EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Paide Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2013, 17

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 23.09.2010 nr 13

Määrus kehtestatakse ”Kohalike maksude seaduse” § 2 alusel.

§ 1.  Mõisted

 (1) Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
 2) reklaamimaks (edaspidi maks) – Paide valla avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks määruses sätestatud korras maksukohustuslase poolt maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;
 3) maksuobjekt – reklaam, mida eksponeeritakse Paide valla haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;
 4) maksukohustuslane – maksuobjekti otsene valdaja;
 5) maksuhaldur – isik, kellel on kõik maksukorralduse seadusega antud maksuhalduri õigused ja pandud maksuhalduri kohustused, välja arvatud need õigused ja kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile;
 6) majandus-või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;
 7) tagastusnõue – seaduses ettenähtust suuremas summas tehtud makse ja rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse tagasisaamiseks koostatud kirjalik taotlus, mis esitatakse maksuhaldurile kirjalikus vormis;
 8) reklaami paigaldamise avadus – maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument;
 9) reklaampind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Paide valla haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaampind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;
 10) mobiilne konstruktsioon – reklaami eesmärgil vallaruumi spetsiaalselt paigutatud/pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk või haagis. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
 11) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam, mis asub ehitisel avalikkusele suunatult või eraomandis oleval kinnistul, või mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult;
 12) välireklaamikandja – asi, millele paigaldatakse välireklaami või mille vahendusel edastatakse välireklaami;
 13) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;

 (2) Reklaamina ei käsitata:
 1) majandus- või kutsetegevuse kohas antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta (tarbijakaitseseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud teave);
 2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, toitlustusettevõtte puhul pakutavate toitude ja jookide menüü (v.a allahindlused, sooduskampaaniad ja eripakkumised), isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel või tänavakaubanduse kioskil, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
 3) väljaspool ehitist asuva majandus-või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva paragrahvi punktis 6 nimetatud teabega;
 4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
 5) märgistust kauba müügipakendil pakendiseaduse tähenduses;
 6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta.

§ 2.  Maksuobjekt

 (1) Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse:
 1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
 2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel;
 3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

 (2) Käesoleva määrusega vastuolus paigaldatud reklaamid, sammuti üle kahe kuu eest reklaamimaksu tasumata jätnud maksukohuslaste reklaamid võib Paide Vallavalitsuse korraldusel maha monteerida, kusjuures kulud katab maksuvõlgnik.

 (3) Paide Vallavalitsus jätab endale õiguse mitte lubada paigaldada reklaami kui reklaamikavand ei sobi paigalduskoha arhitektuuri või ümbritseva keskkonnaga stiililt, proportsioonilt või värvilahenduselt; paigaldatav reklaam kujutab ohtu inimeste elule, tervisele või varale.

§ 3.  Maksu mittekohaldamine

  Reklaamimaksuga ei maksustata:
 1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;
 2) Euroopa Liidu institutsioonide ja/või struktuurfondi reklaami;
 3) muuseumide, kunstinäituste, teatrietenduste, kultuuri- ja sporidürituste reklaami;
 4) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;
 5) reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
 6) vahetult inimeste teostatavat reklaami (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);
 7) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
 8) ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud teavet informatsioonitahvlil ning ehitusettevõtjale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimist ehituse piirdel;
 9) pakendipunktil eksponeeritavat reklaami;
 10) välireklaamikandja konstruktsioonielementide tähistust välireklaamikandja omanikule ja otsesele valdajale registreeritud kaubamärgi, nime ning kontaktandmete, sealhulgas domeeninimega;
 11) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus-või kutsetegevuse koht;
 12) Paide valla haldusterritooriumil asuva spordirajatise sisepinnale paigaldatud ja spordirajatises viibivatele isikutele suunatud reklaami;
 13) Liiklusmärgi 636 Eesti Standard EVS 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” teave.
 14) Tegevust alustav ettevõtja , kelle tegevuskoht asub Paide vallas, vabastatakse esimesel tegevusaastal reklaamimaksust.

§ 4.  Maksusoodustused ja taotluse esitamine

 (1) Paide Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) võib anda maksusoodustusi:
 1) selliste heategevusürituste reklaami osas, kus üritusest saadav kogu tulu suunatakse heategevuseks 100%;
 2) suurüritustel eksponeeritavad reklaamid maksustatakse vallavalitsuse ja ürituse korraldaja vahelisel kokkuleppel.

 (2) Taotlus maksusoodustuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele vähemalt 14 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Kui maksusoodustuse taotlus esitatakse vähem kui 14 kalendripäeva enne soovitud eksponeerimise perioodi algust, võib soodustuse andmisel kohaldada hilisemat perioodi.

 (3) Vallavalitsus ei tohi anda maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Paide valla kohalike maksude osas maksuvõlg ja/või esitamata reklaami paigaldamise avaldus varem eksponeeritud reklaamide eest.

 (4) Vallavalitsusel on õigus valeandmete ilmnemisel maksukohustuslase esitatud andmetes anda välja uus korraldus maksusoodustuse andmise tühistamise kohta ja nõuda parandatud reklaami paigaldamise avalduse esitamist.

§ 5.  Maksumäärad

 (1) Maksumäärad
 1) 4 eurot (62,59 krooni) kuus kuni 1m² reklaampinna kohta;
 2) 7 eurot (109,53 krooni) kuus 1,1 – 5 m² reklaampinna koht;
 3) 10 eurot (156,47 krooni) kuus 5,1 - 20 m² reklaampinna kohta
 4) 16 eurot (250,35 krooni) kuus enam kui 20 m² reklaampinna kohta.

 (2) Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijakrediiti ja/või vahendada selliseid lepinguid millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale laenu ning mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aastas, kohaldatakse viiekordset maksumäära.

§ 6.  Maksu arvutamine

 (1) Maksustamisel võetakse aluseks reklaampind, mis on:
 1) tasapinnalise reklaami puhul selle asja pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;
 2) ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindalade summa.

 (2) Maksusumma arvutamisel ümardatakse täisruutmeetrist erinev reklaamipind täisruutmeetriteni iga reklaamikandja osas eraldi.

 (3) Kui korraga eksponeeritakse sama maksumääraga reklaami mitmel reklaampinnal siis summeeritakse reklaampindade pindalad.

§ 7.  Maksukohustuse tekkimise periood

 (1) Maksuperiood on kalendrikuu, alla 1 kuu eksponeeritavate reklaamide tasu arvestatakse 1 kuu eest mil reklaami eksponeeritakse.

 (2) Maksukohustuslasel tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise päevast arvates.

 (3) Maks tuleb tasuda maksuhalduri poolt esitatud arve alusel ja nimetatud arveldusarvele enne reklaami paigaldamist.

 (4) Kui maksukohustuslane ei ole tasunud reklaamimaksu arvel märgitud tähtpäevaks, on ta kohustatud tähtpäevaks tasumata maksusummalt maksma intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seaduses sätestatud määras.

§ 8.  Reklaami paigaldamise avaldus

 (1) Maksukohustuslane on kohustatud esitama maksuhaldurile avalduse (Lisa 1) reklaami paigaldamise kohta hiljemalt 14 päeva enne reklaami eksponeerimist kas tema ametiruumides, elektroonilist andmeside kasutades või posti teel.

 (2) Reklaami paigaldamise avaldusele lisatakse eksponeeritava reklaami mõõdud, reklaami näidis ja reklaami eksponeerimise periood. Reklaami paigaldamise avaldus peab olema allkirjastanud (elektrooniliselt esitatud avaldus elektrooniliselt allkirjastanud) maksukohustuslase esindusõiguslik isik.

 (3) Maksuhaldur teeb reklaami paigaldamise avaldusele märked selle laekumise kuupäeva kohta, kontrollib vastavust vormile, kooskõlastuste olemasolu ning teavitab taotlejat oma otsusest.

 (4) Reklaami paigaldamise avaldus tuleb koostada määruse lisaga kehtestatud vormi kohaselt.

 (5) Kui reklaami eksponeeritakse korraga mitmel reklaampinnal, võib koostada ühe reklaami paigaldamise avalduse.

§ 9.  Maksu tagastamine

 (1) Kui maksumaksja on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas kokkulepitud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on maksukohustuslasel õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ette nähtud suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

 (2) Tagastusnõue esitatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval päeval maksuhalduri ametiruumides, posti või e-posti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

 (3) Tagastusnõudes tuleb märkida avalduse esitamise kuupäev, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

 (4) Enam tasutud maksu ei tagastata, kui maksukohustuslasel on muu maksuobjekti osas maksuvõlg.

§ 10.  Maksuhaldur

  Maksuhaldur on Paide Vallavalitsus, kes korraldab maksu kogumise ja rakendab maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

§ 11.  Vaidemenetlus

 (1) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada:
 1) viivitust;
 2) tegevusetust;
 3) muid maksuhalduri toiminguid.

 (2) Vaie maksuhalduri toimingu peale esitatakse Paide Vallavalitsusele.

 (3) Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil vaide esitaja sai vaidlustatavast toimingust teada või pidi teada saama.

§ 12.  Maksuõigusrikkumiste eest kohaldatavad karistused

  Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust ”Maksukorralduse seaduse” § 153¹ ja/või § 154 järgi

§ 13.  Määruse rakendamine

 (1) Enne määruse jõustumist esitatud avaldused loetakse kehtivaks.

 (2) Paide Vallavolikogu 25.01.1996 määrus nr 1 ”Reklaami ja kuulutustemaksu kehtestamine” loetakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.jaanuaril 2011.

Raivo Raja
Volikogu esimees