Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Tagatise võtmise ja tagastamise kord Saue valla raamatukogudes

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2012, 55

Tagatise võtmise ja tagastamise kord Saue valla raamatukogudes

Vastu võetud 10.07.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 15 lõigete 5 ja 51 ning Saue Vallavolikogu 31. mai 2012 määrusega nr 13 kinnitatud „Saue valla raamatukogude kasutamise eeskirja“ punkti 2.6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Tagatise võtmise ja tagastamise kord Saue valla raamatukogudes reguleerib Saue Vallavalitsuse hallatava asutusena tegutseva raamatukogu (edaspidi raamatukogu ) lugejalt teaviku laenutamisel tagatise võtmist ja selle tagastamist.

§ 2.   Tagatise võtmine

  (1) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Saue vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (2) Teaviku kojulaenutamisel tagatise võtmise teaviku väärtuse tõttu otsustab iga teaviku puhul eraldi raamatukogu direktor, kandes teaviku väärtuslike teavikute nimekirja, mille kojulaenutamisel on õigus nõuda tagatist ka lugejalt, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukohaks on Saue vald. Vastav märge kantakse teavikute andmebaasi.

  (3) Lugeja maksab tagatise vahetult enne teaviku laenutamist sularahas raamatukogu töötajale, kes väljastab tagatise maksmise kohta lugejale kviitungi, kuhu on märgitud:
  1) lugeja ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress;
  3) andmed laenutatud teaviku kohta, mille eest tagatis võetakse;
  4) tagatise summa;
  5) kuupäev;
  6) raamatukogu töötaja allkiri.

§ 3.   Tagatise suurus

  (1) Tagatise suurus on teaviku soetusmaksumus, mis ümardatakse ühe euro täpsusega.

  (2) Vanemate teavikute, mille soetusmaksumus ei ole teada ega võimalik määrata ka uuema trüki hinna alusel, tagatise suurus on 3 eurot.

  (3) Raamatukogu kannab soetusmaksumuse teavikute andmebaasi teaviku raamatukogusse võtmisel.

§ 4.   Tagatise tagastamine

  (1) Tagatis tagastatakse lugejale teaviku tagastamisel raamatukokku tagatise maksmisel väljastatud kviitungi esitamisel.

  (2) Lugeja kinnitab tagatise tagastamist oma allkirjaga raamatukogule jääval kviitungi koopial.

  (3) Tagatist ei tagastata lugejale, kui ta ei tagasta laenatud teavikut raamatukogule laenutustähtaja lõpus või laenatud teavik tagastatakse kahjustatult ning kasutuskõlbmatuna.

  (4) Raamatukogu direktoril on õigus otsustada tagastada tagatis ka peale laenutustähtaja möödumist tagastatud teavikute eest või juhul, kui lugeja asendab kaotatud või kahjustatud teaviku samaväärsega.

  (5) Kui lugeja on Saue valla raamatukogude kasutamise eeskirja punkti 5.4 alusel kohustatud tasuma teaviku kümnekordse hinna, siis arvatakse tagatiseks makstud summa sellest maha.

  (6) Tagastamata teavikute eest makstud tagatise summad arvatakse Saue valla eelarve tuludesse kuue kuu pärast teaviku laenutustähtaja möödumist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2012.

Andres Laisk
Vallavanem

Gedi Aver
Vallasekretäri abi vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json