EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2012, 47

Välireklaami paigaldamise kord

Vastu võetud 30.11.2010 nr 27

Määrus kehtestatakse „ Reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse eesmärk ja põhimõtted

  (1) Reklaami paigaldamise kord (edaspidi: kord) reguleerib reklaami paigaldamist ning nende olemasolu Saue valla haldusterritooriumil.

  (2) Reklaami paigaldamine toimub käesoleva korra kohaselt antud paigaldusloa alusel, mille väljastab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Vallavalitsusele kuuluvatel infotahvlitel on lubatud avaldada kuulutusi ilma paigaldusloata.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) reklaam – reklaam “Reklaamiseaduse” mõttes ning liiklusväline teabevahend “Teeseaduse” § 34 lõike 1 mõttes;
2) reklaamikandja – reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, konstruktsioon, seadeldis (reklaamipost ,- tahvel, treiler jms);
3) mittestatsionaarne reklaam – reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja mis edastab selle koha kohta vahelduvat teavet, kusjuures mõlema poole pind ei ületa summaarselt 1 m² ja reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega;
4) paigaldusluba – luba, mis annab õiguse reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamiseks.

2. peatükk Paigaldusloa taotlemine ja väljaandmine 

§ 3.   Paigaldusloa taotlemine

  (1) Paigaldusluba võib taotleda reklaami paigaldada sooviv füüsiline või juriidiline isik maa omaniku või seadusliku valdaja nõusolekul. Juhul kui reklaami soovitakse paigaldada kolmanda isiku omandis olevale territooriumile või ehitisele, siis on reklaami paigaldaja kohustatud reklaami paigaldamise eelnevalt kooskõlastama territooriumi omanikuga või ehitise omanikuga.

  (2) Paigaldusloa taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele kehtestatud korras paigaldusloa taotlus (lisa 1), millele lisatakse:
  1) kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  2) asendiplaan mõõtkavas, kus on näidatud paigaldatava reklaami asukoht;
  3) maa omaniku, hoone omaniku või teadliku valdaja kirjalik nõusolek.

§ 4.   Paigaldusloa taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus:
  1) registreerib paigaldusloa taotluse;
  2) kontrollib taotluse vastavust paragrahvis 3 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  3) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust;

  (2) Paigaldusluba väljastatakse või paigaldusloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 14 kalendripäeva jooksul paigaldusloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

  (3) Vallavalitsus määrab ametniku, kes menetleb paigaldusloa taotlusi ning ametniku, kes väljastab paigalduslubasid või teavitab taotlejat taotluse rahuldamata jätmisest.

§ 5.   Paigaldusloa väljastamine

  (1) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik vormistab paigaldusloa (lisa 2) kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele.

  (2) Paigaldusluba kehtib kolm aastat väljastamise kuupäevast arvates.

  (3) Paigaldusluba väljastatakse tasuta.

§ 6.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  (1) Paigaldusloa andmisest keeldutakse, kui:
  1) avalduses ja sellele lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid;
  2) reklaam ei vasta “Reklaamiseaduses” või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) avalduse esitaja on reklaamimaksu võlglane;
  4) avalduse esitajal on varasemaid rikkumisi reklaami ja/või reklaamikandja kohta kehtestatud nõuete osas;
  5) reklaam ei sobi ehitise arhitektuurse stiili ja värvilahendusega;
  6) loa saajal on valla ees täitmata kohustusi.

  (2) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik teavitab paigaldusloa taotlejat paigaldusloa andmisest keeldumisest ning põhjendab seda kirjalikult.

3. peatükk Erisused ja nõuded paigaldusloa kehtivuse ajal 

§ 7.   Reklaami paigaldamise erisused

  Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami ehk liiklusvälise teabevahendi paigaldamisel on järgmised erisused:
  1) liiklusväline teabevahend peab vastama lisaks antud korras kehtestatud nõuetele ka “Teeseaduse” § 34 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
  2) riigimaantee kaitsevööndis tuleb paigutuskoht kooskõlastada Põhja Regionaalse Maanteeametiga.

§ 8.   Nõuded reklaami paigaldusloa kehtivuse ajal

  Reklaami omanik on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldusloaga;
  2) tagama reklaami korrektse väljanägemise kogu olemasolu jooksul. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
  3) tagama, et mittestatsionaarne reklaam ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
  4) teatama vallavalitsusele kavatsusest ennetähtaegselt eemaldada reklaam;
  5) maa või hoone omaniku muutumisel esitama vallavalitsusele viivitamatult uue omaniku kirjaliku nõusoleku reklaami paigaldamise lubamiseks.

4. peatükk Järelevalve 

§ 9.   Paigaldusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus peatada paigaldusloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
  1) reklaami omanik on jätnud täitmata vallavalitsuse poolt määratud ametniku ettekirjutuse või märgukirja puuduste kohta reklaami paigaldamisel;
  2) reklaami ei ole paigaldatud kahe kuu jooksul arvates loa väljaandmise kuupäevast;
  3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel;
  4) muutunud on maa või hoone omanik, millel reklaam asub.

  (2) Paigaldusloa peatamisest ja kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 10.   Vastutus

  (1) Vastutus määruse sätete rikkumise eest tuleneb „Reklaamiseadusest“.

  (2) Reklaami mittenõuetekohasel paigaldamisel on vallavalitsuse poolt määratud isikul õigus teha ettekirjutus või märgukiri käesoleva korra rikkujale ning nõuda rikkumise lõpetamist ja anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Nõude täitmata jätmisel võib vallavalitsus loa kehtetuks tunnistada.

  (3) Lõikes 2 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigus omavoliliselt või mittenõuetekohaselt paigaldatud reklaam eemaldada paigaldaja või omaniku kulul vastavalt “Asendustäitmise ja sunniraha seadusele”.

  (4) Kui lõikes 2 sätestatud ettekirjutusega nõutakse reklaami eemaldamist, siis paigaldaja on kohustatud reklaami eemaldama viie päeva jooksul arvates ettekirjutuse kättesaamisest. Selle kohustuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigus vastavalt “Asendustäitmise ja sunniraha seadusele” korraldada reklaami ja/või reklaamikandja eemaldamine reklaami omaniku kulul.

  (5) Loa tähtaja möödumisel tuleb reklaam eemaldada hiljemalt määratud tähtajaks või taotleda 20 päeva enne tähtaja möödumist uus paigaldusluba samadel alustel esmase paigaldusloa taotlemisega. Selle kohustuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigus vastavalt “Asendustäitmise ja sunniraha seadusele” korraldada reklaami ja/või reklaamikandja eemaldamine reklaami omaniku kulul.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) Kinnitada paigaldusloa taotluse vorm (lisa 1).

  (2) Kinnitada paigaldusloa vorm ( lisa 2).

  (3) [Käesoleva määruse tekstist välja jäetud]

  (4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Rein Riga
Volikogu esimees

Lisa 1 Reklaami paigaldamise taotluse vorm

Lisa 2 Paigaldusloa vorm

/otsingu_soovitused.json