ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2012, 51

Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 24.05.2007 nr 6
jõustumine 28.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.201103.10.2011

Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 5 lõike 21 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib suhteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituvate või liitunud kinnistute omanike või valdajate vahel ning määrab liitumise korra Saue valla territooriumil.

  (2) Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

  (3) Eeskirja sätteid ei kohaldata ainult tootmise vajaduseks ette nähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile.

  (4) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele Saue vallas.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid Saue Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kinnitatud Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud tähenduses.

§ 3.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peab välja arendama selliselt, et vallavolikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga (edaspidi arendamise kava) määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal oleks võimalik tagada kõigi kinnistute veega varustamine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine vastavuses arendamise kavale.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt arendamise kavale tagatakse liitumistasuga.

  (3) Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni arendab selle omanik või valdaja, kelleks eeskirja tähenduses on vee- ettevõtja temale kinnitatud tegevuspiirkonnas, kui vallavalitsus ei ole mingite ehitiste arendamise osas otsustanud teisiti.

  (4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab hoidma raamatupidamises selget vahet liitumistasude eest tehtava arendustegevuse ja muu majandus- ja arendustegevuse vahel.

§ 4.   Liitumise alused

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga (edaspidi liitumine) eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku või valdaja (edaspidi liituja) taotlusel tema ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omaniku vahetumisel või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel ei tule tasuda liitumistasu, kui ei muutu liitumistingimused.

  (5) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda liitumisena ning see toimub eeskirja kohaselt. Otsuse missuguse teenusmahu muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik.

  (6) Kui ühisveevärgi või -kanalisatsiooni omanik või kinnistu omanik või valdaja taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul. Viimasel juhul käsitletakse seda eeskirja kohaselt toimuva liitumisena.

§ 5.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt määratud liitumispunkt.

  (2) Liitumispunkt paigaldatakse avalikult kasutatavale maale kuni üks meeter kinnistu piirist väljapoole. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja kokkuleppel.

  (3) Liitumispunktiks on:
  1) veevärgil peakraan, mis kuulub ühisveevärgi juurde;
  2) kanalisatsioonil vaatluskaev (toru), mis kuulub ühiskanalisatsiooni juurde.

  (4) Avalike teede, tänavate ja väljakute sademevee äravooluehitiste liitumispunkt asub sissevoolul peatorusse.

  (5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste või nende kaitsevööndi ulatumisel kinnistule seatakse kinnistule kaitsevööndi ulatuses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste talumiskohustus õigusaktidega sätestatud korras.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 6.   Liitumise taotluse esitamine

  (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale vormikohase taotluse mis peab sisaldama:
  1) isikuandmeid;
  2) andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta;
  3) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;
  4) andmeid kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;
  5) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reo- ja sademevee koguse, reoainete ja reostusnäitajate kohta (viimaseid elamukinnistute puhul ei tooda);
  6) ettepanekut liitumispunktide asukoha kohta;
  7) ettepanekut kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  8) kinnistu plaani;
  9) teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumistingimuste väljastamiseks.

  (3) Liitumise taotluse läbivaatamise eest võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja võtta taotlejalt põhjendatud tasu.

§ 7.   Liitumistingimuste väljastamine

  (1) Ühisveevärgi omanik või valdaja vaatab liitumise taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul ning väljastab taotlejale liitumistingimused.

  (2) Liitumistingimustes tuuakse ära:
  1) liitumispunktide asukohad;
  2) lubatavad veevõtu ja reo- ning sademevee ärajuhtimise kogused, ja reo- ning sademeveega ärajuhtida lubatavad reoained ja ärajuhitava vee reostusnäitajad;
  3) veerõhk ühisveevärgis ning ühiskanalisatsiooni paisutuskõrgus;
  4) tehnilised erinõuded (mõõteseadmed, lokaalpuhastid, keskendajad jne);
  5) nõuded liitumisprojekti koosseisu kohta;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumise taotlust ei rahuldata kui liituda soovija:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, milles ohtlike reoainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) reo- või sademevee kogust või selles sisalduvat reostust või selle kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (4) Ühisveevärgi ja –ühiskanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid klientide veega varustamises või reo –ning sademevee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamata jätmisest või rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult koos põhjuste äratoomisega.

  (5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab väljastatavad liitumistingimused eelnevalt kooskõlastama tegevuspiirkonna vee-ettevõtjaga.

§ 8.   Liitumisprojekti koostamine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekt peab olema koostatud vastavuses õigusaktide ja normdokumentidega. Projekt peab vastama liitumistingimustele ning Saue valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohastele ehitusnõuetele.

  (2) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise projekti (edaspidi liitumisprojekt) koosseis peab vastama liitumistingimustele. Liitumisprojekti koosseisus peab olema vähemalt:
  1) seletuskiri kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse kohta koos kõigi vee tarbimise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise koguseliste ja reostuslike näitajatega;
  2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan;
  3) veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reo- ning sademevee pumba- ja puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised.

  (3) Liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja kokkuleppel võib liituja samaaegselt liitumisprojektiga tellida ka liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti, milleks sel juhul väljastatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimise tehnilised tingimused.

§ 9.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul peale liitumisprojekti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist liitujale.

  (2) Liitumislepingus tuuakse ära:
  1) liitumistingimused (vajadusel liitumisprojektist lähtuvalt täpsustatud);
  2) liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon;
  3) liitumistasu tasumise kord;
  4) liitumise tähtaeg;
  5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja tehnilise järelevalve ulatus kinnistul;
  6) vajadusel muud nõuded liitumisele.

  (3) Kui liitumisleping sõlmitakse lähtudes liitumistasu kalkulatsioonist nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine lähtudes liitumiseks vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitushanke tulemustest. Liitujal on õigus osaleda ehitaja valikul.

  (4) Vajadusel võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja liitumisprojekti läbivaatamisel nõuda tehniliste asjaolude selgitamiseks liitujalt kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni tervikprojekti esitamist.

  (5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida kui liitumisprojekt ei vasta eeskirja §8 lõigete 1 ja 2 nõuetele. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt kooskõlastamatult põhjuste äranäitamisega.

§ 10.   Liitumislepingu täitmine ja lõpetamine

  (1) Liitumisleping lõpeb kui lepingu osapooled on täitnud lepingujärgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reo- ning sademevett. Liitumislepingu lõppedes tekib liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks vee –ettevõtjaga.

  (2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu osaks.

  (3) Liituja teenuslepingu sõlmimise õigusest teavitab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja viivitamatult kirjalikult vee-ettevõtjat lisades liitumistingimused ja piiritlusakti.

  (4) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses õigusaktide, normdokumentide ja projektlahendusega. Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida vallavolikogu otsusega volitatud isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks antakse liitujale ning liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist. Puudustest teavitatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikku või valdajat.

  (5) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ja liitumispunktid jäävad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku omandisse.

  (6) Liitumisleping lõpetatakse liituja taotlusel kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest.

  (7) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus liitumisleping lõpetada:
  1) juriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole õigusjärglast;
  2) kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole pärijat;
  3) muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

  (8) Liitumislepingu lõpetamisel katab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 2 toodud juhul.

3. peatükk LIITUMISTASU ARVUTAMINE JA TASUMINE 

§ 11.   Liitumistasu arvutamise alused

  Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja lähtudes „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses“ sätestatust.
[Paragrahv 11 sõnastus muudetud alates 3.10.2011 Saue Vallavolikogu 29.09.2011 määrusega nr 9]

§ 12.   Liitumistasu arvutamine arendusalal

  [Paragrahv 12 tunnistatud kehtetuks alates 3.10.2011 Saue Vallavolikogu 29.09.2011 määrusega nr 9]

§ 13.   Liitumistasu tasumine

  (1) Liituja maksab liitumistasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

  (2) Kui liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja:
  1) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul peale liitumislepingu sõlmimist;
  2) 50% liitumistasust liitumislepingu järgsete ehitustööde lõpetamise päevaks, tööde kestvusel üle 30 kalendripäeva vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul.

  (3) Liitumislepingu järgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja ühisveevärgi omanikule või valdajale viivist vastavalt liitumislepingule, kuid see ei või olla rohkem kui 0,5% juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale ja mitte rohkem kui Võlaõigusseaduses sätestatud suurusest lähtuvalt füüsilisele isikule tasumata summalt päevas.

  (4) Liitumislepingu järgsest ehitustähtajast mittekinnipidamise korral maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja liitujale leppetrahvi vastavalt liitumislepingule, kuid mitte üle 30% liitumistasust.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva määruse jõustumist liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni liitumislepingus sätestatud kohustuste täitmiseni liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt.

§ 15.   Vaidluste lahendamine

  Käesoleva määruse täitmisel tekkivad lahkarvamused liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel lahendatakse nendevahelise läbirääkimise teel või Saue Vallavalitsuse poolt või õigusaktidega sätestatud korras.

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesoleva määruse tekstist välja jäetud]

§ 17.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 28. mail 2007.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json