HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Järva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2018, 12

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 23.10.2018 nr 9
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Järva valla koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteaed) rühmade moodustamist, lapse vastuvõtmist, lasteaia kohtade jagamist, lasteaia koha kasutamist ning lasteaiast väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaia rühmade moodustamine

  (1) Lasteaia direktor (edaspidi direktor) analüüsib koostöös valla haridusvaldkonna ametnikuga (edaspidi ametnik) iga aasta veebruaris lasteaia rühmade struktuuri ja kohtade arvu järgmisel õppeaastal.

  (2) Rühmade liikide määramisel arvestatakse laste vanust seisuga 30. september.

§ 3.   Sobitus- ja erirühma moodustamine

  Direktoril on õigus moodustada Järva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) nõusolekul vastavalt vajadusele ja võimalusele sobitus- ja erirühmi.

§ 4.   Koht lasteaia rühmas

  (1) Lasteaia rühmade moodustamisel arvestatakse seaduses sätestatud piirnorme.

  (2) Kohta rühmas võib kasutada täis- või osaajalisena. Täisajalise koha puhul võib laps kasutada kohta kogu lasteaia lahtioleku aja vältel. Osaajalist kohta saab laps kasutada direktoriga kokkulepitud aegadel ja tingimustel. Koha kasutusse andmise osaajalisena otsustab direktor.

  (3) Üldjuhul saab laps kohta kasutada direktoriga kokku lepitud ajast kuni kooliminekuni s.o kooliminekule eelneva õppeaasta 31. augustini.

§ 5.   Õigus saada koht lasteaias

  (1) Lasteaias on õigus saada koht lapsel:
  1) kes on vanuses üks aasta ja kuus kuud kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
  2) kelle enda ja ühe lapsevanema või eestkostja (edaspidi vanem) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Järva vallas.

  (2) Kui lasteaias on koht, mida ei vaja Järva valla laps, võib lasteaed kohta pakkuda lapsele, kellel on täitmata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud tingimused.

2. peatükk Lapsele lasteaias koha taotlemine 

§ 6.   Lapsele lasteaia koha taotlemine

  (1) Lapsele lasteaias koha taotlemiseks esitab vanem vormikohase avalduse (lisa 1), märkides ära eelistatud lasteaia.

  (2) Avaldus sisaldab kinnitust, et vanem on teadlik lasteaia koha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele.

§ 7.   Avalduse esitamine ja tühistamine

  (1) Lapsevanem esitab avalduse vallavalitsusele.

  (2) Lapsevanem peab vallavalitsust teavitama koheselt avalduses esitatud andmete muutumisest.

  (3) Kui lapsevanem ei soovi enam Järva vallalt kohta lasteaias, tuleb esitada selle kohta kirjalik teade vallavalitsusele.

§ 8.   Lasteaiaga tutvumine

  (1) Vanemal on õigus soovi korral direktoriga kokkulepitud ajal tutvuda lasteaiaga.

  (2) Direktor või lasteaia õppealajuhataja tutvustab lasteaiaga tutvuma tulnud vanemale muuhulgas:
  1) lasteaia rühmade tööd;
  2) käesolevas määruses kehtestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) lasteaia kodukorda;
  4) rühma tegevus- ja päevakava;
  5) huviringide tööd ja tasu.

3. peatükk Avalduse menetlemine ja lapse lasteaeda vastuvõtmine 

§ 9.   Avalduste järjekord

  Avaldused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades avalduse esitamise aega, lapse vanust 30. septembri seisuga.

§ 10.   Üksiku vabanenud koha täitmine

  (1) Kui õppeaasta kestel tekib lasteaias vaba koht, teeb direktor järjekorras esimese sobivas vanuses kohta sooviva lapse vanemale koha pakkumise.

  (2) Pakkumise saamisel tuleb vanemal seitsme päeva jooksul otsustada, kas ta võtab pakkumise vastu või loobub. Kui lapsevanem seitsme päeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse vanem pakkumisest loobunuks.

  (3) Loobumise korral ei pakuta lapsevanemale samaks õppeaastaks kohta samas lasteaias.

  (4) Direktor võtab lapsevanemaga pakkumise kehtimise ajal ühendust, et selgitada vanemale koha kasutamise tingimusi, sh koha kasutamise algusaega.

§ 11.   Uueks õppeaastaks kohtade täitmine

  (1) Uueks õppeaastaks kohtade täitmine toimub igal aastal hiljemalt 31. mail.

  (2) Lasteaia kohad täidetakse ametniku ja direktori koostöös.

  (3) Direktor võtab vanemaga ühendust hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast vanemale pakkumise esitamist, et selgitada vanemale koha kasutamise tingimusi, sh koha kasutamise algusaega.

§ 12.   Pakkumisest loobumine

  (1) Vanem võib pakutud kohast loobuda, valides ühe järgmistest põhjustest:
  1) vanem soovib kohta lapse õe-venna lasteaeda;
  2) vanem soovib koha kasutamise algusaega edasi lükata;
  3) vanem soovib kohta teises lasteaias;
  4) vanem soovib kohta ainult eelistatud lasteaias;
  5) vanem ei soovi kohta Järva valla lasteaias.

  (2) Kui vanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud põhjusel, siis menetletakse tema taotlust eelisjärjekorras.

  (3) Kui vanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud põhjusel, siis tuleb tal koha kasutamise algusaega muuta ning kohtade jagamisel arvestatakse koha kasutamise uue algusajaga.

  (4) Kui vanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud põhjusel, siis arvestatakse võimalusel vanema soovi saada koht teises lasteaias.

  (5) Kui vanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud põhjusel, siis pakutakse talle kohta ainult eelistatud lasteaias, teisi koha pakkumisi järjekorra alusel ei tehta.

  (6) Kui vanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud põhjusel, siis tema avalduse menetlemine lõpetatakse.

  (7) Kui vanemale on pakutud kohta 1. kuni 3. eelistuse lasteaias ja ta on pakkumistest loobunud, siis tema avalduse menetlemine lõpetatakse.

§ 13.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine

  Direktor annab välja käskkirja lapse lasteaeda vastuvõtmise kohta.

4. peatükk Lasteaias koha kasutamise üldised tingimused 

§ 14.   Koha kasutamise alustamine

  (1) Vanem võib tuua lapse lasteaeda koha kasutamise alguspäevast.

  (2) Vanem võib taotleda lasteaialt koha kasutamise alguspäeva edasilükkamist. Direktor hindab taotluse põhjendatust ja otsustab, kas ta lükkab koha kasutamise alguspäeva edasi või mitte.

§ 15.   Lapse lasteaeda toomine ja sealt lahkumine

  (1) Vanem toob lapse lasteaeda isiklikult ja viib lapse sealt ka isiklikult ära, v.a kui lapse rühma õpetajaga on kokku lepitud teisiti.

  (2) Lapse lasteaeda toomisel ja koha kasutamisel järgib vanem tervisekaitsenõudeid, lasteaia lahtioleku aegu, lasteaia kodukorda ning rühma tegevus- ja päevakava.

  (3) Vanem toob lasteaeda üksnes terve lapse. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

§ 16.   Asenduskoha kasutamine

  Lasteaia ajutise sulgemise ajaks pakub vallavalitsus lapsele vajadusel asenduskohta teises lasteaias.

§ 17.   Lapse viimine ühest rühmast teise

  Direktor võib viia lapse vajadusel ühest rühmast teise, arvestades seaduses sätestatud nõudeid ja võimalusel vanema soove.

§ 18.   Vanema ja lasteaia vahelise info vahetamise hea tava

  (1) Vanemal on õigus saada direktorilt, lasteaia õppealajuhatajalt ja õpetajatelt teavet lasteaia töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse, kodukorra, toidukulu, vanema poolt kaetava osa ja selle kehtestamise aluste kohta ning muud teavet, mis on seotud koha kasutamisega lasteaias.

  (2) Vanem teavitab lasteaeda:
  1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  2) lapse terviseseisundist, mis eeldab eritingimuste loomist;
  3) esimesel võimalusel lapsel diagnoositud nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.

§ 19.   Koha kasutamise eest tasumine

  (1) Vanem tasub koha kasutamise eest vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi osalustasu).

  (2) Osalustasu arvestus algab alates koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

  (3) Osalustasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteaiast puudumise ajaks.

  (4) Osalustasu arvestus peatub lasteaia ajutise sulgemise ajaks, kui see on pikem kui 14 päeva.

  (5) Osalustasu tasutakse järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 20.   Toitlustamise eest tasumine

  (1) Lapsele on tagatud kolm toidukorda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode). Eeldatakse, et laps osaleb kõigil kolmel toidukorral.

  (2) Vanemal on võimalik toidukorrast loobuda, kui ta teatab sellest ette vähemalt kaks nädalat enne uue arvestuskuu algust, mil ta toidukordade muutmist soovib.

  (3) Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

  (4) Lapse puudumisest tuleb lasteaeda teavitada lasteaia kodukorras sätestatud ajal ja viisil. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva toidukordade eest.

  (5) Toidukulu päevamaksumuse (sh toidukordade hinnad) otsustab lasteaia hoolekogu, arvestades seejuures, et vanemaid oleks võimalik uuest toidukulu päevamaksumusest teavitada vähemalt üks kuu ette.

  (6) Toitlustamise eest tasutakse toitlustamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 21.   Arve esitamine

  (1) Vanemale esitatakse arve hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks. Koha kasutamise algus- ja lõpukuul esitatakse arve esimesel võimalusel ja vanemal tuleb arve tasuda viie päeva jooksul.

  (2) Kui koha kasutamise alguskuul ja lõpukuul ei kasuta laps kohta terve kuu, arvestatakse osalustasu tegelikult kasutatud aja eest kuu keskmise tööpäeva maksumuse alusel. Lõpukuu eest esitataval arvel kajastatakse toidukulu prognoosina kuni koha kasutamise lõpuni jäävate toidukordade arvu alusel. Kui hiljem selgub, et lapse tegelik toidukordade arv on väiksem, tagastatakse vanemale enammakstud summa.

§ 22.   Koha kasutamise peatamine

  (1) Direktor võib vanema taotluse alusel lapse tervisest tulenevatel põhjustel otsustada koha kasutamise peatamise kuni kolmeks kuuks järjest.

  (2) Koha kasutamise peatumise ajal ei maksa vanem osalustasu.

§ 23.   Lapse varasem kooliminek

  Kui laps on saavutanud kooliküpsuse enne koolikohustuse tekkimist ja vanem soovib last varem kooli saata, tuleb vanemal teavitada sellest ametnikku soovitavalt 10. märtsiks, mil fikseeritakse kooliminevate laste andmed esimeste klasside kohtade jagamiseks, kuid mitte hiljem kui 1. maiks.

§ 24.   Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

  Vanemal tuleb lasteaeda koheselt teavitada, kui kooliväline nõustamismeeskond on soovitanud lapsele koolikohustuse edasilükkamist.

§ 25.   Vanema õiguste kaitse

  Vanemal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks direktori ja vallavalitsuse poole.

5. peatükk Koha kasutamise lõppemine ja lapse lasteaiast väljaarvamine 

§ 26.   Kohast loobumine

  Pärast lapse lasteaeda vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on vanemal võimalik igal ajal loobuda kohast lasteaias, teavitades sellest e-keskkonna ELIIS kaudu või kirjalikult direktorile.

§ 27.   Koha kasutamise lõppemine

  (1) Koha kasutamine lõpeb tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel. Koha kasutamise lõpetamise võivad algatada vanem või direktor.

  (2) Koolis õppima asumisel väljastab lasteaed vanemale lapse koolivalmiduskaardi.

§ 28.   Koha kasutamise lõpetamine vanema algatusel

  (1) Kui vanem soovib lõpetada koha kasutamise, teavitab ta e-keskkonna ELIIS kaudu või kirjaliku teatega direktorile koha kasutamise lõpukuupäeva.

  (2) Koha kasutamise lõpetamisest tuleb vanemal ette teatada vähemalt 14 päeva, kui direktoriga ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 29.   Koha kasutamise lõpetamine lasteaia algatusel

  (1) Direktor algatab koha kasutamise lõpetamise, kui laps ei ole asunud kuu aja jooksul koha kasutamise alguspäevast kohta kasutama ja vanem ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjustest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul annab direktor koha kasutamise lõpetamise kohta käskkirja, kus on välja toodud koha kasutamise lõpetamise põhjused.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul peab direktor ühendust võtma vanemaga. Kui laps ei hakka kohta kasutama või vanemat ei ole võimalik kätte saada, võib lasteaia direktor lõpetada lapse koha kasutamise käskkirja andmisele järgnevast päevast.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul peab direktor nõudma vanemalt eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kohustuste nõuetekohast täitmist, andes selleks mõistliku aja. Kui vanem ei hakka kohustusi nõuetekohaselt täitma, võib direktor lõpetada koha kasutamise käskkirja andmisele järgnevast päevast.

§ 30.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  Koha kasutamise lõpupäevale järgnevast päevast loetakse laps lasteaiast väljaarvatuks.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 31.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Ambla Vallavalitsuse 24.11.2009 määrus nr 3 „Ambla valla lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Imavere Vallavalitsuse 08.10.2013 määrus nr 8 „Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Järva-Jaani Vallavalitsuse 08.02.2016 määrus nr 1 „Järva Jaani lasteaeda Jaanilill laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Koigi Vallavalitsuse 21.08.2012 määrus nr 1 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Koeru Vallavalitsuse 16.03.2010 määrus nr 1 „Koeru lasteaed Päikeseratas lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 32.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Tiina Oraste
Abivallavanem vallavanema asendaja

Karin Tenisson-Alev
Vallasekretär

Lisa Avaldus lasteaiakoha taotlemiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json