Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise kord

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2014, 15

Raieloa andmise kord

Vastu võetud 23.10.2014 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel, arvestades muinsuskaitseseaduse ja veeseaduse sätteid.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Raieloa andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Kuressaare linna territooriumil puu vm kõrghaljastuse elemendi raieks loa taotlemist, loa andmist ning loa väljastamisel võimalike kõrvaltingimuste seadmist.

 (2) Korda ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses.

 (3) Kõrghaljastuse alla kuuluvad maastikku ilmestavad puudegrupid, üksikpuud, pargid ja haljasalad ning metsaosad maatükil, kus projekteerimistingimused või detailplaneering näevad ette metsa majandamisest erinevat maakasutust.

§ 2.  Mõisted käesoleva määruse tähenduses

 
 1) puu – kõrghaljastuse element, millel on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra;
13.09.2016 15:07
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus. Eemaldatud üleliigne punkt 1 Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel. Arvestades Kuressaare Linnavalitsuse 09.09.2016 taotlust nr /3-3.6/1278-1
 2) raie – puu likvideerimine juurekaelalt või puu võra hoolduslõikus, mille käigus säilitatakse puu elujõulisus ja loomuomane võra;
 3) raieluba – luba, mis annab õiguse puu likvideerimiseks või hoolduslõikuseks ning määrab vajadusel raie kõrvaltingimused;
 4) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 m kõrguselt juurekaelast;
 5) vesivõsu – uinuvast või lisapungast arenenud väheharunenud võsu;
 6) arborist – kutsetunnistust omav puuhooldusoskustega spetsialist;
 7) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada;
 8) asendusistutus – raiutava puu asemele puu või põõsa asendusistutamine garantiikirjas märgitud kohas ja hulgal.

§ 3.  Raieloa andmise üldised alused

 (1) Puu raie on lubatud käesoleva korra kohaselt väljastatud raieloa alusel. Raieloa saamiseks esitab taotleja Kuressaare Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vastava taotluse.

 (2) Raieloa taotlusi menetleb linnavalitsuse heakorra ja haljastuse spetsialist (edaspidi spetsialist). Taotluste sisuliseks lahendamiseks moodustab linnavalitsus nõuandva organina raiekomisjoni.

 (3) Raieks ei ole vaja raieluba taotleda:
 1) alla 8 cm rinnasdiameetriga puule (v.a avalikul haljasalal, pargis või alleel kasvav mistahes puu);
 2) viljapuule (v.a avalikul haljasalal kasvav viljapuu);
 3) tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või okstele;
 4) kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks.

 (4) Tormiheite ja tuulemurru korral ning kohest likvideerimist nõudvast avariiohtlikust puust või okstest on puu kasvukoha maa omanik või valdaja kohustatud esimesel võimalusel avastamise hetkest arvates teatama linnavalitsusele, märkides mahalangenud või ohtlike puude arvu, liigid, rinnasdiameetri, täpse asukoha ja võimalusel saatma foto ning korraldama avariiohtliku olukorra või tormiheite ning tuulemurru likvideerimise. Spetsialist fikseerib nimetatud olukorra ja puu likvideerimise ning vajaduse korral kontrollib olukorda sündmuspaigal.

 (5) Raieluba ei ole vaja taotleda linnavalitsuse hallatava Kuressaare Linnamajanduse või linnavalitsuse tellimusel töid teostava ettevõtte poolt linna avalikel haljasaladel, kalmistul, pargis või alleel (edaspidi linna avalik ala) tehtava hoolduslõikuse korral.

 (6) Raieloa taotlemisel peab taotleja tagama spetsialistile ja raiekomisjonile ligipääsu puule.

 (7) Raieloa saanud isik kannab puu raiumisel tekkiva raiese ja okste äraveoga kaasnevad kulud.

 (8) Korra rakendamiseks vajalikud dokumentide vormid kinnitab linnavalitsus.

§ 4.  Raieloa kõrvaltingimused

 (1) Linnavalitsus võib seada raieloa andmisel kõrvaltingimusena asendusistutuse kohustuse või nõuda kõrvaltingimusena muud kõrghaljastuse hooldustegevust.

 (2) Kõrvaltingimuste täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele raieluba on antud.

§ 5.  Kännu ja juurestiku eemaldamine

 (1) Raiutud puu känd tuleb eemaldada vähemalt maapinnani, kui ei ole vajadust kännu ja/või juurestiku täielikuks eemaldamiseks.

 (2) Raiutud puu kännu ja/või juurestiku eemaldamisel tuleb lähtuda Kuressaare linna kaevetööde eeskirjast.

§ 6.  Tööde keelamine raierahu perioodil

 (1) Lindude ja nahkhiirte pesitsemise ajal (aprillist kuni augusti lõpuni) võib linnavalitsus keelata puu raie kohtades, kus pesitsevad linnud.

 (2) Puude aktiivsest vegetatsiooniperioodist ja liigilisest eripärast sõltuvalt võib linnavalitsus keelata puude hoolduslõikuse.

2. peatükk RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE  

§ 7.  Raieloa taotlemine

 (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik, kinnistu või hoonestuse seaduslik valdaja omaniku nõusolekul või omaniku volitatud isik.

 (2) Raieloa taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase raieloa taotluse.

 (3) Raieloa taotlusele lisatakse:
 1) vajadusel kinnistu plaan, millel on märgitud likvideeritavad ja/või hoolduslõikust vajav(ad) puu(d);
 2) foto(d) puu(de)st;
 3) esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab volitatud isik;
 4) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku raiesoovi kajastav protokoll, kui luba taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
 5) kaasomanike enamuse kirjalik nõusolek, kui kaasomandi eset ei valitseta ühistu kaudu;
 6) ehitusluba ja väljavõte projektist (nt asendiplaan), kui raieluba taotletakse ehituse alla jäävale puule.

 (4) Kui puu raiumisel suletakse liiklejate ohutuse tagamiseks või mõnel muul põhjusel liikluseks kõnnitee ja/või sõidutee, siis tuleb taotleda linnavalitsuselt luba tee või tänava ajutiseks sulgemiseks vastavalt teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirjale.

§ 8.  Raieloa taotluse menetlemine

 (1) Spetsialist:
 1) registreerib raieloa taotluse;
 2) kontrollib raieloa taotluse vastavust korra paragrahvis 7 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
 3) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
 4) kontrollib vajadusel detailplaneeringuga, kaitsealuste parkide hoolduskavaga või hoiuala kaitsekorralduskavaga seatud tingimusi puistu raiele;
 5) küsib kaitstava loodusobjekti valitseja seisukoha ja vajadusel nõusoleku, kui puu asub kaitstaval loodusobjektil;
 6) küsib Muinsuskaitseameti nõusoleku, kui puu asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal;
 7) küsib Keskkonnaameti nõusoleku, kui puu asub veekaitsevööndis.

 (2) Spetsialist koostöös raiekomisjoniga:
 1) teostab puu(de) ülevaatuse ja hindab kavandatava raie põhjendatust, vajadusel otsustab taotlejalt dendropatoloogilise seisundihindamise või haljastusprojekti nõudmise;
 2) märgistab vajadusel raiutava puu looduses;
 3) vajadusel hindab teostatud hoolduslõikuse kvaliteeti ja määrab lisahoolduslõikusvajaduse;
 4) määrab hoolduslõikuseks arboristi kaasamise vajaduse;
 5) määrab korra paragrahvis 13 sätestatud juhtudel ja tingimustel asendusistutuse vm raieloa väljastamise kõrvaltingimuse.

 (3) Dendropatoloogilist seisundihindamist on õigus nõuda, kui:
 1) puu tervise ja elujõulisuse ning avalikus kohas liiklejate ohustamise osas tekib raieloa taotlejaga eriarvamus;
 2) soovitakse likvideerida puud, mis on määratud säilitatavaks haljastusprojektiga;
 3) soovitakse likvideerida puud, mis on riikliku või kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina looduskaitse all;
 4) soovitakse likvideerida puud, mille puhul on tegemist olulise tähtsusega põlispuuga, eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga, mille raiumine kahjustaks väärtuslikku loodus- ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga.

 (4) Haljastusprojekti on õigus nõuda, kui 10 aasta kestel soovitakse likvideerida ⅓ või enam kinnisasjal asuvast puistust ühisplaneeringuga määratud üldkasutatavate hoonete alal, puhkeotstarbelisel alal, mereäärsel segahoonestusalal, kaubandus- ja teenindusalal või transpordimaal.
13.09.2016 15:10
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus. Eemaldatud üleliigne sümbol Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel. Arvestades Kuressaare Linnavalitsuse 09.09.2016 taotlust nr /3-3.6/1278-1

 (5) Raieloa andmisel puu likvideerimiseks on spetsialistil õigus enne loa väljastamist nõuda raieloa taotlejalt garantiikirja asendusistutuse vm raie kõrvaltingimuse täitmise tagamiseks.

§ 9.  Raieloa väljastamine

 (1) Raieloa taotlejale väljastatakse raieluba või teavitatakse teda taotluse rahuldamata jätmisest 30 kalendripäeva jooksul taotluse lahendamiseks viimase vajaliku või nõuetekohase dokumendi registreerimisest. Raieloa taotluse rahuldamata jätmist peab põhjendama.

 (2) Spetsialist vormistab vormikohase raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb linnavalitsusele. Raieluba väljastatakse tasuta.

 (3) Raieloa saaja kohustub teatama spetsialistile raie aja 3 päeva enne või pärast raie teostamist.

 (4) Väljastatud raieloal olev teave raie iseloomu, asukoha, puude arvu, asendusistutuse kohustuse ja raieloa väljaandmise kuupäeva kohta avalikustatakse linna veebilehel.

§ 10.  Raieloa kehtivus

 (1) Raieluba puu likvideerimiseks on tähtajatu. Erandjuhtudel on õigus anda tähtajaline või muus osas tingimuslik raieluba.

 (2) Raieluba puu hoolduslõikuseks antakse ühekordseks lõikuseks.

§ 11.  Raieloa väljastamisest keeldumine

 (1) Raieloa väljastamisest võib keelduda kui:
 1) raieloa taotlus ei vasta § 7 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle ettenähtud aja jooksul;
 2) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

 (2) Raieloa väljastamisest puu likvideerimiseks võib keelduda, kui:
 1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust vm) ega avalikus kohas liiklejaid;
 2) puu on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga;
 3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina looduskaitse all;
 4) taotleja on jätnud täitmata varasema linnavalitsuse poolt määratud asendusistutuse kohustuse või rikkunud muid raieloaga sätestatud tingimusi;
 5) puu on olulise tähtsusega põlispuu, eripärane või muul põhjusel väärtuslik puu, mille likvideerimine kahjustaks väärtuslikku loodus- ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga;
 6) puu kasvukoha kinnistu osas on käimas planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni.

 (3) Raieloa väljastamisest puu hoolduslõikuseks võib keelduda, kui lõikuse läbiviimiseks on valitud ebaõige aeg, ebasobiv lõikusmeetod, hooldusvõte või lõikuse ulatus.

§ 12.  Hoolduslõikuse nõuded

  Hoolduslõikuse teostamisel tuleb arvestada järgmisi nõudeid:
 1) lõikuse läbiviimiseks valida vastavalt puuliigi vegetatsiooniperioodile õige aeg;
 2) lõikusmeetod ja hooldusvõte peab olema sobiv puuliigile;
 3) järgida raieloal kirjeldatud tingimusi puu hoolduslõikuse meetodi, ulatuse ja lõikamise aja kohta;
 4) tagada puu elujõulisuse, dekoratiivsuse, liigiomase võrakuju, võra tasakaalu, puuvõra visuaalse välimuse ja võra proportsioonide säilimine.

3. peatükk ASENDUSISTUTUS 

§ 13.  Asendusistutus

 (1) Raieloa väljastamisel puu likvideerimiseks, v.a määruse § 3 lg 3 p 3 nimetatud juhul, võib seada kõrvaltingimusena asendusistutuse. Ühe likvideeritava puu asemele võib nõuda kuni kahe puu või samas visuaalses vääringus põõsaste istutamist.

 (2) Asendusistutuse võib asendada kõrghaljastuse hooldusega, eelkõige hoolduslõikuse, tüveharudele tugivööde paigaldamise, seisundiuuringu vm vajaliku hooldustegevusega.

 (3) Asendusistutuse asukohad ja istikud peavad vastama Eesti Vabariigi standarditele EVS 843:2003 ja EVS 778:2001.

 (4) Asendusistutuse korras rajatava haljastuse istutamise täpsemad tingimused, eelkõige istikute arvu, liigi, istutamise asukoha ja muud näitajad, määrab spetsialist, arvestades raiekomisjoni ettepanekuid.

 (5) Asendusistutust võib ette näha detailplaneeringuga, projekteerimistingimustega ja ehitusprojektiga või ehitusloa ja kasutusloa väljaandmise kõrvaltingimusena.

 (6) Asendusistutust võib nõuda, kui puuvõra kärpimisega ei tagatud puu elujõulisust ja puu sureb kärpimise tagajärjel kahe aasta jooksul pärast hoolduslõikuseks loa väljastamist.

 (7) Asendusistutust võib nõuda, kui hoolduslõikusega on rikutud puu liigiomane võrakuju või võra tasakaal, puuvõra visuaalne välimus või proportsioonid.

 (8) Asendusistutus antakse kohe pärast töö valmimist üle spetsialistile üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Üleandmisel kontrollitakse asendusistutuse vastavust nõuetele. Kui istutustöö ei vasta nõuetele, siis on spetsialistil õigus nõuda puuduste kõrvaldamist ja pikendada asendusistutuse kohustuse täitmise tähtaega.

 (9) Kui asendatud püsihaljastus hävib asendusistutuse nõuete rikkumise tõttu kahe aasta jooksul istutuse fikseerimisest spetsialisti poolt, võib nõuda samaväärse haljastuse rajamist samasse istutuskohta raieloa taotleja poolt ja kulul.

 (10) Asendusistutuse kohustuse täitmise tähtaja pikendamist on võimalik taotleda juhul, kui istutust pole võimalik teha seoses pooleliolevate ehitustöödega või muudel mõjuvatel põhjustel.

 (11) Asendusistutuse kohustuse täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele väljastatakse raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 14.  Raieloa muutmine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Raieloa kehtivust on õigus peatada või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
 1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 2) rikutakse loaga seatud tingimusi hoolduslõikuse ulatuse ja aja, arboristi kaasamise, raierahu, raiutud puude käitlemise vms osas;
 3) raiutakse loale mittekantud puid;
 4) puu kasvukoha kinnistule antud ehitusluba tunnistatakse kehtetuks;
 5) taotleja ei ole vormistanud garantiikirja asendusistutuse vm raieloa kõrvaltingimuse täitmiseks.

 (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Raieloa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 15.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Järelevalvet käesoleva korra nõuete täitmise üle teostavad linnavalitsuselt vastavad volitused saanud ametnikud.

 (2) Käesoleva korra nõuete rikkumise eest kohaldatakse looduskaitseseaduses sätestatud vastutust.

 (3) Käesoleva korra rikkumisel teostavad kohtuvälist menetlust linnavalitsuse määratud ametnikud.

 (4) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale ning kahju tekkimisel kohustub hüvitama kahjustatud isikule põhjustatud kahju.

 (5) Asendusistutuse vm raie kõrvatingimuse täitmise kohustuse nõudmisel lähtutakse võlaõigusseaduse sätetest.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 17. veebruari 2011 määrus nr 10 „Raieloa andmise kord Kuressaare linnas“

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Toomas Takkis
Linnavolikogu esimees