Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Mulgi valla lumetõrje teostamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2022, 20

Mulgi valla lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 25.10.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja ehitusseadustiku § 97 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruse alusel korraldatakse Mulgi valla haldusterritooriumil vallavalitsuse poolt lumetõrjet valla kohalikel teedel, erateedel ning avalikult kasutatavates parklates.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatavad mõisted:
  1) valla kohalikud teed - on valla omandis olevad teed ja tänavad või Mulgi Vallavolikogu otsusega erateed, mille avalikuks kasutamiseks on sõlminud vastav leping;
  2) eratee - on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal;
  3) rasked ilmaolud - on lumesadu üle 20 cm lund 24 tunni jooksul, tuisk kestusega üle 6 tunni;
  4) hooldustsükli aeg - on ajavahemik, mille jooksul taastatakse nõutav seisunditase. Hooldustsükli aega arvestatakse maanteel alates lumesaju või tuisu lõpust või sõidujälgede vahelise lumekihi seisundinõuetes lubatud paksuse ületamisest;
  5) lumetõrje - on lume eemaldamine teelt;
  6) talihooldus - on libedusetõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, lume äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine;
  7) valla alaline elanik - on isik, kes rahvastikuregistri andmetel elab Mulgi vallas;
  8) töövõtja - on lumetõrje teostaja, kes on välja valitud konkursi korras.

§ 3.   Lumetõrje teostamine

  (1) Lumetõrje teostamiseks on teed jaotatud piirkondadeks ning lumetõrjetööde teostajad valitakse välja hanke korras.

  (2) Piirkondade loetelu, töövõtjate nimed ja kontaktandmed avalikustatakse valla kodulehel ja valla lehes Mulgi Sõna.

§ 4.   Talihoolduse põhimõtted

  (1) Lumetõrjet teostatakse talihoolet vajavatel valla kohalikel teedel, kui koheva lumekihi paksus ületab keskmiselt 10 cm.

  (2) Tööpäevadel teostatakse lumetõrjet eelisjärjekorras õpilasveo bussiliinide teedel, kindlustades tee läbitavuse bussi sõidugraafiku järgi.

  (3) Erateedel teostatakse lumetõrjet kui:
  1) kinnistul elavad rahvastikuregistri andmetel Mulgi valla elanikud ja kui kinnistut kasutatakse nende poolt aastaringselt alalise elukohana;
  2) kinnistu kasutaja on liitunud korraldatud jäätmeveoga ning korraldatud jäätmevedu toimub talveperioodil.

  (4) Teedel alustatakse lumetõrjet hiljemalt ühe tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppu.

  (5) Lumetõrje tuleb teostada kohalikel teedel 24 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppu.

  (6) Lumetõrje erateedel teostatakse üldise tööde järjekorra alusel peale kohalike teede puhastamist.

  (7) Lumetõrje tuleb teostada erateedel 24 tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppu.

§ 5.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Mulgi vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutataval isikul, kelle elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja kellel puuduvad võlgnevused Mulgi valla ees.

  (2) Lumetõrjet ei teostata:
  1) erateel, mis ei vasta käesoleva määruse § 6 nõuetele;
  2) erateel, mis teenindavad kinnistuid, kus rahvastikuregistri andmetel ei ela Mulgi valla elanikud;
  3) erateel, mis teenindavad kinnistuid, kus rahvastikuregistri andmetel elavad Mulgi valla elanikud, kuid ei kasuta kinnistut talvisel perioodil;
  4) erateel, kus kinnistu kasutaja on vabastatud korraldatud jäätmeveost tema poolt esitatud taotluse alusel, kas aastaringselt või hooajaliselt (talveperioodil) põhjendusel, et kinnistul alaliselt ei elata või ei tegutseta;
  5) erateel, mille kinnistu omanik eirab korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustust, va liitumine ühise jäätmekonteineri mõne teise veopiirkonna jäätmevaldajaga. Korraldatud jäätmeveo kohustuse eiramiseks loetakse ka pikemaajalist võlgnevust veoteenuse osutajale;
  6) erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 30 meetri kaugusel;
  7) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  8) erateedel, mille kinnistu omanik on esitanud avalduse, et ta ei soovi lumetõrje teostamist.

  (3) Vallavalitsusel on õigus raskete ilmastikuolude korral erandkorras jätta korraldamata lumetõrje teel, kui antud tee ei halva oluliselt piirkonna elanike toimimist.

  (4) Lumetõrje tasuta teenust võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate teede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

  (5) Tasuta lumetõrje teenuse hulka ei kuulu:
  1) transpordivahendite lumest väljatõmbamine;
  2) libedusetõrje teostamine erateedel;
  3) eravalduses oleva õueala puhastamine;
  4) olukorras kui erateel on liiklus keelatud keelumärgiga.

  (6) Erateel tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab vajadusel vallavanema poolt määratud ametnik.

§ 6.   Erateele esitatavad nõuded

  (1) Tee servad peavad olema puhastatud takistustest. Kui see ei ole võimalik või otstarbekas, siis tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Märgistuseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid otsast helkurribaga tähistatud teibaid.

  (2) Tee kohalt peavad puude oksad olema eemaldatud minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses teepeenra osas mõlemal pool teed. Lume raskuse mõjul ei tohi antud perimeetri ossa vajuda peenemad puud ega nende oksad.

  (3) Tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist. Tee üldisest tasapinnast ei tohi kivid kõrgemale kerkida kui 3 cm.

  (4) Tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata.

  (5) Tee omanik ei tohi oma kinnistul asuvat lund ladustada avaliku tee ega kõnnitee alal.

  (6) Tee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele, teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava eratee lõigu osas, kus see on tehniliselt võimalik.

  (7) Tee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab tee omanik. Kui eratee omanik soovib nõuetele mittevastava tee osas lumetõrje teostamist, siis temale tekitatavad kahjud hüvitamisele ei kuulu. Käesolevas paragrahvis sätestatud nõuete eiramise tõttu vallale tekitatud kahju võib vald nõude eirajalt välja nõuda.

§ 7.   Lumetõrje finantseerimine

  Valla kohalike teede, avalikult kasutatavate parklate ja erateede tasuta lumetõrjeteenust finantseeritakse valla eelarvest.

§ 8.   Rakendussätted

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Abja Vallavolikogu 07.11.2011 määrus nr 9 „Lumetõrje teostamine Abja vallas“;
  2) Halliste Vallavolikogu 21.09.2011 määrus nr 15 „Lumetõrje teostamine Halliste vallas“;
  3) Karksi Vallavolikogu 20.04.2011 määrus nr 39 „Lumetõrje teostamine Karksi vallas“;
  4) Mõisaküla Linnavolikogu 19.04.2012 määrus nr 9 „Mõisaküla linna tänavate liigitus tali- ja suviste hooldustööde teostamiseks“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json