EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Tänavakaubanduse kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2019, 11

Tänavakaubanduse kord

Vastu võetud 22.10.2019 nr 54
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev tänavakaubanduse kord (edaspidi kord) reguleerib lisaks kaubandustegevuse seadusele tänavakaubandust Maardu linna haldusterritooriumil.

  (2) Käesolevat korda kohaldatakse ka juhul, kui vallasasja pakkumine ja müük toimub väljaspool isiku majandus- või kutsetegevust tänavakaubanduse korras.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab tänavakaubandust;
  2) kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  3) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänavakaubanduse korras;
  4) tänavakaubanduse müügikoht (edaspidi ka müügikoht) – koht, kus kaupleja või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust, vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.

§ 3.   Tänavakaubanduse korraldamine

  Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või müüja.

§ 4.   Tänavakaubanduse müügikohad

  (1) Tänavakaubanduses on lubatud kaubelda kaupleja või müüja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või sõiduauto pealt, samuti võib kaupleja või müüja püstitada müügileti kohale ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse.

  (2) Tänavakaubanduses on keelatud kauba müük ilma ajutiselt paigaldatud müügiletita ja kauba paigutamine tänavakattele, haljasalale või linnakujunduslikule väikevormile.

§ 5.   Nõuded tänavakaubanduse müügikohale ja selle paigaldusele

  (1) Tänavakaubanduse müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) müügikoht ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust;
  2) müügikoht sobib ümbritsevasse keskkonda;
  3) müügikoht ei takista linnal heakorranõuete täitmist;
  4) müügikoht on arvestades ohutuse nõudeid kauba või teenuse müügiks sobiv;
  5) müügikoht ei sega linna poolt korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
  6) müügikoht vastab müügipileti tingimustele;
  7) müügikoht on müügivälisel ajal tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldatud või võetud kasutusele piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu;
  8) müügiperioodi lõppemisel taastab kaupleja või müüja tänavakaubanduse müügikoha paigaldamisele eelnenud olukorra.

  (2) Linnavalitsusel on õigus kehtestada täiendavaid tingimusi müügikohale.

§ 6.   Kohustused tänaval kauplemisel

  (1) Kaubanduse korraldaja on kohustatud väljastama müügipiletid kauplejale ja müüjale vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele ja tagama kauplemise piirkonnas kaubandustegevuse seaduse ja käesoleva korra nõuete täitmise.

  (2) Kauplejal ja müüjal on kohustus lunastada enne kauplemise alustamist müügipilet, talle väljastatud müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni ja esitama selle järelevalvet teostavale isikule viimase nõudmisel.

  (3) Kaupleja ja müüja on kohustatud kauplemise ajal hoidma müügikoha ja selle ümbruse 5 meetri raadiuses korras ning korrastama müügikoha ja selle ümbruse kauplemise lõpetamisel.

  (4) Juhul, kui taotletav müügikoht asub ehitise kaitsevööndis, peab kaupleja ja müüja järgima kaitsevööndis kehtivaid piiranguid ning vajadusel kooskõlastama oma tegevuse ehitise omanikuga.

§ 7.   Tänavakaubanduses müüdavad kaubad

  Tänavakaubanduses on lubatud müüa linnavalitsuse poolt määratud kaubagruppe.

§ 8.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on kaubanduse korraldaja väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

  (2) Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana kehtestab müügipileti hinnad Maardu Linnavolikogu ning müügipileti vormi kinnitab linnavalitsus. Müügipileti hind tasutakse ülekandega linnavalitsuse arvelduskontole.

§ 9.   Müügipileti taotlemine

  (1) Tänavakaubanduse müügipileti taotlus esitatakse kaubanduse korraldajale.

  (2) Juhul, kui taotlus esitatakse linnavalitsusele, peab taotlus sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumisel sünniaeg ja kontaktandmed;
  2) kaupade või teenuste loetelu, millega soovitakse kaubelda;
  3) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev;
  4) kauplemisaeg;
  5) kasutatava inventari kirjeldus;
  6) piirkond või koht, kus soovitakse kaubelda;
  7) toidukaupadega kauplemisel andmed majandustegevusteate või tegevusloa kohta toiduseaduse tähenduses;
  8) kinnitus, et linna võrgust vee- ja kanalisatsiooniteenuse ja/või elektrienergia tarbimisel tagab kaupleja või müüja nõuetekohaste ühenduste loomise, teenuse mõõtmise ja teenuse tarbimise eest tasumise;
  9) taotleja allkiri.

  (3) Taotlusele lisatakse müügikoha inventari joonised või fotod.

  (4) Linnavalitsus kontrollib müügipileti taotluse vastavust nõuetele ning puuduste tuvastamisel määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 10.   Müügipileti väljastamine

  (1) Kui linnavalitsus tegutseb kaubanduse korraldajana, väljastab müügipileti linnavalitsus või linnavalitsuse poolt määratud isik.

  (2) Müügipileti väljastamisest võib linnavalitsus keelduda, kui:
  1) taotletav tänavakaubandus ei vasta seaduses või käesolevas korras toodud nõuetele;
  2) taotlus on esitatud puudustega ja puudused on jäetud määratud tähtajaks kõrvaldamata;
  3) taotluses on esitatud valeandmeid;
  4) taotletud müügikoht ei vasta kehtestatud nõuetele või ei ole tänavakaubanduseks sobiv;
  5) kauplemiseks kasutatav inventar ei ole tänavakaubanduseks sobiv;
  6) kaup, millega soovitakse kaubelda, ei ole tänavakaubanduseks sobiv või sellega ei ole vajadust kaubelda taotletud piirkonnas;
  7) soovitakse kaubelda tänavakaubanduse korras keelatud kaubaga;
  8) taotletud piirkond ei ole tänavakaubanduseks sobiv.

  (3) Müügipilet väljastatakse pärast selle eest tasumist.

  (4) Müügipileti väljastamisel on kaubanduse korraldajal õigus kehtestada kõrvaltingimusi.

§ 11.   Müügipileti kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsuse väljastatud müügipileti võib linnavalitsus tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja või müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  2) kaupleja või müüja kaupleb kohas, kus tal puudub selleks õigus;
  3) tänavakaubandus häirib inimeste rahu või halveneb linna avaliku ruumi seisundit;
  4) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi;
  5) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid;
  6) linnavalitsusele on esitatud kaebusi tänavakaubanduse osas.

§ 12.   Järelevalve ja vastutus käesoleva korra rikkumise eest

  (1) Tänavakaubanduse korras kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2020. aastal.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json