Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 25

Volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord

Vastu võetud 02.12.2021 nr 10
RT IV, 07.12.2021, 2
jõustumine 10.12.2021, rakendatakse alates 02.12.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2023RT IV, 01.11.2023, 1204.11.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord sätestab volikogu liikmele volikogu tööst osavõtu eest tasu, volikogu komisjoni liikme ja esimehe töö eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra.

§ 2.   Volikogu liikme tasu istungil osalemisel

  (1) Volikogu liikmele makstakse istungil osalemise eest tasu 150 eurot volikogu istungi kohta.

  (2) Volikogu istungi tasu ei saa volikogu esimees ja volikogu aseesimehed.

§ 3.   Volikogu komisjoni esimehe tasu ja komisjoni liikme tasu koosolekul osalemisel

  (1) Volikogu komisjoni esimehele makstakse tasu 50 eurot kuus.
[RT IV, 01.11.2023, 12 - jõust. 04.11.2023]

  (2) Neile komisjoni liikmetele, kes ei ole vallavolikogu liikmed, makstakse tasu koosolekul osalemise eest 50 eurot komisjoni koosoleku kohta.

  (3) Volikogu esimehele, vallavalitsuse liikmele, vallavalitsuses või vallavalitsuse hallatavas asutuses töötavale komisjoni liikmele makstakse lõikes 2 nimetatud tasu komisjoni koosolekul osalemise eest vaid juhul, kui komisjoni koosolek toimub väljaspool tööaega.

§ 4.   Volikogu komisjoni esimehe tasu ja komisjoni liikme tasu väljaspool komisjoni koosolekut

  Komisjoni esimehele/liikmele, kes täidab volikogu esimehe/komisjoni esimehe igakordsel eelneval kooskõlastusel komisjoni töö eesmärkidega seotud ülesandeid väljaspool komisjoni koosolekut, makstakse tasu 8 eurot tunnis. Tunnitasu arvestamisel ümardatakse tunnid 0,5 tunni täpsusega.

§ 5.   Hüvituse ja tasu maksmise kord

  (1) Tasu saamise aluseks on osavõtt volikogu ja komisjonide tööst.

  (2) Volikogu istungitest osavõtu üle peab arvestust vallasekretär, kes esitab vastavad andmed raamatupidamisele hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul peale volikogu istungi toimumist.

  (3) Volikogu komisjoni koosoleku läbiviimise kohta esitab komisjoni esimees komisjoni koosoleku protokolli viie (5) tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest alates vallakantseleile. Kantselei edastab protokolli raamatupidamisele.
[RT IV, 01.11.2023, 12 - jõust. 04.11.2023]

  (4) Käesoleva korra §-s 4 sätestatud tunnitasu maksmiseks esitab komisjoni esimees volikogu esimehele kinnitamiseks kirjaliku esildise, märkides selles ära töö teostanud komisjoni liikme nime, teostatud tööd, tööde teostamise aja ja hüvitamisele kuuluvate tundide arvu. Volikogu esimees kinnitab esildise ja edastab selle vallakantseleile. Kantselei edastab esildise raamatupidamisele.

  (5) Volikogu komisjonide liikmetele makstakse tasu välja hiljemalt protokolli või esildise vallakantseleile laekumise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (6) Volikogu liikmetele makstakse volikogu istungil osalemise tasu välja hiljemalt istungi toimumisele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (7) Kehtestatud hüvitistest ja tasudest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

  (8) Muud kulud hüvitatakse vastavalt esitatud kuludokumentidele ja makstakse välja hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks peale volikogu esimehe poolt viseeritud kuludokumentide esitamist raamatupidamisele.

§ 6.   Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine

  Isikliku sõiduauto kasutamise kulud seoses vallavolikogu ülesannete täitmisega hüvitatakse volikogu esimehe käskkirjaga 0,25 euro ulatuses läbisõidetud kilomeetri eest. Isikliku sõiduauto kasutamine volikogu ülesannete täitmiseks peab olema eelnevalt kooskõlastatud volikogu esimehega. Hüvitist makstakse avalduse ja sõidupäeviku alusel. Hüvitamisele ei kuulu volikogu istungil ja komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse alates 2. detsembrist 2021.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json