreeritud äriregistris varem kui 12 kuud enne taotluse esitamist;
  4) ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduste tähenduses;
  5) ettevõtja on läbinud ettevõtluskoolituse;
  6) ettevõttel puuduvad maksuvõlad;
  7) ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

  (2) Stardiabi ei anta reeglina järgmiste valdkondade projektidele:
  1) veise-, sea- ja teraviljakasvatus;
  2) metsamajandus.

§ 3.   Stardiabi andmise tingimused ja määr

  (1) Ühele ettevõtjale eraldatakse stardiabi üks kord.

  (2) Toetuse taotleja omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 20% projekti kogumahust.

  (3) Stardiabi toel tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Abja vallas.

  (4) Stardiabi võib taotleda ainult konkreetsete projektiga põhjendatud kulude katteks, investeeringuteks (masinate, seadmete ja muu tööstuslikku või teeniduslikku laadi põhivara soetamiseks)-hoonete ostmiseks, renoveerimiseks või Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud nõuetega vastavusse viimiseks.

  (5) Stardiabi andmisel arvestab Abja Vallavalitsus ainult neid koos taotlusega esitatud äriplaani või-projektiga seotud kulutusi, mis toetuse taotleja on teinud peale lepingu sõlmimist.

  (6) Stardiabi ülemmääraks on 2556.47 eurot.(muudetud Abja Vallavolikogu 25.11.2010 määrus 29-jõust 01.01.2011)

§ 4.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  (1) Taotluse hindamisel eelistatakse järgmisi asjaolusid:
  1) äriidee on projektis selgelt ja konkreetselt välja toodud;
  2) kavandataval tootel või teenusel on nõudlus;
  3) kavandatava toote või teenuse turg ei ole üleküllastunud;
  4) projekti finantseerimisskeem on läbipaistev ja terviklikult kirjeldatud;
  5) projektis on stardiabi kaasamise vajadus projekti elluviimisse;
  6) taotletavad eesmärgid ja tähtajad on piisavalt põhjendatud ning kulude lõikes selgelt lahti kirjutatud;
  7) projekt peab looma lisaväärtust või täiendavat tulu selle elluviija(te) le ning soovitatavalt looma uusi töökohti (kas täis- või osalise tööajaga või hooajaliselt);
  8) projekti realiseerimise tulemusena mitmekesistub kohalik majandusstruktuur;
  9) alustatakse uue tootmise või teenuse pakkumisega;
  10) võetakse kasutusele uut tehnoloogiat;
  11) tegemist on tootearendusprojektiga;

  (2) Lisaks omafinantseeringule peab olema taotletud toetust tööturuametist või muude programmide kaudu ning mis on leidnud rahastamist.
  1) erandite osas on ettepaneku õigus ettevalmistaval komisjonil põllumajanduslike projektide osas, mida ei rahastata tööturuameti ega EAS-I kaudu stardiabi programmist.

  (3) Taotlejal on olemas kogemused ja oskused projekti elluviimiseks, mis kajastuvad äriplaanis (erialased oskused, kogemused jms.).

§ 5.   Taotluste esitamine ja menetlemine

  (1) Taotleja esitab Abja Vallavalitsusele:
  1) vormikohase taotluse (lisa 1);
  2) äriplaani juhend (lisa 2);
  3) kasumiaruande prognoosi 3 aasta kohta (lisa 3).

  (2) Stardiabi taotlused koos nõutud dokumentidega vaadatakse vallavalitsuse poolt läbi ja tehakse otsustus hiljemalt 45 päeva jooksul peale esitamist.

  (3) Stardiabi taotluse esmast läbivaatust korraldab volikogu esimees koos volikogu alatise eelarve-ja majanduskomisjoniga ning arengunõunikuga 20 päeva jooksul taotluse esitamisest ja edastab selle koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga vallavalitsusele lõpliku otsuse tegemiseks.

  (4) Taotluse rahuldamisel sõlmib vallavanem hiljemalt 10 päeva jooksul arvates positiivse otsuse tegemisest taotlejaga lepingu.

  (5) Toetus kantakse üle taotleja arveldusarvele 10 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist.

  (6) Taotluse mitterahuldamise kohta teeb vallavalitsus põhjendatud otsuse ja edastab selle taotlejale 7 tööpäeva jooksul selle tegemisest arvates.

§ 6.   Stardiabi andmise lepingu kohutuslikud tingimused

  Vallavalitsus kinnitab vastava lepingu vormi, milles sätestatakse muuhulgas:
  1) poolte rekvisiidid;
  2) toetuse sihipärase kasutamise kohustus;
  3) toetuse saaja aruandekohustus (raha kasutamise kohta esitada 90 päeva jooksul kuludokumendid);
  4) sanktsioonid toetuse mittesihipärasel kasutamisel

§ 7.   Rakendamine

  Määrus jõustub 01.jaanuar 2007.

Lisa 1 taotlus

Lisa 2 Stardiabi äriplaani koostamise juhend

Lisa 3 Kasumiaruande prognoos

/otsingu_soovitused.json