KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2019, 10

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 24.10.2019 nr 22

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 36² alusel.

  (2) Koerte ja kasside (edaspidi looma või loomade) pidamise eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse koerte ja kasside pidamise nõuded Narva linna haldusterritooriumil.

  (3) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile loomapidajatele. Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on koer või kass või kes peab koera või kassi kokkuleppel omanikuga lepingulise suhte alusel.

  (4) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb koerte ja kasside pidamisel järgida loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord”, põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded” ning teiste riigi ja Narva linna õigusaktidega kehtestatud nõudeid.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Koera või kassi on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Loomapidajal tuleb välistada looma territooriumilt väljapääsemine või teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus.

  (2) Koera või kassi pidamisega ei või rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid või heakorra nõudeid. Koera või kassi pidamine ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.

  (3) Eramaja omanik on kohustatud paigaldama kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.

§ 3.   Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera või kassi väljaheited.

  (2) Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta vaid koerte jalutusväljakul. Kui koera jalutusrihma pikkus ületab 1 m, siis tohib keskmist ja suurt tõugu koeri viia avalikku kohta ainult rihma otsas ja suukorviga.

  (3) Ühissõidukis peab koer olema rihma otsas ja kandma suukorvi ning kass peab olema kandevahendis. Koera võib vedada ühissõidukis ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõuetele vastavas kandevahendis.

  (4) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult hoone juurde mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib selles hoones, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega koera tervist.

  (5) Loomapidajal on keelatud:
  1) võimaldada koeral või kassil reostada hoone üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi;
  2) viia koera või kassi avaliku asutuse ruumi või territooriumile, kuhu on paigaldatud sellekohased keelavad sildid;
  3) viibida koera või kassiga rahvakogunemisel või avalikul üritusel, välja arvatud selleks ette nähtud kohas;
  4) lasta koeral ujuda ja pesta koera või kassi avalikus supluskohas, tiigis või purskkaevus.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 ning lõike 5 punktide 2 ja 3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 4.   Hulkuva looma püüdmine ja pidamine

  (1) Hulkuv loom on märgistamata või omaniku andmeteta koer või kass, kes viibib tema eest vastutava isikuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

  (2) Narva Linnavalitsuse ametiasutus korraldab hulkuva looma püüdmise avalikest kohtadest vastavalt riigi õigusaktidele.

  (3) Püütud koera või kassi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga veebilehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja koera või kassi tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist võib koera või kassi anda uuele omanikule.

§ 5.   Koera või kassi märgistamine ja registreerimine

  (1) Koer või kass peab kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti paigaldatud mikrokiipi ning olema registreeritud üleriigilises lemmikloomaregistris (https://www.llr.ee/register/).

  (2) Loomapidaja peab laskma koera või kassi veterinaararstil märgistada mikrokiibiga ja registreerima koera või kassi seitsme päeva jooksul arvates koera või kassi kolmekuuseks saamise päevast.

  (3) Omandatud vähemalt kolmekuuse koera või kassi peab märgistama mikrokiibiga ja registreerima üleriigilises lemmikloomade registri seitsme päeva jooksul arvates omandamise päevast.

§ 6.   Kassi steriliseerimine

  (1) Kassipidajal tuleb lasta üheaastaseks saanud kassi tegevusluba omaval loomaarstil steriliseerida/kastreerida.

  (2) Kassipidaja on vabastatud kassi steriliseerimise/kastreerimise kohustusest alljärgnevatel juhtudel:
  1) kui kass on registreeritud tõukasside kasvatajaid ühendavas tõuühingus;
  2) kui sterilisatsioon/kastratsioon on loomale vastunäidustatud tervislikel põhjustel;
  3) kui tegemist on varjupaiga hoiukoduga, mida kinnitatakse mittetulundusühingu juhatuse liikme kinnituskirjaga;
  4) muudel mõjuvatel põhjustel.

  (3) Kassipidaja esitab eeskirja täitmise üle järelevalvet teostavale ametiasutusele viimase nõudel käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolusid kinnitatavad dokumendid.

§ 7.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (edaspidi pädev ametiasutus).

  (2) Loomapidajad peavad pädeva ametiasutuse nõudel esitama dokumendid, mis kinnitavad käesoleva eeskirja § 5 ja 6 nõuete täitmist (kassi või koera kiibi number, loomaarsti tõend kassi steriliseerimise/kastreerimise kohta vms).

  (3) Pädeval ametiasutusel on õigus teha eeskirja rikkujatele ettekirjutused vastavalt korrakaitseseaduse § 28 ning rakendada sunnivahendit vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seadusele.

  (4) Eeskirja rikkumise eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ sätestatud korras.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Narva Linnavolikogu 19. juuni 2003. a määrusega nr 34 kinnitatud Narva linnas koerte ja kasside pidamise eeskiri tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json