Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Maardu linna sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2022, 37

Maardu linna sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 25.10.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 41 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord (edaspidi määrus või kord) reguleerib Maardu linnale kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise tingimusi ja korda.

  (2) Sotsiaaleluruumide kasutusse andmisega täidab Maardu linn sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohustust anda eluruum isikutele, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

§ 2.   Sotsiaaleluruumi mõiste

  Käesolevas korras käsitletakse sotsiaaleluruumina:
  1) sotsiaalkorter – eluasemeteenust vajava isiku kasutusse antav korter;
  2) sotsiaalpind – eluasemeteenust vajava isiku kasutusse antav eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast või toa osast ja abiruumidest (dušš, köök, WC jne), mida kasutavad mitu sotsiaalteenust vajavat isikut ühiselt.

§ 3.   Sotsiaaleluruumi õigustatud subjekt

  (1) Sotsiaaleluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav füüsiline isik (edaspidi taotleja), kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Maardu linn.

  (2) Sotsiaalkorter antakse kasutusse eelkõige järgmistele eluaset mitteomavatele isikutele:
  1) lastega perele, kelle sissetulek ei võimalda eluruumi osta või üürida;
  2) isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
  3) puudega isikule sotsiaalhoolekande seaduse §-st 42 tulenevalt.

  (3) Sotsiaalpind antakse kasutusse eelkõige järgmistele eluaset mitteomavatele isikutele:
  1) isikutele, kes ei ole suuteline endale ja oma perekonnale eluruumi tagama ning sotsiaaleluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku või tema perekonna toimetulekut, elu ja tervist;
  2) kinnipidamisasutusest vabanenule, kui tema rahvastikuregistrisse kantud elukoht enne kinnipidamisasutusse paigutamist oli Maardu linnas;
  3) asenduskodust saabunule, kui isik suunati asenduskodusse Maardu linnast.

§ 4.   Sotsiaaleluruumi taotlemine

  (1) Sotsiaaleluruumi taotlemiseks esitab taotleja Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnale (edaspidi sotsiaalabi osakond) taotluse (edaspidi taotlus).

  (2) Taotluses märgitakse taotleja isiku- ja kontaktandmed, andmed perekonnaliikmete, ülalpeetavate ja ülalpidajate kohta, sotsiaaleluruumi taotlemise põhjus, andmed perekonna sissetulekute, muu varalise seisu, seni kasutatava eluruumi ja sellest ilmajäämise põhjuste kohta.

  (3) Sotsiaalabi osakonnal on õigus abi- ja teenusevajaduse välja selgitamiseks nõuda täiendavaid dokumente, küsitleda taotleja lähedasi ning kontrollida taotleja, tema perekonnaliikmete ning tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

§ 5.   Sotsiaaleluruumi andmine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustab Maardu Linnavalitsus komisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Otsuse sotsiaaleluruumi kasutusse andmise või mitteandmise kohta teeb komisjon 10 kalendripäeva jooksul arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui abivajaduse hindamise tulemusena ei tuvastata taotleja abivajadust või ta ei vasta korras nimetatud tingimustele.

  (4) Sotsiaaleluruumi andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esita sotsiaalabi osakonna poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja, tema perekonna või ülalpidamiskohuslaste omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotlejale vajalik eluruum;
  5) taotleja omandis on kinnis- või olulise väärtusega vallasvara, välja arvatud tema omandis oleva kinnisvara võõrandamisel Maardu linnale;
  6) taotleja on vähemalt kaks korda järjest keeldunud talle pakutud sotsiaaleluruumist;
  7) sotsiaaleluruumi andmise vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude sotsiaalteenuste või muu abiga;
  8) ilmnevad muud sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 18 ja § 19 lg 1 sätestatud juhud.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Isikuga, kellele on sotsiaaleluruum kasutusse antud, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks kirjalik leping (edaspidi leping). Lepingu vormi kinnitab Maardu Linnavalitsus.

  (2) Enne lepingu sõlmimist on sotsiaaleluruumi taotlejal õigus talle määratud eluruum üle vaadata.

  (3) Leping sõlmitakse kahe nädala jooksul komisjoni otsuse teatavakstegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta lepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt, on komisjonil õigus keelduda sotsiaaleluruumi andmast.

  (4) Sotsiaaleluruumile ei laiene elamuseaduse § 32 ega võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

  (5) Lepingu sõlmib Maardu Sotsiaalmaja.

§ 7.   Lepingu tähtaeg

  (1) Sotsiaaleluruum antakse kasutusse tähtajaga kuni 1 aasta koos kohustusega pind määratud tähtajaks vabastada.

  (2) Lepingu võib ennetähtaegselt üles öelda lepingus sätestatud tingimustel.

  (3) Lepingu tähtaja möödumisel on sotsiaaleluruumi kasutajal õigus taotleda uue lepingu sõlmimist, kui isik on täitnud kõik lepingust tulenevad kohustused ja vastab korra § 3 esitatud nõuetele ja tingimustele.

  (4) Uue lepingu sõlmimise taotlemiseks tuleb sotsiaaleluruumi kasutajal esitada taotlus põhjendusega lepingu pikendamise vajaduse kohta sotsiaalabiosakonnale 1 kuu enne kehtiva lepingu tähtaja lõppemist. Sotsiaalabiosakonnal on õigus küsida teenuse vajaduse hindamiseks täiendavaid andmeid ja dokumente taotluse põhjendatuse kohta ning teostada kodukülastust.

  (5) Uue lepingu sõlmimise otsustab komisjon. Otsuse tegemisel arvestatakse lepinguliste kohustuste täitmist sotsiaaleluruumi kasutaja poolt ja isikule teenuse osutamise aluseks olnud andmete võimalikku muutumist.

§ 8.   Sotsiaaleluruumi kasutamise alused

  (1) Sotsiaaleluruumi kasutamise õigus tekib taotlejal pärast lepingu sõlmimist lepingus nimetatud kuupäevast.

  (2) Sotsiaaleluruumi kasutaja võib majutada talle kasutusse antud eluruumi teisi isikuid ainult komisjoni kirjaliku nõusoleku alusel.

  (3) Lemmiklooma pidamine on lubatud Maardu Sotsiaalmaja nõusolekul.

  (4) Kasutaja peab sotsiaaleluruumi kasutama heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele, arvestama teiste majaelanike ja naabrite huvidega ning täitma lepingu muid tingimusi ja eeskirju.

§ 9.   Sotsiaaleluruumi eest tasumine

  (1) Tasu sotsiaaleluruumi kasutamise eest määrab Maardu Linnavalitsus.

  (2) Kasutaja maksab tasu ja kõik sotsiaaleluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (elektrienergia, vee, kanalisatsiooni, kütte, prügiveo ja muude kommunaalteenuste eest, samuti igakuised hooldus-, avarii- ja remondimaksed elamu haldajale, maamaks, tasu lauatelefoni, interneti ning valveteenuse kasutamine jms).

§ 10.   Sotsiaaleluruumide haldamine

  (1) Maardu linnale kuuluvate sotsiaaleluruumide haldamist korraldab Maardu Sotsiaalmaja.

  (2) Maardu Sotsiaalmaja halduses olevate sotsiaaleluruumide sihipärase kasutamise ning lepingute tähtaegadest kinnipidamise üle teostab järelevalvet Maardu Sotsiaalmaja juhataja või tema poolt määratud isik.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Maardu Linnavolikogu 23.01.2018 määrus nr 11 „Maardu linna sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json