HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Järva valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Järva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 1

Järva valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 24.10.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Järva valla koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteaed) rühmade moodustamist, lapse vastuvõtmist, lasteaia kohtade jagamist, lasteaia koha kasutamist ning lasteaiast väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaia rühmade moodustamine

  Lasteaia rühmad moodustab lasteaia direktor (edaspidi direktor).

§ 3.   Sobitus- ja erirühma moodustamine

  Direktoril on Järva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) nõusolekul õigus moodustada vastavalt vajadusele ja võimalusele sobitus- ja erirühmi.

§ 4.   Koht lasteaia rühmas

  (1) Lasteaias on õigus saada koht lapsel:
  1) kes on vanuses üks aasta ja kuus kuud kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
  2) kelle enda ja ühe lapsevanema või eestkostja (edaspidi vanem) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Järva vald.

  (2) Laps saab koolimineku aastal kohta kasutada kuni 31. augustini.

  (3) Vabade kohtade olemasolul lasteaias võib kohta pakkuda ka rahvastikuregistri järgselt Järva vallas sissekirjutust mitteomavatele lastele.

2. peatükk Lapsele lasteaias koha taotlemine 

§ 5.   Lapsele lasteaias koha taotlemine

  (1) Lapsele lasteaias koha taotlemiseks esitab vanem vormikohase avalduse (lisa), märkides ära eelistatud lasteaia ja tegevuskoha.

  (2) Avaldus sisaldab kinnitust, et vanem on teadlik lasteaia koha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetav osa ja lapse toidukulu päevamaksumus vastavalt kehtestatud hindadele.

§ 6.   Avalduse esitamine ja tühistamine

  (1) Lapsevanem esitab avalduse vallavalitsusele elektrooniliselt Järva valla veebilehe kaudu või paberkandjal. Paberkandjal avalduse saab esitada lasteaeda, direktor edastab selle Järva valla ametiasutusele (edaspidi ametiasutus).

  (2) Kui lapsevanem ei ole asunud kokkulepitud ajal lasteaia kohta kasutama või ei soovi enam kohta lasteaias, tuleb esitada selle kohta kirjalik teade ametiasutusele.

3. peatükk Avalduse menetlemine ja lapse lasteaeda vastuvõtmine 

§ 7.   Avalduste järjekord

  (1) Avaldused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades avalduse esitamise aega. Avalduste järjekord tekib avalduste esitamise kuupäeva põhiselt.

  (2) Avalduse järjekorda registreerimisest teavitab direktor vanemat seitsme päeva jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 8.   Vabanenud koha täitmine

  (1) Kui õppeaasta kestel tekib lasteaias vaba koht, teeb direktor järjekorras esimese sobivas vanuses kohta sooviva lapse vanemale koha pakkumise.

  (2) Kui vanem loobub kohast, ei pakuta vanemale samaks õppeaastaks kohta samas lasteaias.

§ 9.   Uueks õppeaastaks kohtade täitmine

  (1) Uueks õppeaastaks kohtade täitmine toimub igal aastal hiljemalt 31. mail.

  (2) Direktor korraldab vanema teavitamise koha saamisest seitsme päeva jooksul.

§ 10.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine

  Direktor annab käskkirja lapse lasteaeda vastuvõtmise kohta.

4. peatükk Lasteaias koha kasutamise üldised tingimused 

§ 11.   Koha kasutamise alustamine

  (1) Vanem toob lapse lasteaeda koha kasutamise alguspäevast.

  (2) Vanem võib taotleda lasteaialt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koha kasutamise alguspäeva edasilükkamist. Otsuse edasilükkamise kohta teeb direktor.

§ 12.   Lapse lasteaeda toomine ja sealt lahkumine

  (1) Vanem toob lapse lasteaeda isiklikult ja viib lapse sealt ka isiklikult ära, v.a kui lapse rühma õpetajaga on kokku lepitud teisiti.

  (2) Lapse lasteaeda toomisel ja koha kasutamisel järgib vanem tervisekaitsenõudeid, lasteaia lahtioleku aegu, lasteaia kodukorda ning rühma tegevus- ja päevakava.

  (3) Vanem toob lasteaeda üksnes terve lapse. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest vanemat ja vajadusel direktorit.

§ 13.   Asenduskoha kasutamine

  Lasteaia ajutise sulgemise ajaks pakub vallavalitsus lapsele vajadusel asenduskohta teises lasteaias.

§ 14.   Lapse viimine ühest rühmast teise

  Direktor võib viia lapse vajadusel ühest rühmast teise, arvestades võimalusel vanema soove.

§ 15.   Vanema ja lasteaia vahelise info vahetamine

  (1) Vanemal on õigus saada direktorilt, õppealajuhatajalt ja õpetajatelt teavet lasteaia töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse, kodukorra, toidukulu päevamaksumuse, Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa ja selle kehtestamise aluste kohta ning muud teavet, mis on seotud koha kasutamisega lasteaias.

  (2) Vanem teavitab lasteaeda:
  1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  2) lapse terviseseisundist, mis eeldab eritingimuste loomist;
  3) esimesel võimalusel lapsel diagnoositud nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.

§ 16.   Toidukulu päevamaksumuse tasumine

  (1) Lapsele on tagatud kolm toidukorda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).

  (2) Lapse toitlustamise eest maksab vanem kuu tegelike toidupäevade alusel eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse lasteaiast puudumisest.

  (3) Lapse puudumisest tuleb lasteaeda teavitada lasteaia kodukorras sätestatud ajal ja viisil. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva toidukulu päevamaksumus.

  (4) Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu, arvestades seejuures, et vanemaid oleks võimalik toidukulu päevamaksumuse muutusest teavitada vähemalt üks kuu ette.

§ 17.   Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

  Vanemal tuleb lasteaeda koheselt teavitada, kui kooliväline nõustamismeeskond on soovitanud lapsele koolikohustuse edasilükkamist.

5. peatükk Koha kasutamise lõppemine ja lapse lasteaiast väljaarvamine 

§ 18.   Koha kasutamise lõppemine

  (1) Koha kasutamine lõpeb koolikohustuse tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel. Koha kasutamise lõpetamise võivad algatada vanem või direktor.

  (2) Kui vanem soovib lõpetada koha kasutamise, teavitab ta sellest vähemalt 14 päeva ette e-keskkonna ELIIS kaudu või kirjaliku teatega direktorile, teatades koha kasutamise lõpukuupäeva.

  (3) Direktor algatab koha kasutamise lõpetamise juhul, kui laps ei ole asunud kuu aja jooksul koha kasutamise alguspäevast kohta kasutama ja vanem ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjustest.

  (4) Koha kasutamise lõppemisel annab direktor käskkirja lapse lasteaiast väljaarvamise kohta.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Järva Vallavalitsuse 23.10.2018 määrus nr 9 "Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2023.

Toomas Tammik
Vallavanem

Karin Tenisson-Alev
Vallasekretär

Lisa Avaldus lasteaiakoha taotlemiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json