Teksti suurus:

Haapsalu linna arengukava aastateks 2018–2028 muutmine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2019, 8

Haapsalu linna arengukava aastateks 2018–2028 muutmine

Vastu võetud 25.10.2019 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, § 37² lg 3, lg 7 ja Haapsalu linna põhimääruse § 53 alusel.

§ 1.   Muuta Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2018.a määrusega nr 36 kinnitatud "Haapsalu linna arengukava aastateks 2018-2028" järgmiselt:

  (1) Muuta ptk 1.1. valdkond Valitsemine/1.1.2 Arenguvajadused teise alapunkti sõnastust järgmiselt:
„Haapsalu kui toimepiirkonna keskuse ja ühtlasi maakondliku keskuse rolli ja ülesannete pidev täpsustamine ning kujundamine.“

  (2) Täiendada ptk 1.1. valdkond – Valitsemine/1.1.2. Arenguvajadused järgmiste alapunktidega:
„3. Läänemaa KOV-ide ühise rahastuse korraldamine Haapsalu linnas asuvate maakondliku tähtsusega objektide (sotsiaalasutused, huvikoolid, spordiasutused, muuseumid, turg, jäätmejaamad, bussijaam, rongijaam jms) investeeringuteks.
4. Läänemaa KOV-ide ühise rahastuse korraldamine maakondliku tähtsusega teenuste osutamiseks vms tegevusteks.
5. Maakondliku tähtsusega asutuste (muuseumid, spordibaasid/objektid jms) ühtne administreerimine.
6. Riigilt kohalikule omavalitsusele üle antavate maakondliku tähtsusega haridus-, sotsiaalasutuste vms ühtse ülalpidamise korraldamine Läänemaa KOV-ide poolt.
7. Hariduse ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuste ühtne arendamine Läänemaa KOV-ide poolt.“;

  (3) Täiendada ptk 3.1. valdkond – Kultuur/3.1.2. Arenguvajadused järgmiste alapunktidega:
„1. Haapsalu Kultuurikeskuse renoveerimine.
2. Haapsalu Kultuurikeskuse ümbruse ja Vaba tn äärse parkimise korraldamine (parklate laienduse projekteerimine ja ehitamine).“;

  (4) Täiendada ptk 3.3. valdkond – Turism/3.3.2. Arenguvajadused järgmiste alapunktidega:
„1. Haapsalu Promenaadi Jaan Poska pargi taristu (sh paadisillad jmt) uuendamine.
2. Väike viigi ümbruse kujundamine terviklikuks puhkealaks (sh pargid, supluskoht, paviljonid jmt).
3. Parkide hooldamine ja nende taristu kaasajastamine.“;

  (5) Täiendada ptk 6.2. valdkond – Jäätmekäitlus/6.2.2. Arenguvajadused järgmise alapunktiga:
„7. Pullapää suletud prügila maa-alale uue kasutusotstarbe leidmine (päikeseenergia park vms.“.

§ 2.   Kinnitada Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2018.a määrusega nr 36 kinnitatud „Haapsalu linna arengukava aastateks 2018–2028“ lisa „Haapsalu linna arengukava tegevuskava aastateks 2020–2023“ vastavalt lisale 1

§ 3.   Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 26. oktoober 2018 määrusega nr 36 kinnitatud „Haapsalu linna arengukava aastateks 2018–2028“ lisa „Haapsalu linna arengukava tegevuskava aastateks 2019–2022“.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. Määruse § 3 jõustub 01.01.2020. a.

Ülo Kalm
Volikogu aseesimees

Lisa  Haapsalu linna arengukava aastateks 2018–2028

Lisa Haapsalu linna arengukava tegevuskava 2020 - 2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json