Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2019, 25

Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 30.10.2019 nr 84

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Viljandi vallaeelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

  (2) Kaasava eelarve menetlust korraldab Viljandi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Eesmärk

  (1) Viljandi valla kaasava eelarve (edaspidi kaasav eelarve) eesmärk on anda vallaelanikele võimalus otsustada, kuidas kasutada osa vallaeelarvest.

  (2) Kaasava eelarve eesmärk on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.

§ 3.   Kaasava eelarve objekt ja suurus

  (1) Esitatavate ettepanekute tulemusena realiseeritav investeeringuobjekt peab olema seotud Viljandi vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav samal eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (2) Kaasava eelarve objektiks on Viljandi vallaga seotud investeering maksumusega vähemalt 5000 eurot.

§ 4.   Kaasava eelarve osa suurus

  Rahalised vahendid kaasavaks eelarveks on 35 000 eurot eelarveaastal.

§ 5.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele valla veebilehel, valla ajalehes, valla Facebooki lehel ja valla raamatukogudes. Lisaks võib vallavalitsus vajadusel korraldada teabepäeva.

§ 6.   Ettepanekute esitamine

  (1) Ettepanekuid kaasava eelarve koostamiseks võivad esitada kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekuid võib esitada nii käsiposti, tavaposti või elektronposti (e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee ) teel.

  (3) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime ja kontaktandmeid (telefon või e-posti aadress);
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) kirjeldust, eesmärke ja olulisust valla jaoks;
  4) võimalusel kavandit koos hinnapakkumusega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
  5) sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse loomisest otsest kasu, hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused;
  6) informatsiooni võimalike kaasfinantseerijate ja erinevate potentsiaalsete rahastusallikate kohta;
  7) muud infot, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks (sh eskiis, joonis, foto või muu info, mida oleks vajalik teada ettepaneku hindajatel).

  (4) Ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul.

§ 7.   Ettepanekute hindamine

  (1) Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad vallavalitsuse vastava eriala spetsialistid ja vajadusel sõltumatud eksperdid.

  (2) Komisjon jätab kõrvale ettepanekud, mis:
  1) ei vasta käesoleva määruse § 3 kehtestatud nõuetele;
  2) on vastuolus heade tavade või kehtivate õigusaktidega;
  3) mis ületavad ilmselgelt kaasava eelarve osa suurust.

  (3) Ettepaneku kõrvaldamisest informeerib komisjon ettepaneku esitajat koos põhjendustega.

  (4) Komisjonil on õigus sarnased ettepanekud liita, samuti paluda ettepanekute esitajatel oma ideed täiendada ja täpsustada.

  (5) Hindamise tulemusena nõuetele vastavaks tunnistatud ettepanekud avaldatakse valla veebilehel, valla Facebooki lehel, valla ajalehes, valla raamatukogudes ning pannakse vallaelanike hääletusele.

  (6) Ettepanekute lõplik paremusjärjestus selgub vallaelanike hääletuse tulemusel.

§ 8.   Vaiete esitamine ja läbivaatamine

  (1) Kui ettepaneku esitaja ei nõustu komisjoni poolt ettepaneku kõrvaldamisega, siis on tal õigus esitada vaie.

  (2) Vaide vaatab läbi vallavalitsus haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 9.   Vallaelanike hääletus

  (1) Vallaelanike hääletuse korraldab ja kuulutab välja vallavalitsus.

  (2) Vallaelanike hääletusel võivad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viljandi vald.

  (3) Vallaelanike hääletusel saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.

  (4) Vallaelanike hääletus viiakse läbi elektrooniliselt ja paberkandjal.

  (5) Vallaelanike hääletus on salajane.

  (6) Vallaelanike hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Kui kaks või enam ettepanekut saab võrdselt hääli, siis otsustatakse järjekord liisuheitmisega.

  (7) Vallaelanike hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (8) Vallaelanike hääletuse tulemused avaldatakse valla veebilehel, valla Facebooki lehel, valla ajalehes ja valla raamatukogudes.

§ 10.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepanekute eeldatavast maksumusest jääb kaasavale eelarvele ettenähtud rahaliste vahendite piiridesse.

  (2) Ettepaneku(d) viib ellu vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

  (3) Kui ettepaneku realiseerimiseks korraldatud hanke tulemusel selgub, et selle maksumus ületab kaasava eelarve teostamiseks ettenähtud rahalisi vahendeid kuni 30%, kaalutakse võimalust kaasavaks eelarveks ettenähtud rahaliste vahendite suurendamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine idee.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Paragrahv 4 jõustub 01.01.2021.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json