ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirhindade kehtestamine 2015. aastaks

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirhindade kehtestamine 2015. aastaks - sisukord
Väljaandja:Torma Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2014, 1

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirhindade kehtestamine 2015. aastaks

Vastu võetud 21.10.2014 nr 2

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14 lõike 1 punkti 4 ja lõike 2, § 141 lõike 1, Torma Vallavolikogu 18.11.2008 määruse nr 81 „Torma valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“ § 6 ja OÜ Torma Soojus 20.10.2014 taotluse alusel annab Torma Vallavalitsus m ä ä r u s e:

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Torma vallas vee-ettevõtja OÜ Torma Soojus poolt opereeritavates piirkondades vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.

§ 2.  Teenuse hind

  Kehtestada Torma valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirhinnad:
 1) vee teenuse hind 1,88 €/m3, millele lisandub käibemaks 20%.
 2) kanalisatsiooni teenuse hind 1,99 €/m3, millele lisandub käibemaks 20%.

§ 3.  Abonenttasu kehtestamine

  Kehtestada vee- ja kanalisatsiooniteenuse abonenttasu veesisendi kohta 0,88 eurot, kinnistul eraldi arvete esitamisel kõigile kaasomanikele iga lepingu kohta kuus, millele lisandub käibemaks.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Torma Vallavalitsuse 04.11.2013 määrus nr 13 “Vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirhindade kehtestamine Torma vallas” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus avalikustada 30 päeva enne hinna kehtima hakkamist.

 (3) Määrus jõustub 1. jaanuar 2015.

Triin Pärsim
Vallavanem

Tiina Leeben
Vallasekretär