EttevõtlusToetused

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2022, 21

Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine

Vastu võetud 26.10.2022 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab Narva Linnavalitsuse poolt korraldatava konkursi „Narva Ettevõtja“ (edaspidi Konkurss) läbiviimise korra (edaspidi Kord).

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Väikeettevõte – ettevõte, kus töötab kuni 50 inimest ning mille käibe või bilansi maht ei ületa 10 miljonit eurot.
  2) Turismiettevõtja – turismiga (sh majutuse- ja toitlustega) tegelev ettevõte.
  3) Startija – ettevõte, mis on äritegevusega alustanud viimase kahe aasta jooksul, ning kes on äriregistrile esitanud vähemalt ühe majandusaasta aruande. Ettevõte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted, teenused või ideed.
  4) Noor Ettevõtja – ettevõte, mille omanikud, juhatuse liikmed ja juhid on kuni 29-aastased (kaasa arvatud).
  5) Rohelise Mõtteviisi Juurutaja – keskkonnasõbralik ettevõte, mis on oma tegevuses lähtunud keskkonna säästlikkuse põhimõttest.
  6) ettevõtjate majandustegevuse näitajad – nendeks on müügitulu, kasum, töötajate arv, tööjõukulu, omakapital.

§ 3.   Konkursi eesmärk

  Konkursi eesmärgid on toetada ettevõtluse aktiivsust Narva linnas, tõsta linlaste huvi ettevõtluse vastu, kujundada positiivset ühiskondlikku suhtumist ettevõtlusesse ja selle väärtustamist ning tunnustada Narva linna poolt Narva edukamaid ettevõtjaid.

§ 4.   Konkursi kategooriad

  Parimate ettevõtjate väljaselgitamine toimub kaheksas kategoorias:
  1) Narva Parim Ettevõte;
  2) Narva Parim Väikeettevõte;
  3) Narva Parim Investeerija;
  4) Narva Parim Töökohtade Looja;
  5) Narva Parim Turismiettevõtja;
  6) Narva Parim Startija;
  7) Narva Parim Noor Ettevõtja;
  8) Narva Parim Rohelise Mõtteviisi Juurutaja.

2. peatükk KONKURSI KORRALDAMINE 

§ 5.   Konkursi korraldamine

  (1) Konkurss korraldatakse üks kord aastas.

  (2) Konkursi kuulutab välja Narva Linnavalitsus ning korraldab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi Amet).

  (3) Konkursile esitatud taotlusi hindab ja selgitab välja parimad Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud viie- kuni seitsmeliikmeline Konkursikomisjon (edaspidi Komisjon). Komisjoni koosseisu kuuluvad Narva Linnavalitsuse, Narva Linnavolikogu, mittetulundusühenduste, ettevõtlust toetavate organisatsioonide ja/või ettevõtjate esindajad.

  (4) Avalikkuse teavitamiseks avaldab amet teated erinevate linna meediakanalite (linna koduleht, linna sotsiaalmeedia jmt) kaudu.

§ 6.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil võivad osaleda kõik ettevõtted/ettevõtjad, kes äriregistri andmetel on registreeritud Narva linnas ja/või kelle majandustegevus on korraldatud Narva linna territooriumil, kelle maksud on vähemalt viimase kahe aasta jooksul laekunud Narva linna eelarvesse ja kes on esitatud äriregistrile majandusaasta aruanded viimase kahe aasta eest, kellel puudub maksuvõlgnevus (k.a Narva linna ees) ning kes ei ole kahjumlikud, likvideeritavad ettevõtted ning kelle suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust. Kahe aasta nõue ei kohaldu “Narva Parim Startija” kategooria kandidaatide puhul, kellelt maksud peavad laekuma linna eelarvesse ettevõte registreerimise ajast ning on esitanud vähemalt ühe majandusaasta aruanne.

  (2) Oma kandidatuuri võivad esitada nõuetele vastavad ettevõtjad ise, nende töötajad, kliendid, erialaorganisatsioonid, partnerid jt.

  (3) Konkursil osalemiseks tuleb esitada Ametile taotlus algatamise teates näidatud viisil käesoleva määruse Lisades 1-8 toodud vormil. Taotluses peab olema kajastatud alljärgnev informatsioon:
  1) Ettevõtte üldandmed (nimetus, registrikood, seaduslik või volitatud esindaja, kontaktandmed);
  2) Ettevõtte tegevuse/toote kirjeldus;
  3) Kategooria ja selles osalemise põhjendused;
  4) Muu oluline info.

  (4) Iga ettevõte/ettevõtja saab osaleda kuni kahes konkursi kategoorias.

  (5) Amet registreerib taotlused, korraldab nende vastavuse kontrolli ja esitab vastavad andmed Komisjonile otsuse tegemiseks. Valeandmete esitamisel ettevõte kõrvaldatakse konkursilt.

3. peatükk HINDAMINE JA AUTASUSTAMINE 

§ 7.   Hindamiskriteeriumid

  (1) Konkursi kategoorias “Narva Parim Ettevõte” ettevõtteid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) maksude laekumine Narva linna eelarvesse;
  2) ettevõtjate majandustegevuse näitajad;
  3) koostöö ja aktiivne kaasabi linnaelule, investeerimine tehnoloogiasse ja kohalikku infrastruktuuri.

  (2) Konkursi kategoorias “Narva Parim Väikeettevõte” ettevõtteid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) ettevõtjate majandustegevuse näitajad;
  2) koostöö ja aktiivne kaasabi linnaelule, investeerimine tehnoloogiasse ja kohalikku infrastruktuuri.

  (3) Konkursi kategoorias “Narva Parim Investeerija” ettevõtteid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) investeeringute maht;

  (4) Konkursi kategoorias “Narva Parim Töökohtade Looja” ettevõtteid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) maksude laekumine Narva linna eelarvesse;
  2) töökohtade loomine.

  (5) Konkursi kategoorias “Narva Parim Turismiettevõtja” ettevõtteid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) ettevõtte majandustegevuse näitajad;
  2) silmapaistvad tulemused võrreldes sama sektori teiste ettevõtjatega;
  3) koostöö ja aktiivne kaasabi linnaelule.

  (6) Konkursi kategoorias “Narva Parim Startija” ettevõtteid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) ettevõtjate majandustegevuse näitajad;
  2) innovatsiooni rakendamine tootes/teenuses;
  3) koostöö ja aktiivne kaasabi linnaelule.

  (7) Konkursi kategoorias “Narva Parim Noor Ettevõtja” ettevõtteid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) ettevõtjate majandustegevuse näitajad;
  2) investeerimine tehnoloogiasse, innovatsiooni rakendamine tootes/teenuses;
  3) koostöö ja aktiivne kaasabi linnaelule.

  (8) Konkursi kategoorias “Narva Parim Rohelise Mõtteviisi Juurutaja” ettevõtteid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) ettevõtte majandustegevuse näitajad;
  2) roheinnovatsiooni rakendamine tootes/teenuses või taaskasutatavate materjalide kasutamise märkimisväärne maht või tõhusam ressursside kasutus ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine;
  3) koostöö ja aktiivne kaasabi linnaelule.

§ 8.   Hindamine ja tulemuste kinnitamine

  (1) Komisjon hindab ja võrdleb Konkursile hindamiseks esitatud taotlusi ning teeb Linnavalitsusele ettepaneku kinnitada Konkursi tulemused.

  (2) Hindamise aluseks võetavad ettevõtjate majandustegevuse näitajad saadakse ettevõte poolt äriregistrile esitatud majandusaasta aruandest.

  (3) Hindamiskriteeriumite „koostöö ja aktiivne kaasabi linnaelule, investeerimine tehnoloogiasse ja kohalikku infrastruktuuri“, „koostöö ja aktiivne kaasabi linnaelule“, „innovatsiooni rakendamine tootes/teenuses“, „investeerimine tehnoloogiasse, innovatsiooni rakendamine tootes/teenuses“, „silmapaistvad tulemused võrreldes sama sektori teiste ettevõtjatega“, „roheinnovatsiooni rakendamine tootes/teenuses või taaskasutatavate materjalide kasutamise märkimisväärne maht või tõhusam ressursside kasutus ja negatiivse keskkonnamõju vähendamine“ hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal.

  (4) Juhul, kui taotlused jäävad esitamata, siis Komisjonil on õigus loobuda kategooriate võitjate kindlakstegemisest.

  (5) Konkursi võitjate kindlakstegemise otsuse teeb Komisjon hääletamise teel komisjoni istungil osalenud Komisjoni liikmete häälteenamusega. Komisjoni istungid protokollitakse.

  (6) Konkursi tulemused kinnitatakse Linnavalitsuse korraldusega.

§ 9.   Konkursi võitjate autasustamine

  (1) Konkursi võitjad saavad auhinna ja tänukirja ning õiguse kasutada oma dokumentides ja reklaamimaterjalides konkursil saadud tiitlit.

  (2) Konkursi võitjate autasustamine toimub komisjoni poolt määratud kuupäeval.

4. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 05.10.2016.a. määrus nr 28 “Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Irina Smirnova
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Üllar Kaljuste
Linnasekretär

Lisa 1 Taotlusvorm "Narva Parim Ettevõte"

Lisa 2 Taotlusvorm "Narva Parim Väikeettevõte"

Lisa 3 Taotlusvorm "Narva Parim Investeerija"

Lisa 4 Taotlusvorm "Narva Parim Töökohtade Looja"

Lisa 5 Taotlusvorm "Narva Parim Turismiettevõtja"

Lisa 6 Taotlusvorm "Narva Parim Startija"

Lisa 7 Taotlusvorm "Narva Parim Noor Ettevõtja"

Lisa 8 Taotlusvorm "Narva Parim Rohelise Mõtteviisi Juurutaja"

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json