Teksti suurus:

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 23

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 muutmine

Vastu võetud 27.10.2023 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõigete 3 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel ning Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 määruses nr 47 "Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 202–2026" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2024–2027";
  2) paragrahv 1 muudetakse täies ulatuses ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 1. Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine
Võtta vastu Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2024–2027 vastavalt lisale 1 ja eelarvestrateegia tabelid vastavalt lisale 2.";
  3) määruse lisad muudetakse ning kinnitatakse uued lisad vastavalt käesoleva määruse lisale 1 ja lisale 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Georg Pelisaar
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2024–2027

Lisa 2 Eelarvestrateegia tabelid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json