HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tõrva Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 9

Tõrva Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 26.10.2023 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Huvikooli nimi on Tõrva Muusikakool (edaspidi muusikakool).

  (2) Muusikakooli asukoht on Tõrva vald ja aadress Männiku tn 5, Tõrva linn, 68605, Valga maakond.

  (3) Muusikakool on Tõrva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool, mille ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise ning põhimääruse kinnitamise või muutmise otsustab Tõrva Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (4) Muusikakool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, noorsootöö seadusest, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

  (5) Muusikakooli õppekeel on eesti keel.

§ 2.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on anda muusikalist huviharidust ja edendada Tõrva valla kultuurielu.

  (2) Muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval ja seda kahjustamata anda täiskasvanute vabahariduslikku koolitust, korraldada seminare ja kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppevahendite valmistamise ja õppematerjalide kirjastamisega, välja üürida muusikainstrumente ning osutada põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

  (3) Muusikakooli ülesanne on noorte muusikaalaste võimete avastamine ja arendamine ning õppekavade alusel kvaliteetse õppe ja üldmuusikalise ettevalmistuse omandamise võimaluste loomine, toetades õppuri võimetekohase taseme saavutamist ning tagada muusikaalaseks edasiõppimiseks vajalik ettevalmistus.

  (4) Muusikakooli teeninduspiirkond on Tõrva vald. Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppureid kooli tingimusel, kui nende rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus või seaduslik esindaja osaleb huvihariduse kulude katmisel.

§ 3.   Struktuur

  (1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa:
  1) eelkool – kestusega 1‒2 aastat;
  2) noorem õppeaste – 1.‒4. klass;
  3) vanem õppeaste – 5.‒7. klass;
  4) vabaõpe – õppetöö toimub individuaalse õppekava alusel, milles on lähtutud õppurite ootustest ja võimetest;
  5) lisa-aasta(d) – 1‒2 aastat.

  (2) Õppeastmetes viiakse õpet läbi lähtudes õppekavades püstitatud eesmärkidest.

§ 4.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppevaheajad muusikakoolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal ning need on igaks õppeaastaks määratud haridus- ja teadusministri määrusega.

§ 5.   Üldine õppekorraldus

  (1) Õpe koolis põhineb õppuri individuaalsuse arvestamisel ja võimaluse korral korraldatakse see tema õppetegevusest või tööst vabal ajal.

  (2) Kooli õppekavadega sätestatakse õppe eesmärk, kestus, õppeainete loendid ja ainekavad ning need kinnitab pärast muusikakooli õppenõukogu liikmetelt arvamuse saamist direktor oma käskkirjaga.

  (3) Muusikakooli õppetegevus toimub õpperühmades ja individuaalselt. Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kinnitab direktor, esitades selle eelnevalt arvamuse avaldamiseks õppenõukogule. Õpperühmad moodustab direktor.

  (4) Õppurite hindamise korra kehtestab direktor, esitades selle eelnevalt arvamuse avaldamiseks õppenõukogule.

  (5) Õppuri vastuvõtmise, väljaarvamise ja muusikakooli lõpetamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Direktor

  (1) Muusikakooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada muusikakooli tulemuslik töö, vastutada muusikakooli üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Muusikakooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab muusikakooli direktor seaduses ja põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju.

  (3) Direktori kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu vallavanem.

  (5) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab vallavalitsus.

  (6) Direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib muusikakooli direktor.

  (4) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord trimestris.

  (5) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest, kelle hulgas on kooli direktor.

  (6) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 8.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu suunab muusikakooli tegevust ning teeb ettepanekuid muusikakooli direktorile ja muusikakooli pidajale muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Vallavalitsus kinnitab muusikakooli direktori ettepanekul viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu.

  (3) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (4) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kaks korda aastas.

  (5) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees. Esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub kokku muusikakooli direktor.

  (6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt üle poole liikmetest.

  (7) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (8) Hoolekogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 9.   Koolitöötaja õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad (direktor, õpetaja, kontsertmeister) ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (3) Koolitöötaja töökorralduslikud õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse muusikakooli töökorralduse reeglitega.

  (4) Koolitöötaja konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingu ja ametijuhendiga.

§ 10.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) õppida vastavalt muusikakooli õppekavale ja tunniplaanile ning avaldada soovi lisaainete õppimiseks;
  2) saada õppeprogrammides ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema tööaja piires;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu hoolekogu tegevuses;
  4) saada muusikakoolist teavet koolikorralduse ja õppuri õiguste kohta.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) täitma kooli kodukorda;
  2) võtma osa õppetööst ja täitma õppekavaga ettenähtud õppeülesandeid;
  3) hoidma muusikakooli kasutuses olevat vara.

§ 11.   Finantseerimise alused

  (1) Muusikakoolil on oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

  (2) Eelarve tulud moodustuvad riigi- ja vallaeelarve eraldistest, muusikakooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, muusikakooli õppekavavälisest tegevusest saadud tulust, teistelt omavalitsustelt laekunud summadest ja muudest vahenditest.

  (3) Muusikakooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (õppetasud) ja õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (hinnakirja) kehtestab vallavalitsus.

  (4) Muusikakooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (5) Muusikakooli rahaliste vahendite arveldamine toimub vallavalitsuse arvelduskontode kaudu.

§ 12.   Majandamise alused

  (1) Muusikakooli majandamine toimub lähtuvalt muusikakooli eelarve majandamiskuludest.

  (2) Muusikakooli vara valdamine ja kasutamine toimub volikogu poolt määratud korras.

§ 13.   Asjaajamise alused

  (1) Muusikakoolil on õigusaktidega nõutav dokumentatsioon.

  (2) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tõrva Linnavolikogu 29.04.2008 määrus nr 12 „Tõrva Muusikakooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Ruusmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json