KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Kose valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2016, 2

Kose valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 20.10.2016 nr 120

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, Vabariigi Valitsuse 27.06.2013 määruse nr 107 „Kose valla ja Kõue valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 ja Kõue Vallavolikogu 21.03.2013 otsusega nr 180 kinnitatud „Kose valla ja Kõue valla ühinemislepingu“ punkti 5.2. alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev eeskiri kehtestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Kose valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom. Käesolev eeskiri ei laiene jahikoertele jahipidamisel.

  (3) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb koerte ja kasside pidamisel järgida loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, korrakaitseseaduse, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord", põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded", põllumajandusministri 20.11.2000 määruse nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri“, Kose valla heakorra eeskirja ning teiste riigi ja Kose valla õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja – isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb loomapidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse loom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub, kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  2) hulkuv loom – loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi või märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  3) häirimine – inimeste igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine – inimeste vara, elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  5) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  6) varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

§ 3.   Loomapidamine

  (1) Koera on lubatud pidada õues piiratud territooriumil või kinnises ruumis selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et koer sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidaja peab välistama oma koera ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse.

  (2) Loomaomanik peab tagama, et tema kass ei häiri ega ohusta teisi isikuid ega kahjusta nende vara.

  (3) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

  (4) Korterelamus lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (5) Loomapidamisega ei tohi rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid või heakorra nõudeid.

  (6) Loomapidamine ei tohi häirida, kahjustada ega ohustada inimesi, vara või teisi loomi.

  (7) Loomapidaja kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks, või kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis.

  (8) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.

  (2) Loomapidaja peab tagama järelevalve käitumise poolest agressiivse ja ohtliku koera üle, kes peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

  (3) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga viibida inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral kohe jalutusrihma külge kinnitada.

  (4) Jalutusrihmata võib koeraga viibida avalikus kohas, kui see osutub vajalikuks teenistusülesannete täitmiseks.

  (5) Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikku kohta. Looma väljaheited tuleb koheselt koristada.

  (6) Ühissõidukis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koeral, kes on süles või kandmisvahendis.Kasse on ühissõidukis lubatud vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (7) Koera tohib jätta lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist.

  (8) Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) koera pidamisel paigaldama temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule ja piirdeaia olemasolul selle kõigile tänavaga külgnevatele osadele koera olemasolust teavitava hoiatussildi;
  2) tagama temale kuuluval territooriumil teenistuskohustusi täitva ametiisiku julgeoleku looma võimaliku ründe vastu;
  3) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas kohe koristama avalikus kohas oma looma väljaheited;
  4) viivitamata korraldama temale kuuluva lahti pääsenud looma püüdmist;
  5) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teavitama tervisekaitse- ja veterinaarasutust;
  6) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  7) järgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada loomal reostada avalikku kohta ja hoone ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) loomade pidamine korterelamu avalikes ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga;
  3) viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
  4) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  5) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades, tiikides ja purskkaevudes;
  6) lubada loomal viibida laste mänguväljakutel ja liivakastides.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 sätestatud nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

  (4) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu

  (5) Omanikuta looma toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus elamu kodukorraga, on keelatud.

§ 6.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist korraldab Kose Vallavalitsus.

  (2) Hulkuva looma kinnipüüdmisel tuleb kontrollida, kas looma on võimalik identifitseerida ja koheselt omanikule tagastada.

  (3) Hulkuv loom, keda ei ole võimalik identifitseerida või koheselt omanikule tagastada paigutatakse varjupaika ning hoitakse varjupaigas vähemalt 14 päeva, arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga veebilehel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, tasudes looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud ning märgistamata looma puhul ka märgistamise- ja registreerimiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.

  (4) Hulkuvatest loomadest peab teavitama Kose Vallavalitsust.

§ 7.   Koera või kassi märgistamine ja registreerimine

  (1) Kose vallas peetav koer või kass peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi, tätoveeringut või olema muul viisil märgistatud ning olema registreeritud lemmikloomaregistris.

  (2) Loomapidaja peab laskma looma veterinaararstil märgistada ja registreerima looma seitsme päeva jooksul arvates koera või kassi kolmekuuseks saamise päevast.

  (3) Omandatud vähemalt kolmekuune loom tuleb märgistada ja registreerida viieteist päeva jooksul arvates omandamise päevast.

§ 8.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Käesoleva eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel ja korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Kose Vallavalitsus.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Käesolev määrus jõustub 15. novembril 2016.

  (2) Paragrahvi 7 lõige 1 jõustub 1. jaanuaril 2017.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist tätoveerimise teel märgistatud loomale ei pea paigaldama kiipi. Juhul, kui tätoveeritud loom ei ole registreeritud Eesti Lemmikloomaregistrisse, tuleb ta seal registreerida hiljemalt 1. jaanuaril 2017.

  (4) Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 17.06.2010 määrus nr 14 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (5) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 18.06.2009 määrus nr 141 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json