HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.11.2023, 27

Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 20
RT IV, 07.04.2018, 12
jõustumine 10.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2022RT IV, 09.03.2022, 1112.03.2022
26.10.2023RT IV, 01.11.2023, 1504.11.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saue valla eelarvest Saue valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud 14-26-aastaste üldhariduskooli või kutsekooli õpilaste ning statsionaarses õppes õppivate üliõpilaste stipendium välismaal õppimise toetuseks.
[RT IV, 09.03.2022, 11 - jõust. 12.03.2022]

§ 2.   Stipendiumi määramise üldised alused

  (1) Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) võib kalendriaastas määruse alusel stipendiume maksta kogusummas kuni 0,1% valla tulumaksuprognoosist, täpse summa kinnitab Saue Vallavolikogu eelarve vastuvõtmisega.

  (2) Stipendiumi suurus ühele õpilasele või üliõpilasele on kuni 800 (kaheksasada) eurot üheks semestriks või kuni 1 600 (üks tuhat kuussada) eurot õppeaastaks või kaheks semestriks. Ühel kalendriaastal ühele taotlejale eraldatav maksimaalne stipendiumisumma kokku on 1600 (üks tuhat kuussada) eurot.

  (3) Kui lõikes 5 toodud eeldustele vastavate taotlejate arv ületab stipendiumifondi suuruse selliselt, et kõigile taotlejatele maksimumsuuruses stipendiumi maksta ei ole võimalik, siis otsustab eelarve piires konkreetse stipendiumi suuruse vallavalitsus.

  (4) Stipendiumit on õigus taotleda 14-26-aastasel õpilasel või üliõpilasel, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on stipendiumi taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.
[RT IV, 09.03.2022, 11 - jõust. 12.03.2022]

  (5) Stipendiumi määramisel on eelduseks, et taotleja vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) on näidanud õpingutes üles silmapaistvaid tulemusi ning tema keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õpiaastal on viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
  2) on saavutanud viimasel kahel aastal üleriigiliste õpilasvõistluste maakonnavoorus koha esikuuikus ja lõppvoorudes esikümnes;
  3) on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses;
  4) soovib asuda end täiendama erialal, mille edendamise suhtes on vallal võimalik määratleda avalikku huvi.

  (6) Kuni 18-aastase taotleja puhul on teiste taotlejatega võrreldes eelistatud taotleja, kelle mõlema vanema elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on stipendiumi taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi saamiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja või üliõpilane vallavalitsusele taotluse koos vajalike lisadokumentidega Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. maiks või 1. novembriks.
[RT IV, 01.11.2023, 15 - jõust. 04.11.2023]

  (2) [Kehtetu RT IV, 01.11.2023, 15 - jõust. 04.11.2023]

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) õpilasvahetust vahendava organisatsiooni poolt kinnitatud lepingu koopia või
  2) üliõpilaste puhul välisõppesse minemist tõendav dokument, milleks võib olla vastuvõtva ülikooli kinnitus või vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu koopia;
  3) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  4) koopiad dokumentidest või muud tõendid, mis kinnitavad taotleja vastavust § 2 lõikes 5 loetletud ühele või mitmele tingimustele;
  5) taotleja CV
  6) õppeasutuse soovituskiri.

  (4) Minimaalne õppeaeg, mille puhul stipendium määratakse, on õpilaste puhul üks õppeaasta ja üliõpilaste puhul üks semester.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning vastavust määruse nõuetele.

  (2) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

  (3) Puuduste esinemise korral esitatud dokumentides või andmetes annab vallavalitsus täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, siis taotlus tagastatakse läbi vaatamata ja menetlus stipendiumi määramiseks lõpetatakse.

  (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus stipendiumi määramiseks.

§ 5.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi määramise ja selle suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt 1 kuu jooksul pärast §-is 3 määratud taotluse esitamise tähtaega.

  (2) Vallavalitsus keeldub stipendiumi määramisest kui:
  1) ei ole täidetud stipendiumi määramise aluseks olevad määruse nõuded;
  2) stipendiumit taotletakse tagantjärele;
  3) vallaeelarves stipendiumiks ettenähtud vahendid on ära kasutatud.
  4) taotleja on varasemalt kasutanud stipendiumit mittesihtotstarbeliselt või esitanud valeandmeid või muul viisil rikkunud stipendiumi kasutamise tingimusi.
[RT IV, 01.11.2023, 15 - jõust. 04.11.2023]

  (3) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik teavitab taotlejat kirjalikult taotluse rahuldamata jätmisest 10 tööpäeva jooksul alates vastava korralduse vastuvõtmisest.
[RT IV, 01.11.2023, 15 - jõust. 04.11.2023]

§ 6.   Lepingu sõlmimine
[Kehtetu - RT IV, 01.11.2023, 15 - jõust. 04.11.2023]

§ 61.   Aruandlus

  (1) Stipendiumi saaja kohustub esitama vallavalitsusele stipendiumi kasutamise kohta aruande koos vajalike lisadokumentidega Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU vallavalitsuse korralduses märgitud kuupäevaks.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda stipendiumi kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid ja seletusi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda stipendiumi saajalt tagasi kogu väljamakstud stipendium, kui stipendiumi saaja jätab mõjuva põhjuseta vallavalitsuse korralduses olevaks tähtajaks aruande esitamata.

  (4) Kui stipendiumi saaja poolt tähtaegselt esitatud aruandes või dokumentides esineb puudusi, annab vallavalitsus stipendiumi saajale täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui stipendiumi saaja jätab mõjuva põhjuseta oma kohustused täitmata täiendavalt määratud tähtaja jooksul, on vallavalitsusel õigus stipendiumi saajalt tagasi nõuda kogu väljamakstud stipendium.
[RT IV, 01.11.2023, 15 - jõust. 04.11.2023]

§ 7.   Stipendiumi väljamaksmine
[Kehtetu - RT IV, 01.11.2023, 15 - jõust. 04.11.2023]

§ 71.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet stipendiumi sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Järelevalve käigus avastatud stipendiumi kasutamise tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus:
  1) nõuda makstud stipendium tagasi;
  2) vähendada stipendiumi suurust;
  3) peatada ajutiselt stipendiumi väljamaksmine.
[RT IV, 01.11.2023, 15 - jõust. 04.11.2023]

§ 8.   Järelevalve
[Kehtetu - RT IV, 01.11.2023, 15 - jõust. 04.11.2023]

§ 81.   Sanktsioonid

  Vallavalitsus ei eralda stipendiumi taotlejale järgmise kahe aasta jooksul, kui:
  1) stipendiumi ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) stipendiumi taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid.
[RT IV, 01.11.2023, 15 - jõust. 04.11.2023]

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 09.03.2022, 11 - jõust. 12.03.2022]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json